2 jaar geleden

De ware wijnstok (6)

Leestijd: 3 minuten

“Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren” (Joh. 15:6-7).

Een rank die aan de wijnstok vastzit, kan verdorren en nutteloos worden voor de wijnbouwer. De redenen voor verdorring kunnen een breuk ergens in de tak, een ziekte of insecten zijn die de tak hebben geïnfecteerd. Het sap van de wijnstok bereikt de tak niet en de tak verliest zijn levenskracht en begint te verdorren.

Velen zien deze verdorde rank als een beeld van een valse professor die eerst een geloofsbelijdenis aflegt, maar dan teruggaat in de wereld. In de context van Johannes 15 spreekt de Heer tot Zijn discipelen over vruchtdragen, niet over verlossing. De Heer had hun ook gezegd, dat zij “al rein” en “in Hem” waren, wat aangeeft dat zij ware gelovigen waren.

De gedachte hier is geen vrucht dragen tot eer van God. Lot is een beeld van zo’n rank. Eerst sloeg hij zijn tent op in de richting van Sodom, een type van een laaghangende rank die op de grond eindigt. Vervolgens lezen we over hem in de poorten van Sodom, wat betekent dat hij een vooraanstaand lid van de gemeenschap was geworden, maar we lezen niet over hem, dat hij daar veel vrucht droeg. In Sodom zien we Lot als een onvruchtbare rank, toen hij probeerde te getuigen tegen zijn schoonzoons, die hem niet serieus namen (Gen. 19:14). Hij was een dorre rank geworden zonder vrucht en zonder getuigenis naar buiten toe voor degenen die dicht bij hem stonden! Maar in 2 Petrus 2 vers 8 lezen we over Lot: “(want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag [zijn] rechtvaardige ziel door [het] zien en horen gekweld met [hun] wetteloze werken.”

Hoe voorkomen we dat we onvruchtbaar zijn?

Blijf in de Wijnstok!

De resultaten van ‘blijven’ zijn drievoudig: de belofte van verhoord gebed, blijvende liefde en volheid van vreugde (Joh. 15:7,10,11). Dit klinkt beter dan onvruchtbaar zijn! Laten wij vandaag degenen zijn die in de Wijnstok blijven!

De rank is altijd afhankelijk van de wijnstok en vertrouwt op een constante stroom van sap om gezond, sterk en productief te zijn! Hetzelfde is waar, in het leven van een Christen! Als wij een gezond christelijk leven willen hebben, moeten wij altijd afhankelijk zijn van de Heer Jezus Christus! Hoe? Let op twee voorwaarden die de Heer hier geeft.

Ten eerste: “als u in Mij blijft”; er moet een voortdurend en volhardend ‘blijven’ zijn. Dit spreekt van dagelijkse gemeenschap, afhankelijkheid en vertrouwdheid met de Heer. Dit is de enige manier om de voortdurende stroom van het sap naar de Wijnstok in stand te houden. Als in het leven van de gelovige de Geest van God bedroefd is vanwege zonde of uitgeblust vanwege zichzelf, zal dit Hem belemmeren om de christen kracht te geven om vrucht te dragen.

De tweede voorwaarde die de Heer geeft voor open kanalen in gebed is: “en Mijn woorden in u blijven.” Dit hangt samen met het belang van in het Woord te zijn en het Woord in ons! Zijn woorden die in ons blijven, betekent dat wij geleid worden door de onderwijzing van het Woord van God! De christen die in Christus blijft en geleid wordt door Zijn Woord, zal niets vragen wat tegen Gods wil is, hij wil wat God wil! De Psalmist verwoordde het zo: “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt” (Ps. 37:4). Wanneer wij ons in Hem verblijden, wekt Hij de juiste verlangens in ons op en vervult ze dan!

We kunnen ons afvragen waarom onze gebeden niet verhoord worden, en in sommige gevallen worden ze wel verhoord en vinden we het antwoord gewoon niet fijn! Maar hier in ons vers zien we twee voorwaarden voor gebed: in Hem blijven en Zijn woorden in ons laten blijven! Als we niet volledig in Hem blijven en Zijn gedachten zoeken, voldoen we niet aan deze twee voorwaarden. Mogen we deze in ons leven ontwikkelen, zodat we vrucht dragen, ook in ons gebedsleven!

 

Tim Hadley Sr.; © www.anchorsforlife.org

Geplaatst in het Engels op 8 augustus 2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW