Bemoediging

44 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Jesaja 42 vers 6; 41 vers 13

Jesaja 42 vers 6: “Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken.” Jesaja 41 vers 13: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” In Jesaja hoofdstuk 42 vers 1-7 richt de HEERE zich tot Zijn Knecht, onze Heer...

Lees verder
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (2)

Psalm 34 vers 19: “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” Onlangs hoorde ik een verhaal over een moeder en haar kleine meisje die de straat overstaken. Het had net geregend en de twee waren aan het wandelen, toen het kleine meisje auto-olie op de weg zag liggen. Het kleine meisje zei: “Kijk mammie, een verbrijzelde regenboog.” We glimlachen misschien om dat verhaal, maar velen weten ook wat het is om net als...

Lees verder
2 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (8)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 3   Beide brieven aan de Thessalonikers hebben één belangrijk thema: de komst van de Heer Jezus. Maar beide brieven behandelen dit onderwerp vanuit een duidelijk verschillend gezichtspunt. In 1 Thessalonika gaat het vooral over de komst van de Heer Jezus voor de Zijnen, over de opname; terwijl 2 Thessalonika vooral gaat over de komst van de Heer Jezus met de Zijnen, waarmee de dag van de Heer...

Lees verder
3 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (30)

“En David zei tegen de priester Abjathar, de zoon van Achimelech: Breng mij toch de efod. En Abjathar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de HEERE en zei: Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En Hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden” (1 Sam. 30:7-8).  In het vers van vandaag zien we nog een belangrijk gebied waarop David zich in de Heer bemoedigde:...

Lees verder
3 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (2)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 1 “… genade zij u en vrede van God <onze> Vader en van [de] Heer Jezus Christus” (vs. 2). De apostel wenst de Thessalonikers genade en vrede toe; genade voor hun weg ondanks hun vervolgingen (verg. 2 Thess. 2:16), en vrede voor het hart ondanks deze beproevingen en ongunstige omstandigheden (verg. 2 Thess. 3:16). En deze genade en vrede komen van God onze Vader, wat meer een...

Lees verder
6 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (27)

“Toen begonnen David en het volk dat bij hem was, luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen” (1 Sam. 30:4). Toen David en zijn mannen Ziklag naderden, zagen zij de uitgebrande gebouwen en ontdekten zij de verlaten stad. Hun hart moet in hen gezonken zijn. Er wordt ons verteld dat zij hun stem verhieven en huilden. Hun doodsangst was diep en de pijn was groot, zo groot dat zij geen kracht meer hadden...

Lees verder
8 maanden geleden

Psalm 84 vers 6

Wie wenst dat niet? Een gebaande weg. Een weg die gemakkelijk te volgen is, waar moeilijkheden en ontberingen zijn opgeruimd. Een weg waar niets ons tegenhoudt om vastberaden vooruit te gaan. Gebaande wegen … De zonen van Korach, de schrijvers van Psalm 84 schrijven: “Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.” ‘Welzalig zijn’ is rusten in het genot van de liefde van God. Om te weten en innerlijk vast...

Lees verder
10 maanden geleden

Neem Mijn hand …

“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u” (Jes. 41:13).   Een kleine jongen had zijn bed dicht bij dat van zijn vader. Het gebeurde namelijk vaak, dat hij ’s nachts wakker werd, en als alles zo donker was, er angst over hem kwam. Dan stak hij zijn handje uit naar het bed van zijn vader en riep: “Alsjeblieft, papa, pak mijn hand!” De vader pakte toen...

Lees verder
10 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (10)

Bijbelverzen: Lukas 22 vers 61 en 62 Stap 3: Petrus verlaat de voorhof van de hogepriester   De vorige keer herinnerden wij ons dat de Heer Petrus aanzag en daardoor een waarachtig berouw en berouw in Petrus’ hart teweegbracht. Petrus besefte de omvang van zijn zonde in het licht van God en hij ging naar buiten en weende bitter. Vandaag willen we kort ingaan op “naar buiten gaan” en wat dat ook voor ons betekent. We lezen opnieuw Lukas 22:61-62....

Lees verder
11 maanden geleden

Nooit heb ik de rechtvaardige verlaten gezien

In Psalm 37 vers 25 zegt David: “Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien.” Dit is een uitspraak die David doet als hij terugkijkt op zijn leven. Hij had veel ervaringen met zijn God. En als we het verhaal van David een beetje kennen, weten we dat hij in een aantal moeilijke situaties zat. Hij werd vervolgd door koning Saul. Hij werd vervolgd, zelfs tot op het randje van de...

Lees verder