2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (08)

Bijbelgedeelte: Lukas 22 vers 31–32

 

Het herstel van Petrus

 

Nu kunnen we kijken naar de herstellende genade van de Heer. Net als in het geval van Petrus zien we zeven stappen die Petrus terugvoeren naar de volle gemeenschap met de Heer. Ze tonen ons de sporen van een volledig herstel. Interessant is dat deze daad van genade al voor Petrus’ val begint. Wat heerlijk dat de Heer onze toekomst kent en zich van tevoren tot ons wendt!

Stap 1: De Heer bidt van tevoren voor Petrus

 

“Simon, Simon, zie de satan heeft dringend verlangd u [allen] te mogen ziften als de tarwe; Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eenmaal bekeerd bent, versterk je broeders.”

Het is een wonderlijk feit te zien, dat de Heer al met ons bezig is in Zijn grote liefde en genade voordat wij zondigen. Hij is er dus niet alleen op uit om ons te herstellen in Zijn gemeenschap wanneer die vernietigd is, maar Hij werkt van tevoren aan ons hart en wil voorkomen dat we in zonde vallen en die gemeenschap bezoedelen of vernietigen.

Hier kondigt Hij Petrus aan, dat satan hem ten val wil brengen. Een ernstige waarschuwing, vooral omdat het rechtstreeks van de Heer komt. De Heer wil altijd, dat wij in onbelemmerde gemeenschap met Hem zijn, en juist daarom waarschuwt Hij Petrus en waarschuwt Hij dus ook ons. Jakobus 3 vers 2 toont ons, dat wij allen dikwijls struikelen, vooral in verband met onze woorden. En in 1 Korinthe 10 vers 12 lezen we: “Daarom, laat hij die meent te staan, uitkijken dat hij niet valt.” Belangrijke vermaningen voor ieder van ons!

Petrus handelt hier vleselijk en dat is precies waarom de Heer Petrus bij zijn oude naam Simon noemt. De Heer kent onze harten en weet maar al te goed wat de toestand van onze harten is. Daarom zegt hij de naam twee keer: Simon, Simon. Als de Heer twee keer iets zegt, is er iets heel belangrijks op komst en moet Hij onze volle aandacht hebben.

De Heer spreekt ook vandaag nog persoonlijk tot ons, vooral door Zijn Woord. Het moet ons altijd aan het denken zetten als de Heer twee keer tot ons spreekt. Dit kunnen bijbelverzen zijn die we steeds weer tegenkomen, of het nu in samenkomsten is of op een kalender of uit andere bronnen. Er is geen toeval, alles is wijselijk gepland van de kant van de Heer en daarom moeten wij ons altijd afvragen wat zij ons te zeggen hebben!

Bovendien, de Heer bad voor Petrus. Wat een prachtig feit! Maar waar bad de Heer voor? Dat Petrus’ geloof in de herstellende genade van de Heer niet zou ophouden. Vooral wanneer wij in zonde gevallen zijn, hebben wij behoefte aan de onvoorwaardelijke liefde van de Heer. Wanneer wij ons de omvang van de zonde realiseren, wil de duivel ons doen geloven, dat de Heer ons niet meer liefheeft. Juist dan mogen wij weten dat Hij reeds van tevoren voor ons werkzaam is geweest en ons in zijn herstellende genade wil ontmoeten.

Maar de Heer weet ook van het berouw van Petrus na zijn val. Na zo’n nederlaag, na zulke diep vernederende maar noodzakelijke ervaringen, zou Petrus later in staat zijn om zijn broeders te sterken en dat is precies wat hij zou moeten doen. Hoe wonderlijk dat zelfs na zo’n diepe val en zijn volledig herstel, de Heer hem in het dienen van Hem wil blijven gebruiken. Dit kan ook voor ons een grote bemoediging zijn.

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 25.06.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW