3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (49)

Het unieke gebed

 

“… en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met Mij is … maar hebt goede goed, Ik heb de wereld overwonnen. Dit sprak Jezus en Hij hief Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen; verheerlijk Uw zoon, opdat >Uw> Zoon U verheerlijkt” (Joh. 16:32-17:1).

De Heer Jezus ging eenzaam en onbegrepen over deze aarde. Hoe dichter Hij bij het kruis kwam, hoe eenzamer Hij werd. Wat moet het Hem gesmart hebben, te weten, dat zelfs Zijn naaste vertrouwelingen Hem slechts enkele uren voor Zijn kruisiging verlaten zouden. Maar tegelijkertijd rustte Hij op het vaste vertrouwen, dat Zijn Vader altijd bij Hem was. Omdat Hij Hem met constante toewijding diende, had Hij ook een diep besef van Zijn tegenwoordigheid (verg. Joh. 8:29).

Over Abraham en Izak wordt tweemaal gezegd: “Zo gingen zij beiden samen” (Gen. 22:6,8). David zegt in Psalm 23 vers 4: “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij.” Met dit vertrouwen ziet de Zoon van God op naar de hemel en bidt.

Wat kunnen wij uit dit verheven en unieke gebed van Jezus voor ons gebedsleven leren? Slechts een paar korte opmerkingen daartoe:

  • De Zoon van God maakte de verheerlijking van de Vader tot Zijn eerste gebedsverzoek. Hij vraagt ​​om Zijn eigen verheerlijking, opdat Hij de Vader uit de hemel kan verheerlijken. Hoe zou Hij dat doen? Door eeuwig leven te geven aan degenen, die in Hem geloven. Daardoor wordt Christus, die Zelf het eeuwige leven is, gezien in degenen die het eeuwige leven “uitleven”. Ze laten iets van Hem zien, en dat verheerlijkt de Vader.
  • De Heer Jezus sprak in gebed over feiten. Hij sprak over de wil van de Vader en over wat Hijzelf en wat Zijn discipelen gedaan hadden. Dat mogen wij ook doen. We moeten niet denken: omdat God toch alles weet, hoeven we Hem niets meer te vertellen. We kunnen Hem danken, onze verzoeken aan Hem voorleggen en met Hem spreken over de dingen die ons aangaan.
  • Hij spreekt God zes keer aan als Vader in dit gebed. Hij noemt Hem eenmaal “Heilige Vader” en eenmaal “Rechtvaardige Vader”. God is Vader van eeuwigheid af – een heerlijkheid die pas volledig werd geopenbaard door de komst van de Zoon van God. De Zoon leefde in voortdurend genot van deze relatie en drukt het ook in gebed uit. Bovendien noemt Hij eigenschappen van de Vader, die verband houden met de inhoud van Zijn gebed. We mogen God in onze gebeden aanspreken, zoals Hij zich heeft geopenbaard en zoals het overeenkomt met onze specifieke gebedsverzoeken. Omdat we kinderen en zonen van God zijn, mogen we onze Schepper aanspreken als Vader – ja, zelfs zeggen “Abba, Vader” (Rom. 8:15)! Als we de behoefte aan Zijn genade gevoelen, kunnen we ons tot Hem wenden als de God van alle genade (1 Petr. 5:10). Als wij en anderen troost nodig hebben, hebben we in Hem de God van alle vertroosting (2 Kor. 1:3). Als we met schijnbaar onoplosbare problemen worden geconfronteerd, kennen we de Almachtige, voor Wie geen ding onmogelijk is.
  • Hij vraagt ​​om bewaring, eenheid en om heiliging voor Zijn discipelen, zodat ze Zijn vreugde in zich hebben en de liefde van de Vader genieten.

In dit gebed vinden we de enige passage in het Woord van God, waar de Zoon, Die zich altijd aan de wil van de Vader heeft onderworpen, tot Hem zegt: “Ik wil.” De Hebreeuwse dienaar zei tegen zijn meester: “Ik wil niet als vrij man vertrekken” (Ex. 21:5). In Gethsémané bad de Heer: “… niet zoals Ik wil, maar zoals u [wilt]” (Matth. 26:39). Maar als het gaat om degenen die Hij gekocht heeft, zegt Hij uitdrukkelijk, dat Hij wil dat zij bij Hem zijn, opdat zij Zijn heerlijkheid aanschouwen (Joh. 17:24).

Kunnen wij ook in eenzame uren met vrede in ons hart zeggen: Ik ben niet alleen, omdat de Vader met Mij is”? Vertrouwen wij op de beloften van God, Die zegt: “En zie, Ik ben met u alle dagen … Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten” (Matth. 28:20; Hebr. 13:5)? Is het ons gebed, dat het eeuwige leven zich in ons dagelijks leven mag manifesteren, zodat de Vader erdoor verheerlijkt wordt?

 

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 25.10.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW