2 jaar geleden

De ware wijnstok (5)

Leestijd: 3 minuten

“Blijft in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Joh. 15:4-5).

Mij is verteld dat wanneer een rank in een wijnstok wordt geplaatst, er een tweeledig proces plaatsvindt. Eerst schiet de nieuwe rank met zijn gevormde wortels en vezels naar beneden in de stengel en groeit de stengel omhoog in de rank. Het tweede aspect van dit proces is, dat het sap van de wijnstok de nieuwe rank binnendringt en omhoog stroomt naar de scheuten, waardoor de bladeren en de vruchten worden gevormd.

Dit is wat onze Heer in gedachten had toen Hij zei: “Blijft in Mij en Ik in u.” “Blijf in Mij” heeft te maken met onze verantwoordelijkheid van gehoorzaamheid en vertrouwen, ons los te maken van al het andere en op Hem te vertrouwen. Terwijl wij in Hem blijven, is Hij in ons!  Hij versterkt de innerlijke mens door de Geest van God.

“Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20). Paulus was bereid om met de gelovigen daar te arbeiden totdat Christus in hen gevormd was (Gal. 4:19). In Hem blijven is beseffen, dat “ons leven is met Christus verborgen in God” (Kol. 3:3-4)!

Ons leven is opgenomen in het Zijne; wij zijn in Hem en Hij in ons!

De kracht en de overwinning om het christelijk leven te leiden ligt in deze prachtige waarheid. Het gaat erom in Hem te blijven en Zijn leven in mij alles te laten beheersen wat ik doe of zeg. Het geheim van vruchtdragen is niet meer doen voor Christus; het is in die liefdesrelatie met Hem zijn en Zijn Geest in mij de volledige heerschappij te laten hebben. De nieuwe geënte rank kan niet onafhankelijk van de wijnstok leven. Als hij vrucht wil dragen, moet hij in de wijnstok blijven en toestaan, dat de wijnstok het voor het zeggen heeft! De nieuwe geënte rank moet zich overgeven aan de kracht van de wijnstok!

Dit is de vraag voor ieder van ons … heb ik mij overgegeven en blijf ik in Christus?

Dit is de tweede keer dat de Heer heeft verklaard: “Ik ben de Wijnstok.” Waarom zou Hij deze verklaring moeten herhalen? De Heer Jezus wil dat wij begrijpen dat de enige manier om te gehoorzamen aan het gebod “blijft in Mij” is om onze ogen en ons hart op Hem gericht te hebben! Hij is de ware Wijnstok en als zodanig draagt, versterkt en voorziet Hij elke rank van alles wat hij nodig heeft om voor Hem te groeien. Hoe snel vergeten wij, dat Christus de Wijnstok is van Gods inplanting en wij een rank zijn van Gods enting. Wij staan eenvoudig voor God in Christus, zonder Hem die de genade op genade levert die wij nodig hebben, zullen wij niets kunnen volbrengen tot eer van God!

De Heer Jezus heeft deze waarheid voor ons opnieuw willen benadrukken door haar te herhalen, omdat Hij wist, dat wij zo geneigd zijn op onze eigen kracht te vertrouwen! Maar zoals een rank geen vrucht draagt door eigen kracht, zo kunnen wij dat ook niet! Een rank ontleent zijn leven aan de wijnstok en dat moeten wij ook doen, want “zonder Mij kunt u helemaal niets doen.”

De apostel Paulus leerde deze waarheid als het ware geheim van vertrouwen en voldoening in het christelijk leven. In Filippenzen 4 vers 13 kon hij verklaren: “Ik vermag alles door1 Hem die mij kracht geeft.” Ondanks armoede of voorspoed realiseerde Paulus zich, dat de kracht niet in hemzelf lag, maar dat het de kracht van Christus in hem was die hem geestelijke voldoening en vertrouwen gaf! Het kennen van deze waarheid en ernaar handelen helpt ons om op alles voorbereid te zijn door de kracht van Hem die in ons woont! Wij moeten ons opnieuw realiseren, dat wij slechts een rank zijn! Het karakter van een rank, zijn kracht en de vrucht die hij draagt hangen volledig af van de Wijnstok. Als wij in Hem blijven, zullen wij gezonde “ranken” zijn, die niet alleen vrucht kunnen dragen, maar veel vrucht!

 

NOTEN:
1. Letterlijk ‘in,’ dit is in de kracht van.

 

Tim Hadley Sr.; © www.anchorsforlife.org

Geplaatst in het Engels op 7 augustus 2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW