2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (11)

Bijbelverzen: Markus 16 vers 7

Stap 4: Een speciale boodschap van genade voor Petrus

 

Nadat Petrus uit de voorhof van de hogepriester was gegaan, werd de Heer Jezus ten onrechte veroordeeld, gemarteld en aan het kruis geslagen. Daar gaf Hij Zijn leven en is na drie dagen weer opgestaan. Petrus had de Heer niet meer gesproken sinds Hij de voorhof van de hogepriester verliet. Maar nu, na Zijn opstanding, is er een prachtige boodschap van genade aan Petrus. We lezen Markus 16 vers 7:

“Maar gaat heen, zegt aan Zijn discipelen en aan Petrus: Hij gaat u voor naar Galiléa; daar zult u Hem zien, zoals Hij u heeft gezegd.”

Op zondagmorgen gaan drie vrouwen naar het graf van de Heer om Hem te zalven. Bij het graf geeft een engel van de Heer hun het wonderbare nieuws, dat de Heer is opgestaan! Als bewijs toont hij hun het lege graf en geeft hun dan een andere boodschap. Een boodschap die Petrus bijzonder verblijd moet hebben. Voor Petrus was het zeker verschrikkelijk dat deze ernstige zonde nog steeds onopgelost was tussen hem en de Heer.

Wat is de specifieke boodschap? Allereerst richt Hij zich tot de discipelen in het algemeen, maar tot Petrus in het bijzonder: Maar gaat heen, zegt aan Zijn discipelen en aan Petrus! Was Petrus geen discipel? Natuurlijk was hij dat. Maar deze boodschap moet bijzonder geweest zijn voor Petrus. Wat een bemoediging voor een terneergeslagen Petrus, dat de Heer nog steeds een persoonlijke boodschap voor hem heeft.

En dan komt de boodschap: Hij gaat u voor naar Galiléa; daar zult u Hem zien. De Heer laat Petrus weten waar Hij is, zodat Petrus tot Hem kan komen. De Heer kende het hart van Petrus precies en wist dat zijn hart juist deze informatie nodig had. De Heer zegt tot Petrus, in andere woorden: Ik ben bereid u te ontvangen, als u bereid bent tot Mij te komen. Voorwaar, wie tot de Heer komt, zal Hij niet verwerpen (Joh. 6:37).

Hoe is het met u en mij? Wanneer onze gemeenschap met de Heer verstoord is, is de Heer ook bereid ons te allen tijde weer op te nemen. Zijn wij bereid ons te verootmoedigen en tot de Heer te gaan om te belijden, zodat Hij ons kan vergeven? Laat uw hart en geweten niet onnodig lijden. Zijn liefde voor u verandert niet, maar het is aan u en mij om de vreugde van de liefde opnieuw te ervaren.

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 01.07.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW