19 jaar geleden

Alleen Hij is de Weg …

Heel Nederland was geschokt. De onschuld is voorbij. We zitten er midden in. Het terrorisme slaat toe, niet alleen in Spanje maar ook in Nederland. Volgens Ronald Mollinger, Midden-Oostenexpert bij Buitenlandse Zaken, was bij inlichtingendiensten bekend dat “er iets te gebeuren stond in Noord-Europa” en dat “iemand met veel kritiek op de Islam het doelwit zou zijn”*. Politiek Nederland staat opnieuw onder zware druk en wordt uitgedaagd door de Islam-extremist Mohammed B. Mevrouw Hirshi Ali wordt bedreigd door een “Open Brief”*, die is aangetroffen op het lichaam van de vermoorde Theo van Gogh. Ook de dreiging aan het adres van de heer Wilders wordt in verband gebracht met de ondertekenaar Mohammed B.

In deze “open brief” worden er “termen” gebruikt die we ook in de Bijbel terugvinden. Opdat deze termen in de Bijbel – het Woord van God, het “enige ware Boek van de levende God” – niet verkeerd begrepen worden door u, geachte mevrouw Hirshi Ali of door u/jou die nog niet de liefde van God hebben ontdekt, wil ik graag in het kort proberen daarover iets te schrijven.

Dit schrijven is niet bedoeld om de Islam of hen die daartoe behoren, noch de bestrijders van de Islam belachelijk te maken. Integendeel, ik neem u allen juist heel serieus. Ook wil ik geen enkele politieke voorkeur aanprijzen. Het is mijn bedoeling om “iets” verder te komen dan ideologieën of wereldgodsdiensten. Graag wil ik tot de kern doordringen: het hart van ieder die dit leest en daarnaast het “hart van God” voorstellen, in de hoop en bede dat u tot Hem komt of dichter bij Hem komt, die deze wereld zo liefhad.

In naam van Allah

Allereerst en voor alle duidelijkheid: De God die de Mohammedanen aanbidden is niet dezelfde die door de Christenen wordt aangebeden. De enige ware God is niet Allah, maar is de God van de Bijbel, de eeuwige God die zelfs Zijn eigen Zoon naar deze wereld liet gaan. Hij werd mens, geboren in een voederbak voor dieren. Zo daalde Hij af in Zijn eigen schepping (Hij is namelijk ook de Schepper van het hele universum) voor u/jou en mij. Was dat dan nodig? Ja, u/jij en ik zijn namelijk mensen die de enige ware God hebben veronteerd, Hem hebben beschaamd, Hem in Zijn eer aangetast, of we dat nu willen toegeven of niet. Wij wilden niet (noch willen, als men zich nog niet tot God bekeerd heeft) daarna op onze schreden terugkeren. We waren slaven geworden van de zonde en konden (kunnen, als u/jij het voorgaande nog niet erkend en beleden hebt aan God) niet anders dan zondigen. We warenslaven geworden van satan, de grote tegenstander van God. Zoals gezegd, Gods eigen Zoon daalde af in onze “verloren” toestand, niet om ons “het” eens betaald te zetten maar om ons teredden. De God van de Bijbel is namelijk niet gewelddadig! Christus daalde namelijk af in “dood en graf”. Het loon van de zonde, de dood (Romeinen 6:23), onderging Hij vrijwillig. Waarom? Ten eerste om Gods eer te herstellen en ten tweede om u/jou en mij te redden van de eeuwige dood. Zijn motief: liefde! Onszelf redden door het houden van joodse of ismalitische of andere menselijke geboden, hoe prachtig of schoon ze ook mogen lijken, is totaal zinloos en onmogelijk. Het kan de wortel van ongeloof niet wegnemen. Het maakt het alleen nog erger … het brengt de mens in de waan dat hij zelf tot God kan opklimmen. Absoluut onmogelijk!!! (overigens heeft de geschiedenis van de mens dat zelf al bewezen). Alleen God kon ons redden (Hij daalde af!!!) en Hij heeft Zijn reddende hand ons toegestoken in Zijn eigen Zoon. Pak alstublieft die hand aan, ook u mevrouw Hirshi Ali, en allen die dit nog niet hebben gedaan. Dan heb(t) u/jij niets te vrezen van de vijand, in welke gedaante deze ook op u/jou af mag komen. Je hebt dan de beste beveiliging die een mensenkind zich maar wensen kan, een eeuwige beveiliging. Want een kind van God, iemand die Jezus Christus als Zijn of haar Verlosser heeft aangenomen, wordt nooit en te nimmer meer gescheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, Zijn Zoon (zie Romeinen 8:38-39). “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Deze God van liefde zet niet aan tot wraak of moord. Dat doet de vijand van God, de satan, de mensenmoordenaar van het begin af (Johannes 8:44). In naam van God kan nooit zoiets gedaan worden als wat deze week gebeurde met Theo van Gogh en waarmee u, mevrouw Hirshi Ali, bedreigd wordt. Daarom weid ik (neemt u mij dat niet kwalijk, alstublieft!) een beetje uit over de mogelijkheid die de Bijbel aanwijst, ook voor u, namelijk de weg van eeuwige bevrijding te vinden; bevrijding van datgene waaraan ieder die niet gelooft in de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, gebonden is, namelijk aan de slavernij van de satan (Johannes 8:34). Grijp(t) die doorboorde hand van de Heer Jezus Christus alstublieft aan …

In Zijn naam kan ik u wel iets anders smeken: “Laat u met God verzoenen”. Maar datzelfde zou ik ook graag willen voorstellen (als hij het mogelijk lezen mag of kan) aan diegene die verantwoordelijk is voor de dood van Theo van Gogh: “Laat u met God verzoenen” (2 Korinthe 5:21). Nu kan het nog!

Wanneer iemand op deze wijze, dus volgens de weg die de Bijbel aanwijst, – dus langs de weg van het geloof in Hem die het met recht zeggen kon: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Daar komt dus géén Mohammed of welk ander mens of wezen aan te pas!!! – tot De Redder van de wereld komt, verandert zijn/haar levensvisie en levensdoel totaal. Dan behoor je tot het koninkrijk van de Zoon van de liefde van God (zie Kolosse 1:13). Daar is het de liefde en de vrede van God “wat de klok slaat”. Daar worden de wapens van het licht gehanteerd … daar heerst het leven en niet de dood. De strijd die daar gevoerd wordt is van een heel ander kaliber, maar dat ontdekt u ongetwijfeld als ook u “gered bent uit de macht van de duisternis en overgebracht bent in dit koninkrijk” (zie nogmaals Kolosse 1:13).

De dag van het Oordeel

Ja, dat vinden we ook in de Bijbel, de “Brief van God” aan de mens. Mag ik opnieuw citeren uit dat door de moslims zo “onbegrepen” boek? Daar gaat ie dan.

“Met voorbijzien van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij [daartoe] heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit [de] doden op te wekken” (Handelingen 17:30-31). Als u/jij bekeerd bent – en dat moet zegt de Bijbel hier – zult u Hem als Redder ontmoeten en niet als Rechter. Het oordeel wat u en ik verdiend hadden, is al door de Heer Jezus Christus gedragen op het kruis van Golgotha. Daarvoor leed en stierf Hij! Het vuur van het oordeel is voor ons die Hem toebehoren, uitgewoed. Geprezen zij Zijn wonderbare Naam!!!

Leiding

Wat de “Leiding” betreft, die ligt voor een Christen in de handen van God, de Vader. Dat is geen noodlot, maar een gelukkig lot. Een eeuwig verblijdend lot. Een kind van God mag zich door God, laten leiden. Als hij/zij dat doet zal hij/zij ervaren dat deze weg van leiding vrede in het hart brengt. Maar ook vrede naar anderen toe … geen haat maar liefde voor anderen! Dat bewerkt de liefde van God die in het hart is uitgestort!!! Dat is van hemelse oorsprong (zie Romeinen 5:5). Zijn leiding stelt nimmer teleur. Wat wilt u/jij nog meer?

Waarheid

Daarover hebben we het hierboven al een beetje gehad. “Jezus Christus is de Waarheid” (zie Johannes 14:6). Zijn gehele openbaring was waar. Zo geheel anders als de mens. Deze doet vaak anders dan dat hij in werkelijkheid is.

Mevrouw Hirshi Ali kreeg het volgende verwijt: “U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u marcheert ook nog eens langs de ranken van de soldaten van het kwaad”. Bedoeld wordt natuurlijk dat mevrouw Hirshi Ali een afvallige van de Islam was en is. Zij marcheert dan ook nog eens langs de ranken van de soldaten van het kwaad, tenminste volgens Mohammed B. Hierboven hebben we het al gehad over “wapens van het licht”. Wel, een Christen wordt ook door de apostel Paulus met een soldaat vergeleken. Maar dat is even iets anders dan in de “open brief” werd bedoeld. Toch wil ik er wel even iets van zeggen.

Een Christen wordt ook vergeleken met een soldaat. Niet om hem op te leiden om brandbommente maken en te gebruiken of andere moorddadige wapens te maken en te gebruiken. Het beeld van soldaat wordt in de Bijbel gebruikt om duidelijk te maken dat een Christen als goed soldaat van Jezus Christus mee verdrukking lijdt (2 Timotheüs 2:3). Zijn wapenrusting bestaat dus niet uit moordwapens maar is geestelijk van aard. Tot het houden van kruistochten, zoals in het verleden plaats hebben gevonden, roept de Bijbel helemaal niet op. Een Christen bezit onder andere het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God (zie Efeze 6:11-18), waaruit ik in deze “open brief” al verschillende malen heb geciteerd.

De meest edele mens

Wie was de meest edele mens? De geschiedenis van de grondlegger van de Islam, Mohammed Rasoeloe Alla, in ieder geval niet. [Als u iets meer wilt weten over de achtergronden van de stichter van de islam en haar volgelingen, verwijs ik naar de nummers 12 en 13 van Frisse Wateren]. De enige waarachtige mens was Jezus Christus, die aan al de eisen van een heilig en rechtvaardig God heeft voldaan. Die echt zachtmoedig en nederig van hart was. Die rond is gegaan en “goed deed”. Die echt onderworpen was als een gewillig dienaar van God. Zijn leven bestond uit het doen van de volmaakte wil van God. Deze wil heeft Hij ook tot het einde toe volbracht. Deze Zoon van David werd door Zijn eigen volk niet geaccepteerd. “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen”, zo zeiden de joden tegen Pilatus (Mattheüs 27:25). Zij hadden liever Barabbas, een beruchte crimineel uit die dagen. De koning van de joden werd aan een kruis genageld, een “vloekhout”. Daar alleen was plaats voor Hem … maar niet in het hart van de Zijnen, die Hem niet wilden aannemen (Johannes 1:11). Overigens was hij ook niet welkom onder hen die tot de wereld behoorden (Johannes 1:10), en dat is nu nog zo. Er is nooit iemand geweest (en er zal ook nooit iemand zijn) die aan Hem gelijk is, en dat niet alleen, ook niet met Hem vergeleken kan worden. Hij was volmaakt. In Hem was geen zonde (1 Johannes 3:5), Hij heeft geen zonde gekend (2 Korinthe 5:21) noch gedaan (1 Petrus 2:22) en de overste van deze wereld (de duivel) kon en kan niets in Hem vinden (Johannes 14:30). Hij was het vlekkeloze en onbesmette Lam van God (Johannes 1:29, 35; 1 Petrus 1:19).

Toch werd Hij tot zonde gemaakt (2 Korinthe 5:21), alsof Hij de bron was van alle zonde. Ook werd Hij de zondendrager (1 Petrus 2:22, 24), maar niet van Hemzelf omdat Hij geen zonde gekend heeft noch gedaan. Hij droeg de zondelast van vreemden, van hen die zondaars waren, zoals u/jij en ik. Ik gebruik wel het woord zonde(n) omdat dit ook zo in de Bijbel staat. Velen vandaag hebben het over fouten, zwakheden of nog andere verzachtende en verdoezelende woorden, daarmee bewijzend dat ze in feite niet willen buigen onder het oordeel wat de Bijbel, God Zelf, over de mens heeft, namelijk dat de mens van nature een zondaar is. Hieraan heeft God iets gedaan, ja alles gedaan om ons te redden. Daarover heb ik hierboven al geschreven.

Eén ding is zeker …

In de “open brief” staat ook: “Er is één zekerheid in het hele bestaan van de schepping; en dat is dat alles zijn einde kent. Een kind dat ter wereld komt en met zijn eerste levenskreten zijn aanwezigheid in dit universum vult, zal uiteindelijk met een doodskreet deze wereld verlaten. Een grasspriet die uit de donkere aarde zijn kop opsteekt en die vervolgens door het zonlicht wordt gestreeld en door het neervallende regen wordt gevoed, zal uiteindelijk verwelken en tot stof vergaan.De dood. mevrouw Hirshi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat. U, ik en de rest van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid loskoppelen”.

Hierover zijn we het, denk ik, allen wel eens: Er komt een eind aan het leven hier op aarde. De dood is het einde … hier op aarde tenminste. De Bijbel zegt ook: “En evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel …” (Hebreeën 9:26). Het offer van Christus is voor de Christen éénmaal gebracht. Zo heeft Jezus Christus de zonde weggedaan en heeft de gelovige niet meer van doen met het oordeel. Dat is voor hem/haar al uitgewoed op Golgotha … Daarom heeft de gelovige Christen, wanneer Christus voor de tweede keer verschijnt, niets meer met de zonde te maken. Deze tweede keer zal Hij Zijn volk definitief redden uit de macht van de wereld van zonde en uit de macht van de vijand, en hen brengen in het oord van rust (Hebreeën 9:28). Als u/jij niet bij hen behoort, bent u voor eeuwig verloren en de hemel, de plaats van eeuwige rust, is niet uw/jouw deel. Waar het dus op aan komt is: Hoe is uw verhouding tot God, die Zich openbaarde in Jezus Christus, Zijn Zoon?

Het leven op aard is vol schijnbare vreugd,
vol werelds vertier en genot.
Maar eens komt een eind aan dat leven, mijn vriend,
hoe is uw/jouw verhouding tot God?

Wat is uw/jouw einde? De poel van vuur, de hel (Djahim, zoals de open brief dit noemt), plaats en toestand van eeuwige ellende en pijn … of de hemel, oord van louter licht en vreugde waar we Hem zullen zien die Zichzelf gaf op Golgotha, het Lam van God! Hem die de weg naar de hemel ontsloot!!!

“De Islam zal zegevieren door het bloed van de martelaren”

Deze uitspraak behoeft u, Mevrouw Hirshi Ali, en niemand die dit leest te verontrusten. Er is maar één Overwinnaar: Jezus Christus. Hij overwon door het storten van Zijn kostbare bloed!!! Hij zit nu al op de troon van God en wacht totdat al Zijn vijanden tot een voetbank gesteld zijn voor Zijn voeten (Hebreeën 1:3, 13-14). Niet de Islam maar de Heer Jezus Christus is de Overwinnaar. Amen!!!

“De Meest verhevene”

De “open brief”: “Mevrouw Hirshi Ali: WENST de DOOD als u werkelijk van uw gelijk OVERTUIGD bent. Neemt u deze uitdaging niet aan; weet dan dat mijn Meester, de Meest verhevene, u heeft ontmaskerd als een onrechtpleegster. “Wenst dan de dood, als jullie waarachtig zijn”.

Vreselijk is deze dreiging. Dat kan nooit van DE MEESTER, de Heer Jezus Christus, komen. Nee, daar zit een andere “meester” achter. Een meester die in onze tijd al hele volksstammen onder de duim heeft, namelijk “satan himself”.

Ik wil opnieuw een Woord uit de heilige Schrift, de “brief van God” aanvoeren: “De Meester is er en Hij roept je” (Johannes 11:28). Dit is de Meester die gezag heeft over de dood, die Lazarus uit de dood riep en die Zelf de dood overwon door de dood in te gaan, die Hem niet kon vasthouden omdat Hij de Vorst van het leven is. Hij is het die met recht zeggen kon: “Ik ben de opstanding en het leven” (Johannes 11:25). Deze Meester is Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zei ook: “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid” (Johannes 11:26). Hij is de Meest Verhevene en wil niet dat wie dan ook verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Geloof dus daarom in Hem!!!

Met een variant op de uitspraak in de “open brief”: Aangezien u altijd “de hand in eigen boezem” steekt, wil ik u/jou vragen: doe dat inderdaad en geef de leiding van uw/je leven in Zijn hand, die ook mijn Heer en Heiland en mijn Meester is geworden maar dat ook graag van u/jou wil worden. Dit is toch wel iets heel anders dan dreiging met de dood, nietwaar?!!!

Tot slot

Wederom uit de “open brief”: “Ik weet zeker dat jij, O Amerika, ten onder gaat.””Ik weet zeker dat jij, O Europa, ten onder gaat.””Ik weet zeker dat jij, O Nederland, ten onder gaat.””Ik weet zeker dat jij, O Hirshi Ali, ten onder gaat.” “Ik weet zeker dat jij, O ongelovige fundamentalist, ten onder gaat.”

Er is in dit schrijven al gewezen op het feit dat deze aarde, dus ook Amerika, Europa, Nederland, Hirshi Ali, de ongelovige fundamentalist, geoordeeld zal worden door “een Man die God daartoe heeft bestemd” (Handelingen 17:31). Deze Man is de Heer Jezus Christus! “Deze is het die door God is aangesteld als Rechter van levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door Zijn Naam” (Handelingen 10:42-43; zie ook Psalm 9:8; 96:13; 98:9; Openbaring 19:11). En Hij is de Koning van de koningen en Heer van de heren (Openbaring 19:16).

God de Vader heeft aan Zijn Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf en heeft Hem macht (of gezag, bevoegdheid) gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij [de] Mensenzoon is (zie Johannes 5:26-27). Het is van het grootste belang om voor jezelf te weten of je behoort tot hen die behoren tot hen die het goede gedaan hebben tot [de] opstanding van [het] leven … of tot hen die het kwade bedreven hebben tot [de[ opstanding van [het] oordeel (Johannes 5:29).

Zorg dat je bij de eerste groep behoort! Hoe? Door geloof in de Heer Jezus Christus. Hij wacht op u/jou!!!

* Bron: Het Parool, donderdag 4 november 2005

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW