Godsdienstige systemen

63 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

De representatie van de eenheid

24.02.2006 Sommige gelovigen beschouwen het samenkomen alleen maar van de kant van de mens. Zij zien als doel van het samenkomen het ontvangen van een zegen door het Woord van God. Het verlangen door Gods Woord opgebouwd, verkwikt en onderwezen te worden, werkt de Geest van God in het hart van iedere christen. Moet hij dit door Hem zelf bewerkte verlangen uitdoven? Absoluut niet! Tussenkopjes zijn van het Bijbel Forum Veel gelovigen zullen het met deze gelegenheid moeten doen, namelijk...

Lees verder
7 jaar geleden

De gemeente van God (10)

X Deel II (vervolg). 4) De wandel van de gemeente De verbondenheid met alle kinderen van God Het leven van de gemeente is niet tot de bijeenkomsten beperkt maar het is er, hoewel het daar, in het bijzonder aan de tafel van de Heer, het meest tot uiting komt. Het strekt zich eerder uit tot alle gebieden van het christelijke leven van alle gelovigen. De volledige details van het geestelijk leven van ieder van Gods kinderen is van invloed op...

Lees verder
7 jaar geleden

De gemeente van God (9)

IX Deel II (vervolg). 3) De samenkomsten Een zelfde kostbare vermaning loopt door het hele praktische leven van de gemeente heen: “Laat alles bij u in liefde gebeuren” (1 Kor. 16:14). Deze liefde die niet kan worden gescheiden van de waarheid (2 Joh. :3), omstrengelt haar band, “de band van de volmaaktheid” (Kol. 3:14), om alle gelovigen heen, vooral wanneer ze als gemeente tot Zijn Naam samenkomen, doordat Hem alleen alle rechten als Hoofd van Zijn lichaam toegekend worden, waar...

Lees verder
7 jaar geleden

De gemeente van God (8)

VIII Deel II (vervolg). 2) Het werk van de dienst De kwestie van de geestelijkheid Het ontbreken van enige geestelijke stand bij de samenkomsten buiten de diverse kerkelijke organisaties, valt ongetwijfeld het meest op. Dit verwart vaak oprechte zielen, die aan religieuze vormen gewend zijn. Is er ook niet in het Nieuwe Testament sprake van opzieners, oudsten en diakenen, van herders, evangelisten, leraars, alsook van apostelen en profeten? Zeker! Maar laten we als eerste vaststellen dat nergens in het Nieuwe...

Lees verder
8 jaar geleden

Het idee van de tradities van de Joden

“Hij echter antwoordde en zei tot hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God ter wille van uw overlevering?” (Matth. 15:3). Een kort gebed De Joden voor en gedurende de tijd van de Heer – in ieder geval de orthodoxe schriftgeleerden en Farizeeën – waren van mening, dat er zowel een geschreven wet, alsmede een mondelinge wet was. Zij grondden deze overtuiging op Exodus 34 vers 27 (“En de HEERE zei tot Mozes: Schrijf deze woorden voor uzelf op,...

Lees verder
8 jaar geleden

De gemeente van God (5)

Vervolg deel I. (III) Wat te doen met de huidige stand van zaken? De verschillende christelijke gemeenschappen De gemeenschappen in het hedendaagse algemene Christendom kan men onderverdelen in drie hoofdgroepen. De eerste twee groepen noemen zich officieel ‘kerk’. Er zijn georganiseerde gemeenschappen met statuten en reglementen. Ze hebben een geestelijkheid die van de gewone gelovigen wordt onderscheiden. Hierin lijken de twee groepen op elkaar. a) De kerken met de katholieke belijdenis De Rooms-katholieke Kerk beweert dé kerk te zijn, de...

Lees verder
8 jaar geleden

De gemeente van God (4)

Vervolg deel I. (II) Wat de mensen van de gemeente van God gemaakt hebben In het begin De vorming van de gemeente van God begon op de Pinksterdag, toen de gelovigen allen op één plaats bijeen waren. “En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind, en deze vulde het hele huis waar zij zaten. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder...

Lees verder
8 jaar geleden

Op het kerkelijk erf …

De aanval van Wake Up op het plaatsvervangend sterven Het kerkelijk erf raakt wederom in beroering. De vijand heeft het nu voorzien op het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus. Daarmee raakt hij de kern van het evangelie en tracht een enorme dwaling te bewerkstelligen. Als het Woord van God losgelaten wordt, heeft satan zijn zin. Maar gelukkig waakt God over hen die waarachtig Hem toebehoren en vergeving van zonden ontvangen door het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer...

Lees verder
8 jaar geleden

De islam in het licht van de Bijbel (2)

De leer van de islam Als men de leer van de islam kent, dan begrijpt men ook beter de dingen die de wereld vandaag bezighouden. Dan begrijpt men ook de wereldpolitiek beter. Als men dat niet kent, is ook eigenlijk alles absurd, is alles onlogisch. Daartoe een kleine anekdote: een schorpioen en een kameel ontmoeten elkaar in het Midden-Oosten. Ze willen een rivier oversteken. De rivier is zeer breed. Dan zegt de schorpioen tegen de kameel: ‘Neem mij toch op...

Lees verder
8 jaar geleden

De islam in het licht van de Bijbel (1)

Dit artikel is het afschrift van een lezing uit het jaar 2000. Vandaag is deze presentatie vanwege de vluchtelingenstroom in de afgelopen maanden bijzonder relevant. We geven hier weer in collegezaal-stijl. We delen deze presentatie met de hoop dat het zal bijdragen dat meer de kans wordt gebruikt om de vele moslims in ons land nog het Evangelie, dat ze nauwelijks kunnen horen in hun eigen land, te brengen. Want daarvoor is kennis van de achtergrond zeker zeer nuttig, waarom...

Lees verder