Gemeenschap

23 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 weken geleden

“Abba, Vader“

Laten we nog eens kijken naar de Naam die de omgangstaal is van een mens zodra hij christen is geworden: zelfs de kleine kinderen – zij die jong zijn in het geloof – “hebben de Vader gekend” (zie 1 Joh. 2:13), en “Abba” is de omgangstaal van de kleine kinderen in Israël. En toch is er een lieflijkheid en een rijkdom van betekenis in deze Naam die zelfs de oudste heilige op aarde niet volledig begrijpt. Opmerkelijk genoeg is dit...

Lees verder
1 maand geleden

De blijdschap van de Heer Jezus

Bijbelgedeelten: Psalm 16 vers 8-11; Jeremia 15 vers 16; Matthäus 13 vers 44; Lukas 15 vers 4-5; Hooglied 3 vers 11. Hebt u ook niet het verlangen om de Heer Jezus steeds beter te leren kennen? Veel daden en woorden zijn u zeker bekend. Maar de Bijbel zwijgt niet over de innerlijke gevoelens van de Heer Jezus. Je hebt misschien vaak gedacht aan het verdriet en de diepe pijn die Hij voelde, vooral op weg naar het kruis, maar misschien...

Lees verder
3 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (32)

Handelingen 14 vers 19-28; Handelingen 15 vers 1-5 Hoofdstuk 14 vers 19-28   Onder invloed van de Joden die uit Antiochië en Iconium waren gekomen, werd Paulus gestenigd en uit de stad gesleept door de menigte die juist op het punt stond de apostelen goddelijke eer te bewijzen. Mensen zonder God zijn onstabiel als de golvende zee, open voor elke invloed. “Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder...

Lees verder
5 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (06)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 58   Stap 6: Petrus Gaat vrijwillig bij de vijanden van de Heer zitten   “Petrus nu volgde Hem uit de verte tot aan de voorhof van de hogepriester, en nadat hij naar binnen was gegaan, zat hij bij de dienaren om de afloop te zien.” Nu is Petrus aangekomen in de voorhof van de hogepriester. Hij gaat naar binnen en gaat vrijwillig bij de bedienden zitten.  Hij is nu in het midden van de vijanden van de...

Lees verder
5 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (03)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 41 Stap 3: Petrus bidt niet   “Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Nadat de Heer Jezus Zijn discipelen slapend heeft aangetroffen, zegt Hij tegen Petrus: “Waakt en bidt!” Hier breidt de Heer Zijn opdracht uit, om zo te zeggen. Zij moesten niet alleen waken, maar ook bidden. De Heer wist, dat de duivel een gelegenheid zocht om de discipelen in verzoeking te brengen...

Lees verder
5 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (02)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 40 Stap 2: Petrus waakt niet, hij slaapt   “En Hij kwam bij de discipelen en vond hen in slaap, en Hij zei tot Petrus: Je was dus niet in staat één uur met Mij waken?”   De Heer Jezus ging met Zijn discipelen naar de Hof van Gethsémané. Daar had Hij Petrus, Jakobus en Johannes speciaal heengebracht om in het bijzonder voor de tijd van lijden en sterven die voor Hem lag te bidden. Hij zei...

Lees verder
6 maanden geleden

Eenheid met Christus (3)

Eenheid met Christus in Zijn opstanding Vervolg op ‘Verbondenheid met Christus.’ Dit is het derde en laatste deel van een serie over onze verbinding met Christus in Zijn dood, en onze vereniging met Hem in het opstandingsleven. In het eerste artikel hebben we gekeken naar het gekruisigd zijn met Christus en het ter dood brengen van onze leden, en we zagen dat de kruisiging van de Heer Jezus verband houdt met het einde van de wereld van de mens en...

Lees verder
8 maanden geleden

Het huis van God (3) – 1 Timotheüs 3 vers 15

De grote gedachte van God die door de hele Schrift loopt, is dat God gemeenschap wil hebben met mensen. God schiep de mens naar Zijn beeld, schepselen met wie Hij omgang wilde hebben. Hij bezocht Adam in de Hof van Eden. Maar toen kwam de zonde in de wereld en daarmee de scheiding van God. Had God nu gefaald in Zijn voornemen? Bij Abel leren we dan, dat God in Zijn genade de mens aanneemt op de grondslag van een...

Lees verder
9 maanden geleden

Falen in het leven van een gelovige (1)

 Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Inhoud > Inleiding > Reddende en herstellende genade > Twee manieren waarop iemand zich van God afkeert. > Twee verbindingen die de gelovige heeft met God > Hoe kan falen worden voorkomen? > Het behouden van een goede gemoedstoestand > De hogepriesterlijke bediening van de Heer Jezus > Wat is de oorzaak van het falen? > 1. Iemand wijkt af in het hart > 2. Opgeven van...

Lees verder
11 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (89)

Voor de Geest zaaien   “Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie voor de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8).   De Zoon van God kwam om ons eeuwig leven – leven in overvloed – te geven. Hij zond ook de Heilige Geest die ons ertoe brengt om van dit leven te genieten (verg. Joh. 4:14). Welke positieve dingen zijn er, die wij kunnen doen of waarmee...

Lees verder