Gemeente

204 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke kerk (4)

Uit de Schrift en uit de geschiedenis beide is volkomen duidelijk, dat de grote fout waarin het naamchristendom verviel, hierin bestond, dat men deze twee met elkaar verwarde: het onkruid en de tarwe; of hen, die door de doop toegelaten werden tot al de uitwendige en tijdelijke voorrechten van het Christendom en de zodanigen, die waarlijk bekeerd en door God geleerd waren. En juist moet het grote onderscheid tussen het stelsel, waarbij het deelgenootschap aan de sacramenten of dat, waarbij...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (3)

De gemeente van God en het koninkrijk der hemelen zijn niet hetzelfde. Het vereenzelvigen van deze twee dingen heeft al grote verwarring veroorzaakt in de kerkgeschiedenis … Deel 1: 32 – 814 n. Christus Christus de enige bouwmeester van Zijn gemeente Het gebouw, waartegen list noch geweld van de vijand iets vermag, is Christus’ eigen werk. hoewel wij ook van andere bouwmeesters lezen. “Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen” (Mattheüs 16:18). Het is goed, dat wij duidelijk zijn...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (2)

Deel 1: 32 – 814 n. Christus Hoofdstuk 1 Het fundament op de Rots Voor men begint aan een onderzoek van een onderwerp, is het goed zich bekend te maken met zijn oorsprong, het voornemen of plan, dat er aan ten grondslag ligt, alsmede met de beginselen van zijn geschiedenis. Deze hebben wij volledig en duidelijk, wat de gemeente betreft, in de Heilige Schrift. Daarin vinden wij niet alleen het oorspronkelijk voornemen, maar de plannen en bijzondere mededelingen van Hem,...

Lees verder
14 jaar geleden

Israël en de gemeente

Men moet kennis van de ‘meegedeelde waarheid’ hebben om de Bijbel behoorlijk te begrijpen. God heeft mensen op verschillende manieren in verschillende tijden behandeld en in nieuwe openbaringen met Zichzelf en van Zijn wil gebracht. De waarheid van de bedelingen onderwijst ons om deze verschillende manieren goed te onderscheiden en hun karakter te onderscheiden, zodat de opmerkelijke eigenschappen van elke bedeling begrepen zullen worden. Wij leren zo het ware karakter van onze roeping en van onze bijzondere bedeling. Het belangrijkste...

Lees verder
15 jaar geleden

Hoofdschap en hoofdbedekking (III)

We gaan weer verder met dit onderwerp uit 1 Korinthe 11 (zie ook nummer 38 en 39) dat lijnrecht ingaat tegen de geest van deze tijd. Als het over deze dingen gaat, is men bijzonder snel bereid om het af te doen met “middeleeuws” of “onderdrukkend” of “niet meer van deze tijd”. Toch kent de Bijbel gewoonten (inzettingen, zie 1 Korinthe 11:2). Deze zouden wij daarom ook moeten kennen en ons daaraan ook moeten onderwerpen. Tradities zijn namelijk per definitie...

Lees verder
15 jaar geleden

De liefde van God en … kunnen broeders ook samenwonen?

“Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen”. Dat geldt ook voor vandaag! Psalm 133:1-3: “Een lied Hammaäloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen. Het is, gelijk de kostbare olie op het hoofd, neerdalende op de baard, de baard van Aaron, die neerdaalt tot op de zoom van zijn klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, [en] die neerdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar de zegen...

Lees verder
15 jaar geleden

Hoofdschap en hoofdbedekking (II)

“Doch als iemand lust heeft tot twisten, wij hebben zulk een gewoonte niet, evenmin de gemeenten van God” (1 Korinthe 11:16). GEMEENTELIJKE ORDE Als een afsluitende uiteenzetting over dit onderwerp van de hoofdbedekking, schreef de apostel: “Maar als één denkt twistziek te moeten zijn, wij hebben zulk een gewoonte niet, noch de gemeenten van God” (vers 16, New trans. JND). Of: “Maar als één de neiging vertoont twistziek te zijn, wij hebben geen andere praktijk (uitoefening), ook de kerken van...

Lees verder
15 jaar geleden

Hoofdschap en hoofdbedekking (I)

Moeten we daar nu nog over praten? Dat is toch al lang achterhaald? In onze dagen gaan we toch niet weer oude koeien uit de sloot halen en onze geëmancipeerde vrouwen opzadelen met een ‘domme hoed’ of een ‘onnozel hoofddoekje’? Laat dat nu eventjes over aan de leden van ons koninklijk huis en andere hoogwaardigheidsbekleders wanneer zij op bepaalde gelegenheden een wedstrijd hebben wie de mooiste en vooral de meest excentrieke hoed draagt. “Blauw bloed” van de EO heeft daar...

Lees verder
15 jaar geleden

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (II)

Talen zullen ophouden … Het spreken in talen, zonder deze taal te kennen, komt in het Oude Testament niet voor en de Heer Jezus sprak niet in talen, tenminste daarover lezen we niets in de Bijbel. In de evangeliën vinden we het spreken in talen ook niet, behalve dan als voorzegging in Markus 16:17. De eerste keer dat er in talen gesproken wordt, is in Handelingen 2. We hebben al gezien dat de Heilige Geest op aarde kwam, en dat...

Lees verder
15 jaar geleden

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (I)

 Handelingen 2 bericht van de komst van de Heilige Geest. Daar worden ook de tekenen genoemd die met deze komst gepaard gingen. Op ieder afzonderlijk van de apostelen kwam de Heilige Geest. Daar vond plaats wat de Heer al in hoofdstuk 1:8 gezegd had: “Maar gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt …”. Lukas getuigt: “En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u …” (Lukas 24:49). En dat deze belofte slaat op de...

Lees verder