3 jaar geleden

Emmanuel – God is met ons

Wanneer verwachtingen niet uitkomen

 

Inhoud:

  • De aankondiging en verwachting van de Messias Koning
  • Waarom niet aan de verwachtingen werd voldaan
  • Gods beloften gaan altijd in vervulling
  • Wanneer in ons leven hetgeen wij hopen, niet in vervulling gaat

 

weihnachten.jpg

De aankondiging en verwachting van de Messias Koning

Alleen in het evangelie van Mattheüs wordt Jozef de geboorte van de Zoon van David aangekondigd (Matth. 1:1), van de Messias-Koning (Matth. 1:16,17), met de vermelding, dat Jesaja 7 vers 14 zich nu vervult (Matth. 1:18-25). Toen Achaz weigerde een teken te kiezen, dat God het volk Israël zou redden van hun vijanden, lezen we in Jesaja 7 vers 14: “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven”. Het teken was een Kind, genaamd Emmanuel, wat betekent: God met ons. Zelfs toen was God in Zijn genade bij Zijn volk, ondanks het feit, dat ze hun God herhaaldelijk uitdaagden door afgoderij en verkeerd gedrag.

Behalve in Jesaja komt deze naam slechts één keer voor in het Nieuwe Testament, namelijk in Mattheüs 1 vers 23; daar verwijst het naar de Heer Jezus. “God met ons” – dat zou het leven van Jezus, de Verlosser karakteriseren en de beloften van het Oude Testament laten uitkomen. Velen spraken over de komst van de Messias-Koning. Zijn komst wordt vaak met het Koninkrijk en het koningschap verbonden (bijv. 2 Sam. 7:12-16; Jes. 9:1-6; Dan. 7:13,14; Luk. 1:32,33). Daarom was de verwachting van de gelovige Joden in de tijd van de Heer, dat ze door de Messias uiteindelijk zouden worden bevrijd van de buitenlandse heerschappij van de Romeinen, en dat de tijd van het beloofde Koninkrijk zou aanbreken (Mark. 15:43; Luk. 19:11). De Heer Jezus sprak er Zelf over (Matth. 4:17; Luk. 22:30). De discipelen hoopten zelfs op speciale plaatsen in dit Koninkrijk (Matth. 20:21).

Waarom niet aan de verwachtingen werd voldaan

Maar de hoop en verwachting van het Rijk werden volledig verstoord. Na drie jaar openbare dienst werd Jezus gevangengenomen door de heersers van Zijn volk en ter dood veroordeeld, hoewel Hij onschuldig was. De Romeinse gouverneur voerde de doodstraf uit door kruisiging. De discipelen die op weg waren naar Emmaüs zeiden: “Wij echter  hoopten dat Hij Degene was die Israël zou verlossen” (Luk. 24:21).

Zeker, de Heer had het van tevoren aangegeven. Eerst indirect, toen Hij in gelijkenissen sprak van het Koninkrijk der hemelen [1] tot de discipelen, dat het koninkrijk eerst in een andere, speciale vorm zou komen (bijv. Matth. 13). Dan ook heel direct bijvoorbeeld in Mattheüs 16 vers 21; 17 vers 22,23; 20 vers 17-19. Maar de discipelen hadden de hoop op het Koninkrijk tot op het einde niet opgegeven.

Wat was er dan nog over van de “God met ons”? We weten het, en de discipelen begrepen het geleidelijk na de opstanding: namelijk dat Christus vóór Zijn verheerlijking eerst lijden moest  (Luk. 24:26; Hebr. 2:9). Hoe had de Heer Jezus anders de Verlosser kunnen worden voor alle mensen, voor Joden en heidenen (Jes. 49:6; Handelingen 13:47; Ef. 2:11-22)? Hoe kon Hij jouw en mijn Redder worden? Hoe kon de gemeente, die de Heer Jezus in Mattheüs 16 vers 18 aankondigde te worden gebouwd, gevormd kunnen worden? “God met ons” op een veel hogere wijze, dan we ooit ons kunnen denken en voorstellen.

Gods beloften komen altijd uit

Hoe zit het nu met het Koninkrijk? Is het daarmee gedaan? Neen, het verschijnt precies zoals aangekondigd. Daarom gaan geen van Gods beloften verloren. Als gevangene voor het Sanhedrin kondigde de Heer aan: “… van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan [de] rechterhand van de kracht en zien komen op de wolken van de hemel” (Matth. 26:64). Hij zal het oordeel uitvoeren (Matth. 25:31-46) en het Koninkrijk van vrede kan beginnen. Er zal geen einde aan komen, zoals Jesaja 9 vers 6 zegt. In de vervulling van de beloften toont zich  de “God met ons”.

Wanneer in ons leven hetgeen wij hopen, niet in vervulling gaat

Hoewel het zonder twijfel gezegd moet worden, dat de overgrote meerderheid van de verwachtingen in ons leven werkelijk ook uitkomen, kan het soms zijn dat doelen, wensen, hoop op aarde niet uitkomen, of niet uitkomen zoals we het ons hadden voorgesteld. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat we afwijzing van sollicitaties of het niet-slagen voor examens moeten accepteren, misschien een afwijzing bij het zoeken naar een echtgenoot moeten ervaren. We kunnen worden getroffen door plotselinge werkloosheid of ziekte. Soms kan het zelfs moeilijk en verdrietig zijn, als het daarbij om leven en dood gaat en men een geliefde moet opgeven. Meestal hebben we zelfs indringend gebeden, en vele anderen met ons. Maar het pakte toch anders uit. Er gebeurde geen wonder, waar we om gebeden hadden. We zouden heel snel kunnen wanhopen en vragen: waar was dan God? Hoort Hij ons niet? Straft God ons voor iets in ons leven? Is God tegen ons?

In zulke situaties is Emmanuel (“God met ons”), Die in onze wereld geboren werd, en Zijn schijnbaar zinloze dood een zeer sterke troost. Hoezo? Het was niet door geboorte, maar pas door Zijn dood en opstanding, dat we gered konden worden en het eeuwige leven konden ontvangen, dat nu een betekenis en een eeuwig doel voor ons heeft. Ook als de vragen naar het “waarom” ons heel verdrietig maakt, laat de “God met ons” ons zien, dat God veel hogere gedachten heeft dan we ooit zouden kunnen vermoeden, en dat alles alleen voor ons ten goede dient.

Op weg naar de heerlijkheid hebben we veel te verdragen en te verduren, maar de toekomst in het Vaderhuis is voor ons heel zeker. Aan de andere kant heeft de Heer Jezus alles Zelf meegemaakt en kan Hij ons daarom bijzonder goed begrijpen (Hebr. 2:18; 4:15,16) en ons daarom ook echt helpen en troosten. Troost betekent immers, dat er iemand heel dicht bij ons staat die ons begrijpt. God kan op geen enkele wijze tegen ons zijn. God is altijd voor ons, omdat Hij zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar heeft Hem tot onze redding overgegeven (Rom. 8:31,32).

Het is geen toeval, dat het evangelie van Mattheüs eindigt met de verzekering van onze Heer Jezus: “En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw” (Matth. 28:20). Zouden we ook niet graag de Heer Jezus, de Emmanuel“God is met ons”, als Gods belofte in ons dagelijks leven willen leren kennen, vooral wanneer de dingen die we hoopten niet vervuld werden en we moeilijke tijden in ons leven doormaken, door met Hem te leven en Zijn nabijheid te ervaren?

 

NOOT:
1. Deze term komt 32 keer in het evangelie van Mattheüs voor, en slechts alleen hier.

Gerd Pohl

 

© SoundWords 2000–2020. Alle rechten voorbehouden.
© G. Pohl, online in het Duits sinds: 19.12.2020.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW