Vertrouwen

58 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 week geleden

Zeven punten in de dienst van Petrus

In Handelingen 9 vers 32-43 zien we Petrus, de vroegere visser, kenmerken vertonen van iemand die een effectieve dienaar van God is. Er zijn zeven dingen die eruit springen als lessen voor elke volgeling van Jezus Christus.  Mens georiënteerd (vs. 32-33) “Het gebeurde nu, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En hij vond daar een man, genaamd Aenéas, die sinds acht jaar op bed lag en die verlamd was.” Petrus nam,...

Lees verder
2 weken geleden

Overdenkingen bij Psalm 46 (2)

In deel 1 van dit artikel hebben we enkele inleidende opmerkingen gehad over de Psalmen en over Psalm 46 in het bijzonder. In hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 3, zien we God als oppermachtig voor veiligheid, kracht en bijstand. De reden van het geloof (vs. 2) “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” “God is onze toevlucht” – Veiligheid De openingsverklaring brengt ons allereerst de aanspraken en rechten...

Lees verder
2 maanden geleden

Paulus voor stadhouder Felix

Bijbelgedeelte: Handelingen 24, vers 1-21 Paulus was door de Romeinen onder grote begeleiding van Jeruzalem naar Caesarea gebracht. Daar kwamen nu zijn aanklagers, de Joden (Hand. 24). Nadat zij de beschuldigingen, die alle vals waren, hadden voorgelegd aan een raadsman, een welsprekend man genaamd Tertullus, mocht Paulus iets zeggen: “Paulus echter antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven: Daar ik weet dat u sinds vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met goede moed”...

Lees verder
2 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (8)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 3   Beide brieven aan de Thessalonikers hebben één belangrijk thema: de komst van de Heer Jezus. Maar beide brieven behandelen dit onderwerp vanuit een duidelijk verschillend gezichtspunt. In 1 Thessalonika gaat het vooral over de komst van de Heer Jezus voor de Zijnen, over de opname; terwijl 2 Thessalonika vooral gaat over de komst van de Heer Jezus met de Zijnen, waarmee de dag van de Heer...

Lees verder
4 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (8)

Abraham en Lot Genesis 12 en 13 Deze keer stellen we Abram en Lot tegenover elkaar, twee gelovigen. Ook daar ontdekken we grote verschillen die ons veel te vertellen hebben. Voor dit doel zullen we slechts enkele details uit de hoofdstukken 12 tot 19 van het boek Genesis halen. “Gaat u uit!” Abram was een mens zoals u en ik. De zonde van de eerste mens had ook hem bereikt; ook hij had gezondigd (Rom. 5:12) en met zijn ouderlijk...

Lees verder
5 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (3).

Jakob en Laban Genesis 29, 30 en 31 Jakob was door het geloof verheven tot de hoge positie van Gods gunst, waarin de onpeilbare rijkdommen van Gods genade aan hem waren geschonken. Niet alleen bezat hij nu het eerstgeboorterecht; God Zelf wilde er ook voor zorgen, dat de daaraan verbonden beloften voor hem en zijn nakomelingen in vervulling zouden gaan. Hij drukte dit uit in onvergelijkelijk genadige woorden: “… Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham …...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 22 (2)

Psalm 22 vers 5-11 Deze Psalm begint met de woorden die de Heer Jezus aan het einde van de drie donkere uren aan het kruis uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Hoe groot was Zijn leed toen! Hij riep met luider stem, maar kreeg geen antwoord. In de verzen 5-11 spreekt de Verlosser eerst over gelovigen die vóór Hem in nood tot God hadden geroepen en een antwoord hadden gekregen. Dan gaat het over Hemzelf: Hoewel...

Lees verder
9 maanden geleden

Dageraad en eerste zonlicht

“Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan …” (Gen. 28:10,11). “En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent” (Gen. 32:26). “En de zon ging over op hem op, toen hij door Pniël gegaan was;, hij ging echter mank aan zijn heup” (Gen 32:31). Toen Jakob van Berseba naar Haran vluchtte...

Lees verder
9 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (106)

Waar leeft u van? “Er staat geschreven: ‘niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door [de] mond van God uitgaat” (Matth. 4:4). Het is opvallend dat de Heer Jezus niet eenvoudig spreekt over het Woord van God in de woestijn in algemene zin. Hij wacht op een directe opdracht of een concreet woord, dat “door de mond van God” wordt gesproken. In Jesaja 50 vers 4 zien we dat Hij iedere morgen Zijn oor...

Lees verder
12 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (25)

Maar David zei in zijn hart: Ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven om mij nog langer te zoeken in heel het gebied van Israël, en zo zal ik uit zijn hand ontkomen” (1 Sam. 27:1). Men zegt wel eens: “Soms als je helemaal alleen bent ben je...

Lees verder