15 jaar geleden

De kofferdragers van Paulus (II)

Zijn wij ook trouw aan de Heer en kan Hij ook ons in Zijn dienst inzetten in de dagen waarin wij leven, dagen waarin het verval onder de Christenen schrikbarende vormen heeft aangenomen? Of zijn wij ook zo druk met onze “weldoortimmerde huizen” (zie Haggaï 1:4vv)? O, dat wij meer op Tychicus mogen gaan lijken!

Tychicus – een boodschapper met geestelijke kwaliteiten

Alle bewoners van de Romeinse provincie Klein-Azië (de westkust van het huidige Turkije) hebben het Woord van de Heer door Paulus gehoord (Handelingen 19:10). Bij Tychicus had het vrucht gedragen: hij bekeerde zich tot de Heer en vergezelde ook Paulus (20:4). Hoe lang wordt niet bericht; misschien blijft in Efeze (zijn geboortestad?), wanneer Paulus in de buurt een afscheidsrede houdt (hoofdstuk 20). In ieder geval staat hij verder tot de beschikking van Paulus, die hem naar verschillende vergaderingen [gemeenten – vertaler FW] zenden kan, om informatie door te geven en in te winnen: als “postbode” brengt hij de brieven aan de Efeziërs en de Kolossers (Eefze 6:21-22 en Kolosse 4:7-9). Maar hij is veel meer. Paulus beschrijft hem:

  • als “geliefde broeder” (Kolosse 4:7);
  • als “trouwe dienaar”: zijn opdracht heeft Tychicus trouw vervuld;
  • als “medeslaaf in de Heer”: dat is niet meer (alleen) de “kofferdrager”, dat is een man, die als medeslaaf de geestelijke arbeid van Paulus meedraagt;
  • bovendien is hij in staat, om aan de omstandigheden van de Kolossers deel te nemen en kan de harten van de gelovigen troosten (vers 9);
  • tenslotte is hij bevoegd de Efeziërs de omstandigheden van Paulus bekend te maken (Efeze 6:21); geen overdrijving, geen vergoeilijking wordt gevraagd.

Deze “trouwe dienaar in de Heer” (Efeze 6:21) is beproefd gebleken en kan verder in de dienst voor de Heer en in Zijn werk gebruikt worden. Al spoedig na zijn vrijlating uit de gevangenis zendt Paulus hem naar Kreta, om daar Titus aan te treffen (Titus 3:12). De volledig andere omstandigheden onder de Christenen op Kreta vereiste veel “fijngevoeligheid”. En daarvoor is Tychicus precies de juiste man.

En geheel aan het einde van de dienst van Paulus, kort voor zijn dood, zendt Paulus deze trouwe man naar Efeze (2 Timotheüs 4:12). Die geestelijk en leerstellig zulke hoogstaande Christenen hebben op sommige punten van de praktische levensleiding achterstand (zie 1 Timotheüs 1:3 vv) en behoorden zeker ook tot diegenen in Azië, die Paulus verlaten hadden (2 Timotheüs 1:15). Maar Paulus laat de vergadering daar niet vallen en stuurt in Tychicus een trouwe broeder naar de “vergadering in verval”.

Tychicus heeft geleerd, heeft vooruitgang in het geloof geboekt, kan tenslotte zelfs “kritieke gevallen” overnemen en is in staat om te troosten – een “hoge” kunst. Zijn wij bereid om te leren – en bereid ook opdrachten op ons te nemen, die misschien weinig gevraagd worden? Niet de broeders en zusters, maar de Heer beloont Zijn dienaars!

Wordt D.V. vervolgd

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW