12 jaar geleden

Een korte advent- en kerstboodschap

“Jezus Christus spreekt: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben” (Joh. 10:10).

Als het advent- en kerstseizoen ons herinneren aan de geboorte en de menswording van de Zoon van God, dan moet dat meer dan dennengroen en geurkaarsen zijn.

Maar in de meeste gevallen is het een familiefeest, waarvan de religieuze wortels zich sinds vele jaren niet meer verdiept hebben. Daarbij moeten we toegeven dat de familie vandaag niet meer zo stevig geworteld is en de individuele belangen zelfs op deze dagen vaak uit elkaar liggen.

Ondanks alle tolerantie neemt de bereidheid af om de ander te nemen zoals hij is. Wij zijn steeds egoïstischer geworden. Op de weg naar de zelfverwerkelijking hebben we het gemeenschappelijke verloren. Ieder is zichzelf de naaste. Geliefd wordt alleen nog, die een bijdrage kunnen leveren aan ons individuele geluk. Door velen wordt dat juist in de kersttijd heel pijnlijk ervaren.

Velen wenden zich vandaag uit teleurstelling tot een of andere oosterse godsdienst, of proberen zichzelf door middel van meditatie te hervinden. Maar dit soort van ‘zelf(her)vinding’ kan ons eigenlijke probleem niet oplossen: het probleem van de zonde. De zonde heeft zich tussen ons en God gesteld en tussen ons en onze naaste. De bijbel, het Woord van God, vertelt immers: “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort”.

Zonder vergeving zijn we innerlijk onrustig en ongelukkig. We hebben de vergeving van onze zonden nodig, en die vinden wij niet in een of andere religie.

De Zoon van God, Jezus Christus, is Mens geworden om ons in onze eenzaamheid en verlorenheid te ontmoeten en ons daaruit te redden. Hij kwam om te sterven aan het kruis van Golgotha om ons vergeving en het leven te brengen. Hij kwam om leven, ja zelfs overvloedig leven te schenken. Kom met al uw zonden naar Hem toe. Vertel Hem alles, uw hele leven, erken en belijdt uw zonden. Leg uw handen vervolgens op het offer van Hem, Jezus Christus. Dan verandert uw leven compleet en verdwijnt die slopende verdriet en eenzaamheid om plaats te maken voor geluk en vrede met God. Dan kunt u weer verder met een verlicht hart en hoop en moed op de toekomst, een toekomst die nu al begint en nooit meer eindigt met Hem!!!

Waar deze boodschap aangenomen wordt, dáár komen licht en leven, vrede en geluk naar binnen.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW