12 jaar geleden

Christenen en wondergenezingen (2 – slot)

Zijn er niet vele genezingservaringen?

Steeds weer wordt ernaar verwezen, dat er vele mensen zijn, die door wondergenezers gezond zijn gemaakt. Daarover is te zeggen, dat er veel zijn, die niet genezen werden, hoewel zij genezingsbijeenkomsten bezocht hebben1. Dat kan men niet eenvoudig met een zwak geloof wegzetten, zoals het vaak gebeurt. Malchus, die tot een van de vijanden van de Heer behoorde, had duidelijk helemaal geen geloof, en toch genas de Heer zijn oor, dat Petrus eraf geslagen had (Luk. 22:50,51; Joh. 18:10). Om over na te denken is ook, dat de genezers ook zelf ziek worden en aan hun ziekten sterven2. Wat de genezingsberichten betreft, wil ik het volgende in overweging geven:

Vaak gaat het om genezingen, die moeilijk te bewijzen zijn (bevrijding van hoofdpijn, rugklachten enzovoorts). Dat ontbrekende lichaamsdelen weer toegevoegd worden (zoals bij Malchus), wordt niet waargenomen. Niet zelden worden ziekten genezen, waarbij de psyche een doorslaggevende rol speelt. Een christin vertelde mij, dat zij op wonderbare wijze van anorexia* was bevrijd. Maar dat dit niet met een “gave van genezing” verbonden moet worden, ligt voor de hand. Het placebo effekt** is niet te onderschatten: men meent, dat het beter worden moet, als men de genezer XY opzoekt – en dan is het ook zo … In de opgeklopte sfeer van een genezingsbijeenkomst werkt de suggestieve kracht van de genezer. De emotioneel in beroering gebrachte deelnemers kunnen zich niet meer op de been houden, worden door warmte doorstroomd, geraken in trancetoestanden – en vergeten hun pijnen. Al te snel spreekt men dan van genezing. Ons organisme beschikt over zelf-genezingskrachten. Menige veronderstelde wondergenezing is slechts een lichamelijk genezingsproces. In de geneeskunde kent men spontane genezingen, die onverklaarbaar zijn (bijv. bij kanker). Ze treden ook bij mensen op, die afwijzend staan ten opzichte van het geloof. Bewezen is ook, dat het bij de genezingsbijeenkomsten tot bedrog gekomen is. Mensen die kerngezond waren, zaten in rolstoelen en hadden natuurlijk geen moeite op het juiste ogenblik overeind te springen.
Op deze manier kunnen mijns inziens de meeste van de veronderstelde wonderen verklaard worden. Velen hebben – zoals de bekende chirurg Dr. William Nolen – naar echte genezings-wonderen intensief gezocht, maar er geen gevonden. We staan voor een berg van inbeelding en misleiding.

Sommigen zeggen snel, als zij van wondergenezingen horen, dat dit door de duivel bewerkt is. Afgezien daarvan, dat vaak geen echte genezingen bewezen kunnen worden, zou men moeten bedenken dat de Schrift geen voorbeeld daarvoor levert, dat de duivel en zijn demonen genezen hebben. We lezen ervan, dat de dienstknechten van satan plagen nagemaakt en toverij bedreven hebben (Ex. 7:22; 8:3; Hand. 8:4 en volgende verzen) en dat de antichrist “tekenen en wonderen van de leugen” en “vuur van de hemel” zullen laten vallen (2 Thess. 2:9; Openb. 13:13). Maar van genezingen lezen we niets. Toen de Heer Jezus een blindgeborene genezen had en velen lasterlijk zeiden dat Hij een demon had, vroegen enkele Joden: “Dit zijn geen woorden van een bezetene; kan een demon soms ogen van blinden openen?” (Joh. 10:21). Was die vraag niet gerechtvaardigd? In plaatsen als Deuteronomium 32 vers 39 en Job 5 vers 18 wordt de macht van genezing aan God toegekend. Daarmee kan weliswaar niet uitgesloten worden, dat de duivel genezen kan (als het tenslotte zijn verwoestende plannen dient), maar het toont toch, dat we met deze poging om te verklaren zeer behoedzaam om moeten gaan.

Verdere overwegingen

De volgende overwegingen zullen verdere vraagtekens achter de wondergenezingen in de charismatische beweging zetten:

Wondergenezingen die in het Nieuwe Testament bericht worden, gebeuren bij hen, die niet in de Heer Jezus geloofden. Er wordt nergens uitdrukkelijk gezegd, dat een gelovig persoon genezen werd. Waarom verwachten dan vele gelovigen vandaag genezing? De zieken die de Heer Jezus vertrouwden, werden volledig en direct genezen (Matth. 4:23-24; 8:16; 9:35; 12:15; 14:14,35,36; Mark. 1:32-34,39; 6:55,56; Luk. 4:40,41; 9:11; Joh. 6:2). Het gebeurde niet dat wat men vandaag vindt: Ziekten worden bij voorbaat als ongeneeslijk terzijde gelaten, genezingen mislukken of gebeuren over een langere tijdsperiode heen in etappes. Weliswaar genas de Heer in drie gevallen ook niet direct, maar het ging daarbij niet om slepende genezingsprocessen (Mark. 8:22-26; Luk. 17:11-19; Joh. 9:1-7). Wonderen van genezing staan vandaag zeer in de voorgrond; maar waarom spreekt men niet ook van de wonderen ten oordeel (verg. Hand. 5:5,10; 13:11)? Als wonderkrachten werken, zou men dan ook niet het plotselinge stillen van een storm of andere “natuurwonderen” kunnen verwachten, die gemakkelijk na te gaan zijn? De Heer en de apostelen hebben de nadruk niet op genezing van zieken gelegd. Het Woord van God stond altijd in het middelpunt; de tekenen bevestigden het Woord (Hebr. 2:4). Menigmaal verbood de Heer zelfs, over wonderen te spreken (Matth. 9:30; Mark. 7:36 enz.). Welke geloofsgenezer vandaag zou zwijgen, als een echt wonder zou gebeuren? En hoe belangrijk is de verkondiging van de gehele bijbelse boodschap? Toont zich somtijds niet grote onkunde over de gedachten van God? Wonderen van genezing worden vaak als noodzakelijk geacht, zodat ongelovigen op het evangelie opmerkzaam worden. Maar hoe velen zullen al wel door dweperij en valse beweringen afgeschrikt zijn? Bovendien mogen wij de uitwerking van wonderen niet overschatten. De farao in Egypte had vele wonderen gezien en toch zijn hart verhard. En tegen de rijke man in de hades, die wilde dat een uit de doden opgestane Lazarus zijn broeder waarschuwde, werd gezegd: “Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan” (Luk. 16:31). Ja, zouden wonderen in deze tijd niet daarheen leiden, dat de alles overtreffende betekenis van het Woord van God nog sterker verdrongen wordt? Op genezingen worden ook door de verschillende religies, esoteriërs (ingewijden)*** en sekten aanspraak gemaakt. De genezingsberichten lijken niet zelden op de berichten van christelijke genezingsdiensten. Hoe is dat te verklaren? In de laatste jaren beleeft men een golf van irrationaliteit****, mystiek en occultisme. Passen in deze slechte linie niet leren en praktijken die zeer sterk het gevoel aanspreken?

We leven in een tijd waarin men de gezonde leer niet verdraagt en zich tot de fabels (mythen) wendt. Het komt daarom meer dan ooit daarop aan, aan het Woord van God vast te houden en in alles nuchter te zijn (2 Tim. 4:3,5). Is dat bij ons het geval, dan zullen wij actuele stromingen juist beoordelen en ons niet tot vreemde leringen laten aftrekken. Gelijktijdig zullen we, wanneer we van verkeerde dingen afstand nemen, dit in de goede gezindheid doen en ons niet liefdeloos boven geloofsgenoten stellen.

Wat moeten we nu doen als we ziek worden? Wij hoeven niet naar wondergenezers te gaan, die ons een blauwe hemel beloven. De troost uit de hemel, dat het ziekbed “verandert”, is ons liever (Ps. 41:4). Deze troost willen we ook aan hen brengen, die ziek zijn. We genezen hen niet, maar we bezoeken hen (verg. Matth. 25:36).

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
5 Maar u, wees nuchter in alles …

2 Timotheüs 4:3-5:

NOTEN:
1 Een bekende wondergenezer legde ongeveer 70.000 mensen per jaar de handen ter genezing op. Niet eens 0,5% daarvan gaven ook maar aan, genezen te zijn geworden {hierbij moet men wel opmerken dat dit cijfers zijn die voor Duitsland gelden – vertaler}.
2 Zo stierf bijvoorbeeld de genezeres Ruth Carter Stapleton aan kanker, nadat zij de therapie geweigerd had.
NOTEN VERTALER:
* Anorexia is een eetstoornis waarbij er sprake is van een vertekend lichaamsbeeld en zeer obsessief bezig zijn met (niet) eten. {vertaler FW}
** Placebo is een Latijns woord dat betekent “ik zal behagen”. Het woord placebo-effect, of kortweg “placebo” wordt gebruikt voor geneesmiddelen, die geen werkzame bestanddelen bevatten. Het placebo-effect is het positieve effect van zo’n medicijn, dat optreedt omdat de patiënt verwacht dat het middel een heilzame werking heeft. Anders gezien is placebo een positieve invloed op het zelf-genezende vermogen van de patiënt, door de verwachting dat het geneesmiddel of de behandeling. Daarbij speelt het vertrouwen in de arts een grote rol. Het placebo-effect treedt niet alleen op bij medicijnen die geen werkzame bestanddelen bevatten, maar ook bij medicijnen die wél werkzame stoffen bevatten. Zij worden door het placebo effect extra effectief.
*** Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is, dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft en ontwikkelen daarbij een eigen leer en methodiek. Een bekend voorbeeld is de ‘geheime’ leer van Blavatsky. {WIKIPEDIA}
**** Irrationeel: 1) In strijd met de rede 2) In strijd met het gezond verstand 3) In strijd met rede 4) Metafysisch 5) Niet doordacht 6) Niet logisch 7) Onberedenaarbaar 8) Onberedeneerbaar 9) Onberedeneerd 10) Onlogisch 11) Onverstandig. {Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ir}

 

© Folge mir nach, Gerrid Setzer

 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW