1 jaar geleden

Heilsfeiten (2)

De toestand van de mens voor God

Gods getuigenis over de mensen

Mensen die zich zorgen maken over hun redding moeten eerst hun toestand voor God erkennen. Het is belangrijk, dat zij begrijpen hoe God Zelf over hen oordeelt. Zolang zij illusies hebben of onwetend blijven over hun toestand voor God, weigeren zij gered te worden door de genade van God. Alleen wanneer zij het getuigenis van God, dat Hij over hen aflegt erkennen en aanvaarden, ontvangen zij het getuigenis dat Hij over Zijn Zoon aflegt. Want het Evangelie is voor zondaars en kan daarom alleen aan zondaars gepredikt worden. Ik wil dit punt vooral voorleggen aan hen, die in hun ziel verontrust zijn. Velen leven maanden of jaren in twijfel en angst omdat zij in hun eigen hart kijken voor de oplossing in plaats van het Woord van God te raadplegen. Op deze manier leren zij hun ware toestand niet kennen zoals de Bijbel die beschrijft, en nemen daarom nooit het standpunt in voor God, dat hen toebehoort.

“Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jer. 17:9)

Maar het Woord van God is waarheid (Joh. 17:17). Daarom moeten we ons alleen aan de Bijbel houden.

Wat is het getuigenis van God over u en over alle mensen? Wees erop voorbereid, dat het het allerergste is: “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben” (Rom. 5:12). Bovendien: “Er is geen rechtvaardige, ook niet één; er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; allen zijn afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één” (Rom. 3:10-12). “… want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God” (Rom. 3:22 en 23). “Maar de Schrift heeft alles onder [de] zonde besloten, opdat de belofte op grond van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven” (Gal. 3:22).

Hopeloos verloren!

Dit is het getuigenis van de Bijbel: Alle mensen zijn zondaars voor God! Herkent u deze beoordeling als waar met betrekking tot uzelf?

Ik vraag niet of u het in algemene zin herkent. Velen doen dat. Daarbij maken zij een vergelijking met anderen, hetzij om zichzelf te rechtvaardigen, hetzij om conclusies in hun voordeel te trekken. Het belangrijke punt is dit: God plaatst alle mensen op hetzelfde niveau voor Hem. Hij verklaart, dat allen zondaars zijn. De vraag voor Hem is niet welke mate van zonde of schuld iemand heeft, maar dat er geen onderscheid is. Allen zijn zondaars – ongeacht hun positie, karakter of reputatie. Allen zijn zonder excuus, zonder enig sprankje hoop in zichzelf, omdat zij allen onderworpen zijn aan dezelfde veroordeling. De dood heeft zich uitgebreid tot alle mensen omdat allen gezondigd hebben. “Want het loon van de zonde is [de] dood” (Rom. 6:23).

Ik vraag u nogmaals: Herkent u het getuigenis van God als waar voor u persoonlijk? Verootmoedigt u zich voor God onder Zijn oordeel over u? Accepteert u, dat u een zondaar bent en onder Zijn rechtvaardig oordeel over de zonde staat?

Een Heiland – alleen voor zondaars

Als dit niet het geval is, smeek ik u stil te staan en na te denken over hoe hopeloos uw zaak is. De Heer Jezus heeft Zelf gezegd: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars (Matth. 9:13). Er is maar één Christus en één Heiland voor zondaars. Zolang u aarzelt en weigert de plaats in te nemen van de verloren zondaar, staat u buiten de grenzen van de genade en barmhartigheid van God in het Evangelie.

Maar zodra u het bijbelse getuigenis over uw toestand aanneemt, kunnen wij u over Hem vertellen:

  • “Die zelf onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen op het hout” (1 Petr. 2:24);
  • Hij is “om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld” (Jes. 53:5),
  • “Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door <het> geloof, in Zijn bloed” (Rom. 3:25);
  • die daadwerkelijk de plaats van de zondaar heeft ingenomen en de straf van de zondaar heeft ondergaan, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (2 Kor. 5:21; Joh. 3:16).

Geestelijk dood

Daarmee hebben we nog niet de hele waarheid verteld. Het is niet alleen, dat u een zondaar bent. De Bijbel leert verder, dat zij die niet gered zijn dood zijn in hun overtredingen en zonden (Ef. 2:1). De Heer Jezus verklaart, dat de gelovige “uit de dood is overgegaan in het leven” (Joh. 5:24). Dit maakt duidelijk, dat de vroegere toestand van de gelovige de geestelijke dood was. Bijgevolg staat de zondaar enerzijds onder de veroordeling van de zonde. Aan de andere kant is hij dood in zijn zonden. Dit betekent natuurlijk niet, dat hij helemaal geen leven heeft, want het is duidelijk dat hij in fysieke zin leeft. Maar het bevestigt wel het feit, dat de zondaar door de zonde van God gescheiden is en dus afgesneden van de Bron van het leven. Als gevolg daarvan verkeert de zondaar in een toestand van geestelijke dood. Hij heeft geen leven en geen levenskracht voor God. Het handelen van God met de mensen – vanaf de tijd van de wet voor Israël tot de huidige tijd van genade – bewijst alleen maar de waarheid van Zijn Woord. Ik vraag u nogmaals: Erkent u dit verdere getuigenis over u?

U zult nooit de hopeloosheid van uw toestand erkennen, totdat u zich aan dat oordeel onderwerpt. Men zegt: Zolang er leven is, is er hoop. Hoe vaak hebben zulke woorden de harten gevuld van hen die aan het bed van een ouder of een zieke vriend hebben toegekeken. Ze hebben tegen de hoop in gehoopt en geweigerd het nabije einde te zien. Tot de laatste hartslag en de laatste ademhaling wilden ze niet geloven, dat de dood nabij was. Zo is het ook vaak met zondaars, zelfs met hen van wie de ziel al ontwaakt is. Zij twijfelen er mogelijk niet aan, dat zij zondaars zijn en onder de veroordeling van God staan. Maar ze willen hun hopeloze toestand en gebrek aan levenskracht niet accepteren. Ze geloven niet, dat ze niet ten goede kunnen veranderen of verbeteren. Zij erkennen niet, dat zij totaal gezonken zijn, “dood in hun overtredingen en zonden.” Zo sluiten zij zich af van het bereik van zegen en keren zij – misschien al jarenlang – terug naar verwarring en innerlijke strijd. Waarom? Omdat ze meer op hun eigen hart vertrouwen dan op God. Maar “wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas” (Spr. 28:26).

Daarom moeten we bewust alle menselijke overwegingen opzij zetten en het bijbelse getuigenis geloven. Het gaat er niet om wat ík denk, wat ík verkies, wat ík voel of wat ík geloof, maar wat God zegt. Dat bepaalt mijn lot in Zijn ogen. Hij is de enige Rechter. Dus wanneer Hij tegen de zondaar zegt, dat hij dood is in zijn overtredingen en zonden, moet de zondaar erkennen dat God waarachtig is, dat ieder mens leugenachtig is (Rom. 3:4).

De Zoon van God – uw Verlosser

Erkent u nu, dat uw toestand hopeloos is en dat u geen leven hebt? Aarzel niet om in te stemmen met het oordeel van God. Erken de waarheid van God over u en belijd, dat u onder het rechtvaardig oordeel van de zonde ligt. Als u de plaats van deze zondaar hebt ingenomen, komt u in een positie van zegen. Op deze grond kan God u tegemoet komen in Zijn oneindige genade. In deze positie kunt u de Redder van de zondaars aanroepen. Verneder u daarom vandaag nog voor God en ontvang de onuitsprekelijke gave van Zijn liefde – Zijn eigen Zoon als uw Redder, Verlosser en Heer.

 

Edward Dennett; © www.haltefest.ch

Jaargang 2022, nummer 4, bladzijde 29.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW