2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (12)

Bijbelverzen: Lukas 24 vers 34

Stap 5: Persoonlijk herstel tussen de Heer en Petrus alleen

 

In de afzonderlijke stappen van Petrus’ herstel hebben wij reeds gezien hoe de Heer voor Petrus bad nog voordat Petrus gezondigd had. Toen was het de blik van de Heer die berouw in Petrus teweegbracht, waarop hij de voorhof van de hogepriester verliet. Toen, op de opstandingsmorgen, ontving Petrus een wonderbaarlijke boodschap van genade. In dit stukje zullen we kort kijken naar Lukas 24 vers 34, maar lees Lukas 24 vers 34-35:

“… die zeiden: De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat er onderweg [gebeurd] was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood”.

In dit voorval hebben wij de zogenaamde Emmaüsgangers voor ons, die van hun ontmoeting met de Heer in Jeruzalem naar de discipelen terugkeren om hen te vertellen van hun ervaring met de opgestane Heer. De verzamelde discipelen melden dan eerst vol overtuiging aan de Emmaüsgangers dat de Heer is opgestaan en aan Simon verschenen is. Dan doen de Emmaüsgangers verslag van hun ervaring met de Heer.

Hieruit kunnen we concluderen dat Petrus de discipelen in Jeruzalem al heeft verteld over zijn persoonlijke ontmoeting met de Heer. Een ontmoeting waar we verder niets van weten. Wij mogen echter aannemen, dat dit Petrus’ persoonlijk herstel met de Heer was. Dit gesprek werd door de Heer zeer vertrouwelijk gehouden, omdat het een zeer persoonlijke zaak is tussen de zondaar en de Heer.

Ook al weten we verder niets over dit gesprek, toch moeten we opmerken, dat dergelijke gesprekken onvermijdelijk zijn wanneer iemand gezondigd heeft. Het is een persoonlijke belijdenis van iemands schuld voor de Heer. De Heer vergeeft wanneer wij belijden, alleen dan is volledig herstel mogelijk. Maar de Heer maakt deze gesprekken niet openbaar, maar behandelt ze zeer discreet.

Zonder herstel is er geen echte vreugde en vrede in het hart. Toen David zondigde en niet beleed, moest hij zeggen: “Toen ik zweeg, teerden werden mijn beenderen weg …” (Ps. 32:3). Laten wij het niet zover laten komen, dat wij onszelf eerst kwellen, maar laten wij elkaar aanmoedigen om rechtstreeks tot de Heer te gaan, te belijden en dan weer vrede in het hart te kunnen ervaren.

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 03.07.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW