4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (66)

Bidden voor anderen

 

“Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen!” (Luk. 23:34).

 

Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, konden (als iemand Zijn almacht negeerde) Zijn doorboorde handen de zieken niet langer dienen. Zijn met nagels doorboorde voeten konden niet langer door steden en dorpen gaan om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Ook Zijn discipelen, die intussen allemaal waren gevlucht, konden Hij nu niet meer onderwijzen.

Was er in die vreselijke uren helemaal niets wat Hij nog doen kon, om voor de mensen tot ​​zegen te zijn? Ja, Hij kon bidden – en juist dát deed Hij! Terwijl Hij daar tussen hemel en aarde hing, deed Hij voorbede voor de overtreders (Jes. 53:12). Een belangrijke les voor ons allemaal!

Het voorbeeld van de Heer Jezus moedigt ons ook aan om te bidden voor mensen, voor wie het menselijkerwijze gesproken onmogelijk lijkt, dat ze nog gered kunnen worden. Wie van ons zou in deze situatie met geloof voor deze moordenaars hebben gebeden? Maar was het niet precies dit gebed van de Zoon van God, dat er ongeveer vijftig dagen later toe leidde, dat 3000 zielen zich in één klap bekeerden?

Wie bad voor de grootste van de zondaars die de gemeente van God tot het uiterste vervolgden, de gelovigen in de gevangenis hadden laten werpen en de discipelen dwongen de naam van hun Meester te lasteren? Stéfanus! Hoe reageerde God daarop? Hij maakte de voormalige lasteraar, vervolger en gebruiker van geweld (1 Tim. 1:13) tot dienaar van het evangelie en de gemeente van God (Kol. 1:23,25). De genade van God stelde hem in staat veertien nieuwtestamentische brieven te schrijven en meer te werken dan alle andere apostelen (1 Kor. 15:10)!

Kunt u op dit moment door ziekte of andere omstandigheden geen diensten doen, die u eigenlijk wel graag zou willen doen? Misschien is dat precies waarom God u apart nam, zodat u meer tijd aan gebed kunt besteden en de belangrijke dienst van voorbede kunt doen.

Geef niet op met bidden voor mensen om u heen, bij wie het helemaal hopeloos lijkt om zich te bekeren. “Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alles is mogelijk bij God” (Mark. 10:27)!

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 14.02.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW