5 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (12)

Gebed komt vóór de dienst!

“Jezus … bad … en … begon ongeveer dertig jaar oud te worden” (Luk. 3:21,23).

Nadat de roepstem van Johannes de Doper in de wildernis verstomde, laat Lukas ons het Mens geworden Woord van God zien, dat in eeuwigheid blijft. Het eerste openlijke optreden van Jezus gebeurt niet door een grote aankondiging te doen, door een wonder te doen of Zich op de een of andere wijze op de voorgrond te zetten. In plaats daarvan bidt Hij aan het begin van zijn openlijke dienst, toen Johannes Hem in de Jordaan doopte. De gemeenschap met Zijn Vader is het beginpunt voor Zijn dienst. Alles wat Hij doet, komt uit deze levende gemeenschap voort.

Reeds op twaalfjarige leeftijd zit Jezus in de tempel in Jeruzalem en heeft Hij de vaste overtuiging, dat Hij bezig moet zijn met de dingen van Zijn Vader. Hij luistert naar de schriftgeleerden, stelt hen vragen en geeft verbazingwekkende antwoorden wanneer ze Hem iets vragen. Misschien wil de Heilige Geest in het Lukas-evangelie duidelijk maken, dat toewijding (Luk. 2:49) en afhankelijkheid in het gebed (Luk. 3:21) de eerste dertig jaar van het leven van Jezus kenmerkten. Gedurende deze jaren leeft Hij in het verborgen en wacht geduldig op de door God bestemde tijd voor het begin van Zijn openlijke dienst.

Komt ook bij ons elke dienst voort uit de gemeenschap met God en begint het met gebed? Van de Heer Jezus wordt eerst genoemd, dat Hij bad (Luk. 3:21) voordat in het volgende hoofdstuk genoemd wordt dat Hij het Woord van God voor de harten stelde (Luk. 4:16-19). De apostelen stelden ook het gebed voor de bediening van het Woord en zeiden: “Wij echter zullen volharden in het gebed en de bediening van het Woord” (Hand. 6:4). Wat zijn onze prioriteiten in de dienst voor God? Hoeveel bidden en hoeveel dienen wij?

Online in het Duits sinds 04.02.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW