Heilige Geest

53 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (80)

De zeven Geesten van God   “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN” (Jes. 11:2,3).   De zevenvoudige vermelding van de Heilige Geest in deze verzen toont ons Zijn volheid en volmaaktheid. Wanneer Christus hier zal regeren als Koning der koningen en Heer der heren, zullen deze zeven eigenschappen van de Geest van God in Hem...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (79)

Het gebed en het werk van de Geest   “Het gebeurde nu, toen … Jezus … en bad, dat … de Heilige Geest … op Hem neerdaalde” (Luk 3:21,22).   Waar ernstig gebeden wordt, bevestigt de hemel het – en dikwijls is het in verband met het werk van de Heilige Geest. De man van het gebed was ook de man die dagelijks van de leiding en de kracht van de Geest van God afhankelijk was. Het verband tussen gebed...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (78)

De duif en het vuur – een belangrijke vermaning   “Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg Hij terstond op uit het water; en zie, de hemelen werden voor <Hem> geopend, en Hij zag <de> Geest van God nederdalen als een duif <en> op Zich [1] komen” (Matth. 3:16).   De Heilige Geest was al lange tijd op zoek naar een rustplaats op aarde, zoals de duif dat was geweest in de tijd van Noach na de grote vloed. Eindelijk had...

Lees verder
1 maand geleden

De eerste decennia van het christendom (19)

Handelingen 8 vers 1-24   Vers 1 en 2 “Er ontstond in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en allen werden verstrooid door de landstreken van Judéa en Samaria, behalve de apostelen.” Het plan van de vijand om het werk van God te vernietigen diende slechts om de goddelijke raadsbesluiten te vervullen. De door vervolging verstrooide gelovigen droegen het evangelie uit Jeruzalem en predikten het later zelfs aan de heidenen (Hand. 11:19-26). Als de...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (77)

Een hemelse aanbevelingsbrief   “Want Hem heeft de Vader, God, verzegeld” (Joh. 6:27). Sinds de komst van de Heilige Geest op aarde met Pinksteren is iedereen die het evangelie gelooft, verlost door het kostbare bloed van Christus en verzegeld met de Heilige Geest (Ef. 1:13). God – in beeld gesproken – zet Zijn stempel op deze persoon en zegt: Deze persoon is van Mij, voor tijd en eeuwigheid. Stel je een boer voor die schapen gaat kopen. Nadat hij er...

Lees verder
2 maanden geleden

Uren van gebed (05)

Geloof en vergeving   Markus 11 vers 24-25 Doeltreffend bidden kan alleen als we bidden in geloof. “… alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het ontvangt, en het zal u gebeuren” (Mark. 11:24). Wij moeten in eenvoudig geloof en met een waarachtig hart in volle zekerheid bidden, opdat wij ontvangen, waar wij om vragen. Willen onze gebeden de troon van de genade bereiken, dan moeten zij op de vleugels van het geloof gedragen worden en voortkomen...

Lees verder
2 maanden geleden

Uren van gebed (03)

Concrete gebeden   Lukas 11 vers 1-10   Vaak worden gebedsbijeenkomsten gekenmerkt door doelloosheid en lijken het gebeden in een onsamenhangende wanorde te zijn. Als wij de Schrift zorgvuldig lezen, leren wij dan niet dat wij samen moeten komen met een aantal duidelijke verzoeken of smeekbeden op ons hart om die samen aan God voor te leggen? In elk geval zien we dat deze kenmerken aanwezig waren in de gebedsbijeenkomsten van de Schrift. In het algemeen zien wij, dat de...

Lees verder
2 maanden geleden

Uren van gebed (01)

Inleiding   Handelingen 4 vers 31+33   Het boek Handelingen laat ons zien dat gebed en gebedsbijeenkomsten een grote plaats innemen in het leven van de nieuwtestamentische gelovigen en in de samenkomsten. Direct aan het begin van het boek vinden we, dat de discipelen (ongeveer 120) in Jeruzalem in eensgezindheid volhardden in gebed, terwijl zij wachtten op de beloofde komst van de Heilige Geest. Het gebed was één van de vier dingen, waarin de nieuw gevormde gemeente standvastig volhardde ná...

Lees verder
2 maanden geleden

Het deel van de verlosten in de hemel (4 – slot)

Openbaring 19 vers 7   De Bruid bij de bruidegom Nog in een andere betrekking staat de gemeente voor de Heer Jezus. Het is de innigste, want het laat zien hoe dicht wij bij Zijn hart zijn. Niet alleen zijn we één met Hem als leden van Zijn lichaam, wij zijn ook verenigd met Hem door de band van de diepste wederzijdse genegenheid; van Hem tot ons, van ons tot Hem, door de Heilige Geest. De gemeente is de bruid...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (76)

De stoomboot en de zeilboot   “En Johannes getuigde en zei: Ik heb de Geest zien neerdalen als een duif uit [de] hemel, en Hij bleef op Hem … En ik heb gezien en getuigd dat Deze de Zoon van God is” (Joh. 1:32,34). Het was een heel bijzonder moment in de geschiedenis van de mens. Jezus van Nazareth, de Zoon van de levende God, stond, omringd door zondaars, in de Jordaan, om Zich door Johannes te laten dopen. Hij...

Lees verder