6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (11)

Bidt zonder ophouden!

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking” (Ef. 6:18).

Jezus neemt als Mens heel bewust de plaats van afhankelijkheid in. Met gebed begint Zijn publieke dienst, bij Zijn doop – en met gebed eindigt Hij aan het kruis. Wat Hij voor God en mensen doet, gebeurt onder gebed. Hij bidt alleen in afzondering, in aanwezigheid van Zijn discipelen, in de vriendenkring en in het openbaar aan het kruis. Hij bidt voor Simon Petrus, voor Zijn discipelen, voor degenen die door hun woord in Hem geloven, voor Zijn vijanden en voor Zichzelf. Vóór en na gedane dienst vinden we Hem in gebed. Naast de tijden waarin Hij Zich terugtrekt in gebed, leeft Hij in constant gebed, zodat Hij kan zeggen: “… maar Ik was steeds in gebed” (Ps 109:4).

Wat een voorbeeld! Hoe aansporend in dit verband zijn de woorden van Johannes, die schrijft: “Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft” (1 Joh. 2:6).

God roept ons om onophoudelijk te bidden (1 Thess. 5:17). Maar hoe gaat dat eigenlijk? Iemand heeft het eens als volgt geformuleerd: ‘Na het amen verder bidden!’ God wil graag, dat we niet alleen ’s morgens op onze knieën gaan en daarna weer voordat we gaan slapen, maar dat we de hele dag een permanente gebedshouding hebben. Dit betekent dat we God in alle situaties van het leven moeten betrekken en Hem in gedachten voor ons stellen. De Heer Jezus kon zeggen: “Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen” (Ps. 16:8). Hoe vaak doen we dit deze dag?

Het is de wil van God dat de mannen op elke plaats bidden (1 Tim. 2:8). Ook hier is de Zoon van God ons grote voorbeeld. Hij bad aan de Jordaan op een woeste plaats, in de woestijn, op de berg, bij het graf van Lazarus, in de opperzaal, in Gethsémané en op Golgotha. Hij had geen star of wettisch leven van gebed, dat beperkt was tot bepaalde tijden of plaatsen. We lezen dat Hij vroeg in de ochtend vóór de zonsopgang, in de middag, in de namiddag, in de avond en gedurende de nacht bad.

Hoe is dat bij ons? Kennen wij naast het gebed in de kamer ook iets van dit permanente gebed dat we in het leven van Jezus zien? Van de profetes Anna wordt gezegd, dat “zij met vasten en bidden [God] diende, nacht en dag” (Luk. 2:37). Waar wordt vandaag deze houding van het hart nog gevonden?

Online in het Duits sinds 02.02.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW