13 jaar geleden

Geen God?

In de laatste maanden werd een regelrechte oorlog tegen het Christelijk geloof gevoerd. Meestal gaat het in de kern daarom, God als Schepper “af te schaffen” en elk soort creationisme te belasteren. Of het deze nieuwe atheïsten duidelijk is, wat het uiteindelijk betekenen zou, als er geen God zou zijn?

In de laatste maanden verscheen een groot aantal boeken tegen God. Een keus van de meest prominente van deze werken luidt:

  • “The God Delusion” van Richard Dawkins
  • “Der Herr ist kein Hirte” van Christopher Hitchens
  • “Wir brauchen keinen Gott” van Michel Onfray
  • “The End of Faith” van Sam Harris

Het is immers gevaarlijk, zulke boeken in een Christelijke site te noemen, omdat zij er sommigen er juist toe aansporen om ze te kopen. Op grond hiervan wil ik op deze plaats er uitdrukkelijk voor waarschuwen, zich met deze boeken bezig te houden. Zoiets is zeer gevaarlijk en kan gemakkelijk ertoe leiden, dat dit ongoddelijke en anti-christelijke gedachtegoed besmet. Ze trekken ons van een leven achter de Heer Jezus aan af1!

Deze boeken zijn hier alleen genoemd, om duidelijk te maken, dat er nu een regelrechte campagne tegen Christenen, Christus en God loopt. In Londen en later ook in Duitsland werden bijvoorbeeld bussen met reclameposters uitgerust: “Er is waarschijnlijk geen God. Dus houd op u zorgen te maken en geniet van het leven”. Het atheïsme is momenteel enorm actief om het ontwaken van het zoeken naar God af te grendelen. Atheïsten wijzen iedere voorstelling van God en daarmee iedere god af. Ze merken niet dat zij zich daarmee een nieuwe, een eigen, een afgod scheppen.

Waarom in een Christelijk tijdschrift2 over atheïsten schrijven?

Nu zul je misschien vragen: Wat moet een artikel over dit thema in “Folge mir nach” – een tijdschrift voor jonge christenen, die toch in God geloven. Nu, enerzijds vallen deze tijdschriften soms ook in handen van mensen, die niet in God geloven. Misschien zijn zulke artikelen toch de aanleiding om over de ene, ware God na te denken, waarvan de Bijbel spreekt. Anderzijds is het echter ook voor jonge mensen belangrijk gewapend te zijn, als er pijlen van satan komen, die het vertrouwen in God verstoren zullen.

Satan is hoogst intelligent. Hij weet hoe hij verzoeken kan, mij op mijn zwakke plekken te pakken. Wij moeten ons niet met het kwade en satan bezighouden. En toch zegt Gods Woord: “zijn gedachten zijn ons niet onbekend” (verg. 2 Kor. 2:11).

Op school of door gesprekken in studie- en arbeidsleven word je misschien op een van deze bovengenoemde boeken aangesproken. Deze boeken lijken op het eerste gezicht zeer aansprekend en vast overtuigend. Want satan benut vaak redenaars en schrijvers, die een indrukwekkende persoonlijkheid bezitten, om zijn inzichten onder het volk te brengen. Juist daarom is dit gif zo gevaarlijk, omdat het zo overtuigend waar lijkt. Dat kan ook Christenen aan het twijfelen brengen.

De profetieën over goddelozen in de bijbel

Deze twijfels zijn echter misplaatst want het Woord van God heeft dit alles allang voorzegd. Petrus getuigt er al van, dat zeer vroeg valse leraars in het Christendom zouden optreden, “die verderfelijke sekten3 tersluiks zullen invoeren en de Meester, die hen gekocht heeft, zullen loochenen en een schielijk verderf over zichzelf brengen” (1 Petr. 2:1). Het gevolg van hun handelen is, dat velen hun losbandigheid navolgen” (vs. 2).

Het gaat ook om mensen die hun Meester, dat is God, loochenen. Hij heeft hen gekocht (niet verlost!), omdat namelijk de Heer Jezus, de Schepper-God, door Zijn werk op Golgotha ieder mens gekocht heeft (verg. hiertoe Matth. 13:44). Ieder mens is Hem nu rekenschap schuldig, niet alleen omdat Hij de Schepper-God van alle mensen is, maar ook, omdat hij Zich als Mens door het werk aan het kruis het recht van heerschappij over alle mensen verworven heeft. Deze God en deze Jezus echter wijzen mensen als Dawkins en Hitchens af. Hun verderf zal over hen komen, maar velen die verleid zijn zal het vergaan als hen (1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:6). Je hoeft alleen maar om je heen te kijken …

Judas, die de christelijke afval van God en Christus beschrijft, spreekt eveneens van deze mensen. Zij “verloochenen onze enige Meester en Heer, Jezus Christus” (Jud. :4). “Maar dezen, al wat zij niet kennen, lasteren zij; en al wat zij van nature weten, zoals de redeloze dieren, daarin verderven zij zich” (Jud. :10). Hij spreekt verder van deze goddeloosheid, waarbij dit woord bij Judas ook de klank van rebellie tegen God heeft, zoals bij Dawkins en zijn geestverwanten aan te treffen is: “En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van hen geprofeteerd, met de woorden: Zie, [de] Heer is gekomen met Zijn heilige tienduizenden, om gericht te houden tegen allen, en al de goddelozen onder hen te bestraffen om al hun werken der goddeloosheid, die zij goddeloos bedreven hebben en om al de harde [woorden], die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben (Jud. :14,15).

Wat zou het betekenen als er geen God zou zijn?

We hoeven ons niet te verwonderen, als zulke mensen vandaag vermeerderd en massaal optreden. Het zal ons geloofs-vertrouwen niet schokken. Maar wat zou het uiteindelijk betekenen, als er werkelijk geen God zou zijn?

De mens zou door toeval ontstaan zijn. Dat zou het antwoord op de vraag: “Waar komt de mens eigenlijk vandaan?” zijn. Er zou niemand zijn die een plan heeft met het leven van de mens. Er zou niemand zijn, die een doel voor ons mensen zou hebben. Er is geen zin in het leven van de mens.

Als er noch zin in de afkomst noch in de toekomst van de mens zou zijn: Waarom zou een mens zich aan wat voor regel dan ook houden? Ik ben alleen voor mijzelf verantwoordelijk. Waarom zou men zich aan een overheid moeten onderwerpen? Tenslotte helpt mij dat persoonlijk op de duur niet verder. Ik ben immers niemand verantwoording schuldig. Of ik vandaag of morgen sterf, vandaag of morgen in de gevangenis ga, alles is slechts nog een vraag van puur persoonlijk functioneel nut, zoals economen dat zeggen, met de persoonlijke waardering: Wat geeft mij plezier? Dat doe ik. De anderen moeten daarmee klaar komen.

Natuurlijk zijn er in atheïstische systemen zoals het communisme ook regels, waaraan de burgers zich houden moeten, om een samenleving mogelijk te maken. Maar wat voor zin heeft het voor een overtuigde atheïst, zich aan deze regels te houden, waar hij toch meent dat het bestaan van ieder mens met de dood eindigt, zodat er helemaal geen duurzame beloning voor “het goede” gedrag is? Men zal vroeger of later zich van deze regels willen onttrekken, om zijn eigen leven te leiden.

Bertrand Russell (Britse Nobelprijsdrager van literatuur): Zolang men niet aanneemt, dat er een God is, blijft de vraag naar het doel van het leven zinloos.

Een ander inzicht is: Uiteindelijk is alles het gevolg van een toevallige wederzijdse betrekking. Want wanneer de herkomst toevallig is en ook de toekomst, is het alleen maar consequent het tegenwoordige als resultaat van toeval te verstaan.

In de zogenaamde speltheorie4, een belangrijke tak van de economie, wordt er al principieel vanuit gegaan, dat het individu zich egoïstisch gedraagt, om zijn voordeel uit te buiten. Waarom zou een mens aan morgen denken, als hij helemaal niet weet of er voor hem een morgen is? Maar waarom zou een mens na een fysieke of psychische nederlaag eigenlijk nog eens opstaan? Velen mogen zeggen: Het heeft geen zin. Anderen zullen bij zichzelf zeggen: Dan geniet ik nog eens van het hier en nu. Anderen mogen denken: Revanche, tegenover wie dan ook is het beste principe, om zich genoegdoening te verschaffen.

Lijden en geduld zijn in zo’n systeem vreemde woorden. Want weet ik of ik ooit weer uit het dal van de ziekte en vervolging en lijden komen zal? Geluk en vreugde kan er niet duurzaam zijn. Want met de dood is alles uit – waarop moet een mens zich verheugen: op niets? Daartoe hoeft men alleen Prediker maar te lezen, om te zien dat zo’n overdenking van het leven zonder God slechts tot gelatenheid leidt.

Christenen en “geen God”

Voor Christenen is het bijzonder bitter, als er geen God zou zijn. Men komt zeer snel bij de woorden van de apostel Paulus, die zich tegen de filosofische stroming weren moest, dat Christus niet werkelijk opgestaan zou zijn (1 Kor. 15). Dat alles zou een sprookje zijn geweest. Je ziet al van het begin af aan, dat satan de christelijke fundamenten probeerde te vernietigen. Bij de vraag naar God gaat het echter om nog meer. Want daarop rust niet alleen het Christendom, maar het geloof van iedere tijd, zoals men dat in de bijbel vinden kan.

Paulus schreef met het oog op de loochening van de opstanding: “Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop stellen, zijn wij de ellendigste van alle mensen” (1 Kor. 15:19). Dat zou voor ons Christenen ook gelden, als er geen God zou zijn. Dan zou alles een sprookje zijn, wat we op de grondslag van de bijbel leren en verbreiden.

Martin Heidegger (Duits filosoof): Alleen God kan ons nog redden.

De ware God heeft Zich geopenbaard en openbaart Zich

God zij dank: God bestaat. Waar wij dat van weten?

Hebt u als eens iemand gevonden, die je na te trekken verklaren kon, waar de mens vandaan komt? We kunnen nu niet de vraag van de schepping en evolutie uitvoerig behandelen. Eén ding echter weten we: Sinds nu al meer dan 150 jaar is er het model van Darwin, dat de aarde het gevolg was van toeval, maar nog altijd zijn vele overgangen tussen andere ontwikkelingsfasen niet gevonden, vele open plaatsen niet verklaard. Hoe zou het zeer complexe gestel van de mens of de geweldige en functionerende constellatie5 van het gehele universum zonder een Schepper-God functioneren kunnen? Maar nu echt: Er mogen verschillende verklaringspogingen gedaan zijn voor de ontwikkeling vanaf de aangenomen oerknal. Maar waar zou deze vandaan komen, die geweldige energie, die in de oerknal opeens bestond? De oorsprong van alles – er was en er is slechts Eén, die ons daarvan iets vertellen kan.

Hoe is het mogelijk dat wij allemaal te eniger tijd de eeuwigheid in onze harten bespeuren (Pred. 3:11), zonder dat wij in staat waren het gehele werk van God te begrijpen? We merken intuïtief, dat met dit leven niet alles voorbij zijn kan. Is dat toeval of een directe heenwijzing op het bestaan van God?

Hoe komt het dat een volk, dat door zoveel bestuurders van deze wereld uitgeroeid moest worden – Adolf Hitler was er slechts één van! – nog altijd bestaat? Hoe kan het zijn, dat een volk dat God in het Oude Testament Zijn “oogappel” noemt (verg. Zach. 2:12), dat een stad Jeruzalem, die God “tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom” Zach. 12:2) maken wil, tot brandpunt van oorlog en vrede geworden is, wanneer er geen God is, Die dat, wat Hij zegt, ook bewerkt?

Hebt u er een verklaring voor, dat de Bijbel uit vele afzonderlijke boeken bestaat (in de huidige Duitse vertaling uit 66), toch een grote eenheid vormt en geen enkele afwijking vertoont? Kan dit werk werkelijk alleen op menselijke auteurs teruggevoerd worden, als zich een veelvoud van Oudtestamentische profetieën voor 100% in de Heer Jezus al vervuld hebben? Heb je een ander boek met zo’n kracht gelezen, dat – hoewel het zeer oud is – met altijd “jonge” actualiteit over heel uw persoonlijk leven spreekt? Hoe kon dit boek overleven en in zo vele talen vertaald worden, hoewel sommige mensen geprobeerd hebben, het volledig uit te roeien, als niet God dit werk bewaakt had?

Hoe kan het zijn dat een mens, die aan het kruis gestorven is en bewijsbaar als gestorvene in een graf gelegd werd, na drie dagen na elkaar aan meer dan 500 mensen verschijnt? Hij moet opgestaan zijn – Hij moet God zijn respectievelijk door God opgewekt zijn. Ook later vanaf de hemel verschijnt Hij aan afzonderlijke personen. En gewoonlijk niet alleen aan Zijn aanhangers! Een van hen (Saulus van Tarsus) en vermoedelijk ook Jakobus, de broeder van de Heer, geloofden immers nog niet in Hem, toen Jezus hen verscheen. Maar deze ontmoeting bracht een geloofsverandering in hun leven teweeg.

Hebt jij in je leven, dat een ‘op en neer’ vertoont, niet altijd weer de goede en besturende hand van God ervaren? Laat je niet wijsmaken, dat dit alles een inbeelding en de wens van een paar religieuze fantasten is. God bewijst Zich aan hem, die Hem zoekt, als levende God.

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Matth. 7:7).

“Maar zonder geloof is het onmogelijk [Hem] te behagen; want wie tot God nadert, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken” (Hebr. 11:6).

Manuel Seibel – © Folge mir nach

NOTEN:
1. Deze waarschuwing is zeker ook daarom op zijn plaats, omdat enkele van deze nieuwe werken ook in schoolbiblotheken liggen en in het onderwijs aanbevolen worden.
2. Dit artikel is vertaald uit een Duits tijdschrift, namelijk “Folge mir nach’.
3. Of ‘partijen’. Dat zijn partijen of scholen gegrond op een éénzijdige (al of niet juiste) leer; de grondbetekenis van het woord is ‘keuze’, in de zin van een gekozen favoriete (meest eigenwillige) mening. Vergelijk Gal. 5:20, 1 Kor. 11:19.
4. De speltheorie (Game Theory) is een tak van de wiskunde  waarin het nemen van beslissingen centraal staat. Het is ontstaan uit de analyse van beslissingen die worden genomen bij het spelen van bordspellen. Met toepassingen in de economie, sociologie  en biologie  is het een zich snel ontwikkelend onderdeel van de wetenschap. De speltheorie biedt een raamwerk waarbinnen strategische  interactie tussen ‘spelers’ bestudeerd wordt. Met behulp van modellen wordt geprobeerd de onderliggende interactie van ‘spelers’ die beslissingen nemen te begrijpen. Een voorbeeld waarin de speltheorie toepassing kan vinden, is het driedeurenprobleem (Wikipedia).
5. Constellatie: Onderlinge stand van hemellichamen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW