Vertrouwen

76 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 maand geleden

Geen gebrek …

Spreuken 28 vers 27: “Wie aan de arme geeft, zal geen gebrek hebben … .” Nadat de Heer Zijn discipelen heeft gewaarschuwd tegen de hypocriete schriftgeleerden die er voor het volk goed uit wilden zien door zichzelf te etaleren, gaat Hij tegenover de schatkist van de tempel zitten en kijkt hoe de mensen hun offers brengen (Mark. 12:41-44). De rijken geven grote bedragen, maar voor hen – gemeten naar hun rijkdom – is het geen groot offer. Plotseling verschijnt er...

Lees verder
2 maanden geleden

1 Petrus 5 vers 7 (b)

“… terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u.” Wat een troostende bemoediging zijn deze woorden! Elke zorg kan worden weggenomen, zelfs de vaak zo angstige vraag van menig gelovige hoe zijn omstandigheden in deze wereld nog kunnen uitpakken. Het enige wat hij hoeft te doen is trouw blijven aan Hem die hem liefheeft en zijn omstandigheden te laten regelen door Zijn Goddelijke wijsheid. Dat is geloof, dat is vertrouwen. Maar hoeveel gelovigen kwellen zichzelf...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 33 vers 21

“Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.” Het zou niet goed voor ons zijn als we de hele weg voor ons zouden kunnen zien. Maar omdat we geleid worden door de hand van onze goede Heer en Gids, kunnen we op Hem vertrouwen voor elke stap in het heden en in de toekomst. Hem stap voor stap volgen en dag na dag op Hem vertrouwen – dit houdt ons in nauw contact met...

Lees verder
6 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (08a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 1-11 De derde dag – De bruiloft in Kana, vreugde voor de hele wereld   Profetisch gezien komen we nu bij een passage die het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde laat zien vanuit het oogpunt van de vreugde voor de hele wereld. Maar ook in de letterlijke beschouwing van dit bruiloftsfeest vinden we waardevolle praktische lessen die nu voorafgaan aan de profetische uitleg. “En op de derde dag was er een bruiloft in Kana...

Lees verder
6 maanden geleden

Weest niet bang (5) – Ik ben groter dan het probleem!

Bijbelgedeelten: 2 Koningen 6 vers 16; Psalm 18 vers 30; Hebreeën 13 vers 6; Johannes 10 vers 29 2 Koningen 6 vers 16: “Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.” Als gelovigen gedragen we ons vaak net als de dienaar van Elisa: we zien het gevaar om ons heen, worden wanhopig en hebben maar één angstige vraag: “Wat moeten wij doen?” (2 Kon. 6:15). Het leger van vijanden leek hem...

Lees verder
6 maanden geleden

Weest niet bang (4) – Hebt vertrouwen!

Bijbelgedeelten: Markus 5 vers 36; Mattheüs 14 vers 31; Markus 4 vers 40; Romeinen 4 vers 21; Hebreeën 11 vers 11 Een onvoorstelbaar tafereel: Jaïrus, die met een hart vol smart om het leven van zijn dochter de Heer naar zijn huis wilde halen, had net het nieuws ontvangen dat ze gestorven was. De Heer ziet het hart van deze vader op dat moment overlopen van verdriet en bemoedigt hem: “Wees niet bang, geloof alleen.” (Mark. 5:36). Het is heel...

Lees verder
6 maanden geleden

“Weest niet bang” (2) – Hij is er!

Mattheüs 14 vers 27: “Terstond echter sprak <Jezus> tot hen en zei: Hebt goede moed, Ik ben het, weest niet bang.” Twaalf volwassen mannen die het ruwe zee van Galiléa op hun duimpje kennen. Hier zijn ze in een panische doodsangst. De storm wordt steeds harder, de voeten in de boot staan al onder water, de kracht neemt langzaam af. Er is geen spoor van de Heer te zien – alleen een angstaanjagend spook loopt over het meer op hen...

Lees verder
7 maanden geleden

De profeet Daniël (13)

Bijbelgedeelte: Daniël 3 vers 28-30 28. Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God. 29. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over...

Lees verder
8 maanden geleden

De profeet Daniël (12)

Bijbelgedeelte: Daniël 3 vers 24-27 24. sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning! 25. Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van...

Lees verder
8 maanden geleden

Eigenschappen van God (3)

De God Die … omziet Bijbelplaatsen: Psalm 89 vers 7; Genesis 16 vers 13; Johannes 1 vers 18; 1 Timotheüs 6 vers 16; Johannes 14 vers 9; Exodus 3 vers 7; Psalm 56 vers 9 ZÓ WONDERBAARLIJK IS ONZE HEER “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden? …“ (Ps. 89:7) Nadat de Heer Hagar een belofte had gedaan, noemde ze hem El Roi in het Hebreeuws. Deze naam kan op twee manieren vertaald worden: “de God die Zich...

Lees verder