11 maanden geleden

Weest niet bang (4) – Hebt vertrouwen!

Bijbelgedeelten: Markus 5 vers 36; Mattheüs 14 vers 31; Markus 4 vers 40; Romeinen 4 vers 21; Hebreeën 11 vers 11

Een onvoorstelbaar tafereel: Jaïrus, die met een hart vol smart om het leven van zijn dochter de Heer naar zijn huis wilde halen, had net het nieuws ontvangen dat ze gestorven was. De Heer ziet het hart van deze vader op dat moment overlopen van verdriet en bemoedigt hem: “Wees niet bang, geloof alleen.” (Mark. 5:36).

Het is heel interessant, dat de Heer Jezus hier een verband legt tussen angst en geloof. Hij stelt praktisch de volgende “formule” vast: veel geloof – weinig vrees; weinig geloof – veel vrees.

Hier gaat de toepassing voor ons natuurlijk niet over het reddende geloof, maar over het praktische geloofsvertrouwen. Zo leren we, dat wanneer we ons vertrouwen meer op de Heer stellen, onze angst kan afnemen. Zoals Hij naar Jaïrus riep: “Jaïrus, wees niet bang, vertrouw Mij,” zo bemoedigt Hij ons vandaag.

Toch weten we uit ons eigen geloofsleven dat ons vertrouwen niet altijd even groot is. We lijken vaak op Petrus, die de Heer eens “kleingelovige” noemde (Matth. 14:31) – soms zelfs op de discipelen als geheel, die hij eens diagnosticeerde als “geen geloof” hebbend (Mark. 4:40). In beide gevallen nam het geloof – praktisch vertrouwen – af en werd de angst groter.

Wat praktisch geloof betreft, zijn Abraham en Sara grote voorbeelden voor ons, die op God vertrouwden in een menselijkerwijs volledig onmogelijke situatie (een beloofde zwangerschap op 90-jarige leeftijd). Van Abraham wordt gezegd, dat hij “ten volle van verzekerd was, dat wat Hij (God) beloofd heeft, Hij ook machtig is te doen” (Rom. 4:21), terwijl van Sara wordt gezegd: “… omdat zij Hem, die de belofte gedaan had, als getrouw beschouwde” (Hebr. 11:11).

Hun vertrouwen was gebaseerd op …

  1. Het feit dat God zich aan Zijn beloften kan houden (daartoe in staat is),
  2. de trouw van God, die zich altijd houdt aan wat hij belooft.

De Heer Jezus roept je vandaag toe: “Weest niet bang! Ook al ziet het er misschien moeilijk uit, je kunt op Mij vertrouwen. Als je Mij in Mijn almacht en trouw vertrouwt, zal je angst verdwijnen!”

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 09.07.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW