12 maanden geleden

Dat ik Christus mag kennen

Filippi 3 vers 10:
“… om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en <de> gemeenschap aan Zijn lijden, terwijl ik aan Zijn dood gelijkvormig wordt.”

In Handelingen 9 en 22 en 26 lezen we over de bekering van Saulus van Tarsus. We horen hem twee vragen stellen die zeer inzichtelijk zijn voor het begrijpen van het onderwerp ‘God kennen’ en ‘Hem bekend maken.’

De eerste vraag was: “Wie bent U, Heer?” (Hand. 9:5). De Heer antwoordde: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt.” Saulus antwoordde toen met zijn tweede vraag en zei met beven en verbazing: “Wat moet ik doen, Heer?” (Hand. 22:10).

De Heer gaf hem instructies voor het moment, maar later zei de Heer tegen Ananias over Saul: “Ga, want deze is Mij een uitverkoren vat om Mijn naam te dragen zowel voor volken als koningen en de zonen van Israël; want Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor Mijn naam” (Hand. 9:15).

Toen Saul eenmaal wist wie de Heer was, werd hij door God gebruikt om de Heer aan anderen bekend te maken. Het interessante is, dat we vanaf dit moment in Handelingen 9 lezen, dat Saul openbaart wie deze God werkelijk was. Saul, die Paulus werd, schreef over wie God de Vader is, wie Zijn Zoon is, en wat Hij volbracht heeft tot eer van Zijn Vader!

Paulus schreef de brief aan de Filippenzen ongeveer dertig jaar na zijn bekering. Dertig jaar van wandelen met de Heer. Dertig jaar lang vertelde hij anderen over Jezus Christus. Na al die tijd lezen we: “Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles heb geleden en het tot vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen en in Hem bevonden word, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit [de] wet is, maar van die welke door [het] geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God is, [gegrond] op het geloof; om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en <de> gemeenschap aan Zijn lijden, terwijl ik aan Zijn dood gelijkvormig word” (Fil. 3:8-10).

Wat een verlangen voor elk van onze harten! Of je de Heer nu drie dagen of drie decennia volgt, blijf verlangen om Hem meer te leren kennen!

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW