Heilige Geest

86 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (34)

Handelingen 15 vers 35-41; 16 vers 1-12 Hoofdstuk 15 (vervolg) Vers 35-41 Enkele dagen later stelde Paulus aan Barnabas voor dat zij zouden terugkeren en de broeders zouden bezoeken in elke stad waar zij op hun eerste reis het woord des Heren hadden verkondigd. “Maar Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Markus, meenemen.” Paulus achtte Markus echter niet geschikt om een werk te doen, dat van de dienaar verlangde dat hij volledig afstand deed van alles wat uit de natuur voortkwam....

Lees verder
4 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (33)

Handelingen 15 vers 6-33 Hoofdstuk 15 (vervolg) Vers 6-21 “En de apostelen en de oudsten vergaderden samen om deze zaak te bezien.” Zo’n belangrijke kwestie werd behandeld door bekwame broeders; maar hun besluit, zoals duidelijk blijkt uit vers 22, moest bevestigd worden door de gemeente. Vandaag moeten we volgens dezelfde principes handelen. Petrus, in het midden van de bijeengekomen broeders, was de eerste die na veel redetwist het woord nam (vs. 7). De apostel van de besnijdenis herinnerde eraan, dat...

Lees verder
4 maanden geleden

“Het is nuttig voor u”

De discipelen die met de Heer Jezus waren, mochten genieten van een buitengewoon kostbaar deel. Wat een voorrecht om Hem te zien en Zijn Woord te horen! Zij waren getuige van Zijn vele wonderen; drie van hen kregen toestemming Zijn heerlijkheid te aanschouwen op de berg der verheerlijking. Hoevelen van ons zouden niet graag tijdgenoten van Jezus zijn geweest! Die tijd was buitengewoon, uniek in de annalen van de menselijke geschiedenis. Maar hoe kostbaar het deel van de discipelen ook...

Lees verder
4 maanden geleden

Enkele vragen over de Heilige Geest

Wat betekent het om verzegeld te zijn door de Heilige Geest? Een zegel is een teken van identificatie en eigendom. Verzegeling door de Geest betekent niet dat de Geest een merkteken op ons plaatst, maar veeleer dat Hijzelf het zegel is dat woont in het hart van allen die geloven. Dit wordt duidelijk onderwezen in Efeze 1 vers 13-14: “In Wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord — in Wie...

Lees verder
5 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (104)

Het zwaard van de Geest   “Er staat geschreven: …” (Matth. 4:4). De Zoon van God gebruikte het levende Woord als een verdedigingswapen tegen de aanvallen van de vijand. In de woestijn en op andere plaatsen zien we hoe Hij het zwaard van de Geest gebruikte als een afhankelijk mens. Hoe vaak heeft Hij Zijn toevlucht genomen tot dit tweesnijdend zwaard! Op iedere aanval van Satan antwoordde Hij vastberaden: “Er staat geschreven” (Matth. 4:4,7,10), totdat de oude slang uiteindelijk voor...

Lees verder
6 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (100)

05De kracht van de eeuwige geest   “Christus, die door [de] eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd” (Hebr. 9:14). 33 jaar lang deed de Heer Jezus de wil van God en leefde een toegewijd leven van overgave. De Geest gaf Hem de kracht om 40 dagen lang in de woestijn door satan verzocht te worden terwijl Hij vastte, om demonen uit te drijven en mensen te genezen. Vooral in het evangelie van Lukas, waar het mens-zijn van de...

Lees verder
7 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (97)

De zalving van de Heilige   “… Uw heilige knecht Jezus, die U hebt gezalfd” (Hand. 4:27). De getrouwe Getuige van God maakte meteen aan het begin van Zijn openbaar optreden duidelijk wat Zijn bediening inhield en wie Hem het gezag had gegeven om deze dienst uit te voeren. In de synagoge van Nazareth leest Hij uit het boek Jesaja de woorden: “De Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie...

Lees verder
7 maanden geleden

Eenheid met Christus (3)

Eenheid met Christus in Zijn opstanding Vervolg op ‘Verbondenheid met Christus.’ Dit is het derde en laatste deel van een serie over onze verbinding met Christus in Zijn dood, en onze vereniging met Hem in het opstandingsleven. In het eerste artikel hebben we gekeken naar het gekruisigd zijn met Christus en het ter dood brengen van onze leden, en we zagen dat de kruisiging van de Heer Jezus verband houdt met het einde van de wereld van de mens en...

Lees verder
8 maanden geleden

Verbondenheid met Christus (1)

Deze serie artikelen handelt over onze verbinding met Christus in Zijn dood en vereniging met Hem in het opstandingsleven. De Schriften die voor ons liggen bevatten allemaal uitspraken die de gelovige verbinden en associëren met de Heer Jezus Christus. Ik zal ze hier snel opnoemen: gekruisigd, dood, begraven, levend gemaakt, opgewekt, gezeten, verheerlijkt. En u zult opmerken dat de volgorde opeenvolgend is. Een van de meest profijtelijke dingen die de gelovige moet leren in zijn onderzoek van de Schriften is...

Lees verder
8 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (23)

“En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?” (1 Kon. 19:13). Elia was in diepe moedeloosheid en depressie geweest, zoals wij eerder in ons hoofdstuk zagen. Hij bevond zich in de duisternis van een grot en de Heer kwam naar hem toe en zei: “Wat doet u...

Lees verder