Bemoediging

49 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 week geleden

Gebroken maar gezegend (17)

Jesaja 43 vers 1-2: “Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.” In tegenstelling tot Israëls koppige ongehoorzaamheid zien we Gods trouw...

Lees verder
2 maanden geleden

Gered om te dienen

2 Korinthe 4 vers 1 en 2: 1. Daarom, nu wij deze bediening hebben, naardat ons barmhartigheid bewezen is, worden wij niet moedeloos; 2. Maar wij hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, daar wij niet wandelen in sluwheid of het Woord van God vervalsen, maar door het openbaren van de waarheid onszelf aan elk menselijk geweten aanbevelen voor Gods aangezicht. Paulus spreekt in 2 Korinthe minstens zeven keer over bediening (3:7,8,9; 4:1; 5:18; 6:3; 9:13). In elk van...

Lees verder
2 maanden geleden

Zoals Ik was … zo zal Ik zijn

Jozua 1 vers 5: “Zoals ik met Mozes was, zo zal ik met jou zijn. Ik zal jullie niet verlaten of in de steek laten.” Een van de meest noodzakelijke waarheden die we over God kunnen leren is dat Hij is en altijd zal zijn. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid! Dit is misschien een feit, dat we allemaal kennen. We hebben het zeker vaak horen verkondigen. We kennen het vers: “In den beginne was het Woord, en het Woord...

Lees verder
3 maanden geleden

God heeft alle dingen goed gemaakt …

Spreuken 19 vers 21: “In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.” Markus 7 vers 37: “En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles voortreffelijk gedaan … .” Wie van ons is in het leven niet in aanraking geweest met angst, zorgen, problemen en lijden? De ware gelovigen zijn blij te weten dat het niet het blinde lot is, dat de omstandigheden van ons bestaan bij toeval tot...

Lees verder
4 maanden geleden

Hebreeën 13 vers 5

Hebreeën 13 vers 5: “Want Hij heeft gezegd: ‘Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten.’” Beloften zijn van nature beloften die hoop geven voor de toekomst en kracht voor het heden. Psalm 119 zegt ons dat de beloften van God leven geven. In Hebreeën 13 vinden we zo’n leven-schenkende belofte. We moeten eerst opmerken wie de belofte doet. Het is de Heer. De oorspronkelijke tekst zegt: “Hijzelf heeft gezegd …”1 Wanneer de Heer een belofte doet, verklaart Hij...

Lees verder
6 maanden geleden

Jesaja 42 vers 6; 41 vers 13

Jesaja 42 vers 6: “Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken.” Jesaja 41 vers 13: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” In Jesaja hoofdstuk 42 vers 1-7 richt de HEERE zich tot Zijn Knecht, onze Heer...

Lees verder
6 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (2)

Psalm 34 vers 19: “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” Onlangs hoorde ik een verhaal over een moeder en haar kleine meisje die de straat overstaken. Het had net geregend en de twee waren aan het wandelen, toen het kleine meisje auto-olie op de weg zag liggen. Het kleine meisje zei: “Kijk mammie, een verbrijzelde regenboog.” We glimlachen misschien om dat verhaal, maar velen weten ook wat het is om net als...

Lees verder
6 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (8)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 3   Beide brieven aan de Thessalonikers hebben één belangrijk thema: de komst van de Heer Jezus. Maar beide brieven behandelen dit onderwerp vanuit een duidelijk verschillend gezichtspunt. In 1 Thessalonika gaat het vooral over de komst van de Heer Jezus voor de Zijnen, over de opname; terwijl 2 Thessalonika vooral gaat over de komst van de Heer Jezus met de Zijnen, waarmee de dag van de Heer...

Lees verder
7 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (30)

“En David zei tegen de priester Abjathar, de zoon van Achimelech: Breng mij toch de efod. En Abjathar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de HEERE en zei: Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En Hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden” (1 Sam. 30:7-8).  In het vers van vandaag zien we nog een belangrijk gebied waarop David zich in de Heer bemoedigde:...

Lees verder
8 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (2)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 1 “… genade zij u en vrede van God <onze> Vader en van [de] Heer Jezus Christus” (vs. 2). De apostel wenst de Thessalonikers genade en vrede toe; genade voor hun weg ondanks hun vervolgingen (verg. 2 Thess. 2:16), en vrede voor het hart ondanks deze beproevingen en ongunstige omstandigheden (verg. 2 Thess. 3:16). En deze genade en vrede komen van God onze Vader, wat meer een...

Lees verder