3 jaar geleden

De twee unieke kenmerken van het christendom (3)

Schriftgedeelten: Handelingen 1 vers 9; Handelingen 2 vers 1-4

Het historisch begin

Christus is de Zoon des Mensen in heerlijkheid en de Heilige Geest – een goddelijke Persoon – is op de aarde.

In de eerste hoofdstukken van Handelingen wordt ons verteld hoe de aankondiging van deze twee opvallende feiten (verg. Joh. 7:39) historisch vervuld is. In het eerste hoofdstuk wordt Christus in heerlijkheid opgenomen. Toen Hij tussen de discipelen stond als de Verrezene en Zijn laatste woorden had gesproken: “En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem weg aan hun ogen.” In het tweede hoofdstuk komt de Heilige Geest op de aarde. De discipelen waren “allen gemeenschappelijk bijeen. En er kwam plotseling uit de hemel een geluid, als van een geweldige, voortgedreven wind en deze vulde het hele huis waar zij zaten. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden, en het zette zich op een ieder van hen. En zij waren allen vervuld met [de] Heilige Geest.”

Het onmiddellijke resultaat is, dat de discipelen worden gedoopt tot één lichaam, verenigd met Christus, het Hoofd in de hemel. De gemeente wordt gevormd, het evangelie wordt gepredikt, de boze werken van de mensen worden openbaar gemaakt, de grote daden van God worden verkondigd, drieduizend mensen bekeren zich en er worden elke dag zielen aan de gemeente toegevoegd.

Sindsdien is er op aarde een van de wereld afgezonderde gemeente  van mensen, die behoort tot een andere wereld en die in Christus in de heerlijkheid al haar bronnen heeft en die op aarde door de Heilige Geest geleid wordt.

 

Hamilton Smith; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 15.05.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW