19 jaar geleden

Huwelijkspartner (2)

 Er is maar één ideaal voor het huwelijk dat in de Schrift naar voren komt, en dat is …

De beste weg van God (2)

“… zou ik u geen rust zoeken, dat het u welga?” (Ruth 3:1). “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn” (Efeze 5:32).

Er is maar één ideaal voor het huwelijk dat in de Schrift naar voren komt, en dat is dat één man is verbonden met één vrouw. Tegenwoordig krijgen we de indruk dat we verschillende partners moeten uitproberen vóór we de juiste persoon kiezen. We zien dat de keuze van een partner vaak werd gemaakt door ouders, of soms als prijs; maar in het Nieuwe Testament wordt het zo voorgesteld dat twee mensen samen komen uit eigen vrije wil; doch in overeenstemming met de wil van de Heer. “… is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, mits in [de] Heer” (1 Kor. 7:39). Dit is gewoonlijk de praktijk in de Christelijke Kerk en ligt op de lijn van de Schrift.

“Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen; en zij zullen tot één vlees zijn” (Genesis 2:24).

Uit 1 Thessalonika 4 is het duidelijk dat rivaliteit tussen twee mensen om één partner door God wordt gehaat. Dit is iets waarover we zorgvuldig moeten nadenken. “… dat men zijn broeder geen onrecht aandoet en hem bedriegt in die zaak” (vers 6). Veel liefdesgeschiedenissen hebben betrekking op twee mannen die wedijveren om de liefde van één vrouw, of vice versa. Dit moet zo niet zijn met hen die de leiding van de Heer zoeken in deze zaken.

Er is een verschillende rol voor de man en de vrouw in deze dingen. De man heeft de verantwoordelijkheid het initiatief te nemen, de vrouw heeft de verantwoordelijkheid om te reageren, of niet, zoals de Heer het leidt. De man heeft daarop de plicht geduldig te wachten op de Heer voordat hij ingrijpt in het leven van een zuster; en de vrouw heeft de plicht biddend te wachten totdat de Heer haar Zijn keus bekend maakt.

De liefde van een huwelijksrelatie is een aangelegenheid van de wil onder de leiding van onze Meester. Een intelligente en definitieve beslissing, die genomen wordt na rijp beraad over de gevolgen die dat met zich meebrengt en die willen verdragen onder elke spanning en omstandigheid, die anders een stel tot “een vallen uit de liefde” zouden brengen. De Heer heeft het zo verordend dat het huwelijk voor het leven is; en wanneer we de zegen van de Heer wensen, moeten we zijn instructies opvolgen. Het is de leugen van de duivel dat we met iemand anders gelukkig kunnen zijn. We moeten zijn subtiele influisteringen afwijzen.

De vraag komt op: “Wil ik trouwen en met wie?” De druk uit onze omgeving van de “onzen”, van ouders, en van de wereld in het algemeen is vaak erg groot. Van jonge mensen wordt verwacht dat zij op zeer jonge leeftijd al een vriend of vriendin hebben; en als zij dit niet hebben, schijnen ze gefaald te hebben. Een relatie met een meisje of jongen kan dus worden gebruikt als een uiting van het ego en superioriteit in jonge mensen, die gezien willen worden met een partner. Het moet wel goed zijn wat ik gedaan heb want “iedereen doet het, dus wil ik het ook doen”. We moeten ons realiseren dat jonge mensen natuurlijke verlangens hebben naar het andere geslacht van hun eigen leeftijd. De angst “buiten boord te vallen”, blijkbaar ongewild, en de harde schande dat dit met zich mee kan brengen, kan sommigen ook er toe brengen uit radeloosheid met iemand te trouwen.

Ten eerste is de Christen een persoon die zijn leven aan de Heer Jezus heeft overgegeven en is onder Zijn heerschappij en leiding gekomen. Wanneer wij in onze harten ons werkelijk hebben overgegeven aan Hem dan tellen onze eigen verlangens of van hen rondom ons niet mee. Alleen Zijn wil is mijn doel en alleen Zijn wil is de BESTE.

Als ik in de zaken van mijn huwelijk op God vertrouw, wil ik dan te maken hebben met iemand die niemand anders wil? Wil ik ooit trouwen? Wil ik misschien veel plezier mislopen? Laten we nadenken over onze God! “Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede” (Romeinen 8:28). “Groot gemaakt zij de HEERE, Die lust heeft tot de vrede van Zijn knecht” (Psalm 35:27). “En verlustig u in de HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken” (Psalm 37:4-5).

Wanneer wij het op de manier van God doen, zal het saai zijn?

Jonge mensen, zijn jullie onder alle druk waarmee je in aanraking komt, voorbereid om deze weg te gaan?

Ik ben ervan overtuigd dat het voor ieder van ons anders zal zijn, maar God beloonde me boven mijn stoutste dromen met een liefdevolle vrouw, een romantisch tot elkaar komen, en een saamhorigheid van gevoel en bedoeling waarvoor we Hem voortdurend danken. We spenderen vaak veel tijd aan de herinnering over de manier waarop wij elkaar leerden kennen en het geeft veel vreugde om de manier te zien waarop de Heer werkt. Bij het geven van deze persoonlijke details wil ik de eerste zijn om veel tekortkoming van mijn kant te erkennen, maar ik ben hiervan zeker – mijn weg aan de Heer overgegeven hebbend, Hij liet mij nooit vallen.

God wist dat ik een vrouw nodig had en dat wij beter samen de Heer konden dienen dan apart, en Zijn wil is de beste. Bid God om jou Zijn weg te tonen; beslis niet wat jij wilt en daarna er over bidden. Bid dat Hij jou Zijn gedachten duidelijk maakt en dan zul je in staat zijn Hem te danken wanneer Hij het antwoord geeft.

Wordt vervolgd D.V.

Brian Warnes, ©

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW