17 jaar geleden

Werken of vruchten

Dit artikel laat ons de verschillende eigenschappen zien van de “werken” van het vlees en van de “vrucht” van de Geest. Hoe belangrijk zijn deze dingen voor ons persoonlijk praktische geloofsleven. Hoe staat het met u, als het om deze dingen gaat? Laten wij ook iets zien van Hem in ons leven?

“Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, , dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke; waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet” (Galaten 5:19-23).

Laten we eerst enkele algemene verschillen waarnemen alvorens een meer gedetailleerde studie van de verschillende eigenschappen te krijgen. Die eigenschappen die in vers 19-21 worden vermeld, worden “werken” genoemd en de term staat in het meervoud. Dat spreekt van de diversiteit van activiteiten uit de zondige natuur van de mens. De vreselijke lijst eindigt met “en dergelijke” erop wijzend dat dit niet een volledige lijst van activiteiten van het vlees, maar eerder een representatieve is. Er zijn andere lijsten van dit soort in de Schrift (zie bijvoorbeeld Mattheüs 15:19; Romeinen 1:29).

De eigenschappen die door de Geest in het leven van een gelovige worden uitgewerkt (vers 22-23) worden “vrucht” genoemd . Deze dingen zijn geen activiteiten maar houdingen die in onze harten en levens “groeien” en zo al onze handelingen beïnvloeden.

De term “vrucht” is enkelvoudig – het is eigenlijk één vrucht, een negenvoudige vrucht om zo te zeggen. De Geest wil in ons leven niet alleen één of twee van deze eigenschappen uitwerken, maar elk van hen samen vormen de “vrucht van de Geest”. Het zou met een mooie bloem kunnen worden vergeleken: als één of twee van de bloemblaadjes weg wordt getrokken, is de schoonheid van de bloem verloren.

De werken van het vlees

De lijst van de werken van het vlees is een donker beeld en men wil liever met andere prettiger onderwerpen van studie bezig zijn, maar God heeft deze dingen niet in Zijn woord gezet opdat wij ze kunnen negeren. Deze dingen zijn voor ons ter waarschuwing geschreven door ons het vreselijke resultaat van het leven te tonen dat “het verlangen van het vlees” vervult.

De representatieve lijst zou in bepaalde groepen kunnen worden verdeeld: eerste drie (hoererij, onreinheid, losbandigheid) zijn seksuele zonden, de volgende twee (afgodendienst, toverij) zijn de godsdienstige zonden van het heidendom. Dit wordt gevolgd door een lange lijst van zonden tegen mijn naaste en besloten met twee zonden die een gebrek aan matigheid tonen (dronkenschappen, zwelgpartijen)

 • Hoererij – Dit is iets dat in het grootste deel van onze tolerante westelijke maatschappijen door mensen in het algemeen niet meer als een zonde wordt beschouwd. Maar de morele normen van God zijn onveranderlijk en de Christen wil leven bij de normen van God, zelfs als zijn levensstijl met die van zijn medemensen rondom hem verschilt. Hij weet dat de normen van God de vaste en enige manier van blijvend geluk zijn. In de ogen van God is elk seksueel contact met om het even welke persoon die niet je huwelijkspartner is, ontucht. Dat wat God voor het genot van de echtgenoot en zijn vrouw heeft gegeven, wordt zonde wanneer het uit de door God gegeven context wordt genomen, en het zal – wat de media u ook vertelt – uiteindelijk verdriet en geen vreugde veroorzaken.
 • Onreinheid – Dat deze term ook wordt verbonden aan het terrein van seksuele zonden kan men zien in Openbaring 17:4, waar beide termen met elkaar worden verbonden: “en had een gouden drinkbeker in haar hand vol … gruwelen en de onreinheden van haar hoererij”. Naast de daadwerkelijke handeling van hoererij, zijn er heel wat morele verontreinigingen waarmee ons vlees zich graag bezig houdt. De media, gedrukt en anderszins, zijn vol van dergelijke dingen. Mogen wij de Heer om Zijn hulp vragen om rein te blijven in alles wat wij doen en denken. “Waarmee zal de jongeling (een jonge man of een jonge vrouw) zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord” (Psalm 119:105).
 • Losbandigheid – Er is een duidelijke climax in de rangschikking van deze drie termen: eerst een specifieke zonde (hoererij), dan een algemene gesteldheid van onzuiverheid van hart (onreinheid), en tenslotte een onbeschaamde veronachtzaming van fatsoen (losbandigheid). Deze drie woorden worden ook samen gevonden in 2 Korinthe 12:21.
 • Afgodendienst – Afgodendienst was de praktijk waarvan de meerderheid van de gelovigen uit Galatië was gered. Zo waarschuwt Paulus hen om niet terug te keren tot gewoonten en tradities die hun levens vóór hun bekering hadden gekenmerkt. Die afgodische praktijken en afgodendiensten dringen meer en meer onze maatschappijen binnen. En in het algemeen is de raad van de apostel Johannes zeer nodig voor elke gelovige: “Kinderen, wacht u voor de afgoden” (1 Johannes 5:21).
 • Toverij – Het Griekse woord is pharmakia, waarvan het Nederlandse woord ‘apotheek’ is afgeleid. Onder heidense volkeren gaat het gebruik van bepaalde drugs gewoonlijk gepaard met een beroep op occulte krachten. Voorbeelden van dergelijke toverij worden gevonden in de Schrift: in Exodus 7:11 (Egypte); Jesaja 47:9-12 (Babylon); Handelingen 19:19 (Efeze). De ‘geneeskunde’ die in onze moderne tijd in Afrika, in het spiritisme, en in heel wat zogenaamde ‘alternatieve’ geneeskunde in onze beschaafde landen wordt uitgeoefend, is niet veel anders als dat. De laatste twee woorden beschrijven zonden op het religieuze terrein. De eerste (afgodendienst) oefende het misschien meer in de openheid uit, de tweede (toverij) meer in het geheim. Al die werken van het vlees tot dusver vermeld, werden geassocieerd met heidense godsdienstige cultussen. Het eind van hen die in deze dingen leven is de tweede dood: Openbaring 21:8.
 • Vijandschappen – (haat) Dit beschrijft een toestand, dat door het tegengestelde van liefde wordt gekenmerkt. Of met betrekking tot God (“omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God” – Romeinen 8:7) of met betrekking tot de mens (“Herodes en Pilatus nu werden op diezelfde dag vrienden met elkaar , want zij leefden tevoren in vijandschap jegens elkaar” Lukas 23:12). Hier heeft de apostel wederzijdse vijandigheid van mensen op het oog, die Paulus in zijn brief aan Titus beschrijft met “hatelijk en elkaar hatend” (3:3).
 • Twist
 • Jaloersheid – van het Griekse zelos worden de woorden zoals ‘ijver’ of ‘ijverige’ afgeleid. Het woord wordt in de Schrift zowel in een positieve als negatieve betekenis gebruikt. De positieve voorbeelden zijn: Johannes 2:18 (de ijver van de Heer) of 2 Korinthe 11:2 (de naijver van Paulus). Maar hier wordt de term in een heel slechte betekenis gebruikt. De oorsprong van deze naijver (jaloersheid) is niet liefde maar vijandschap. Hoe gemakkelijk worden wij om iets jaloers omdat hij of zij iets heeft gekregen of gedaan (materieel bezit, capaciteiten, succes). Er is ook een soort geestelijke naijver (jaloersheid), die nog slechter is, als ik om iets jaloers wordt, wat de Heer aan een broeder of een zuster gegeven heeft.
 • Toorn – (woede, verontwaardiging) In Openbaringen wordt dit zeven keer voor de toorn van God gebruikt, maar elders wordt het bijna altijd gebruikt in een slechte betekenis. Als wij niet de jaloersheid in ons hart oordelen, zal het uiteindelijk in woede of toorn uitbreken.
 • Partijzucht – groeperingen, partijen maken. Dat kiest de kant voor of tegen partijleiders. In Jakobus 3:14-16 wordt het geassocieerd met jaloersheid. Wij zouden kunnen zeggen dat jaloersheid de wortel is, waarvan toorn en partijzucht de vrucht zijn.
 • Tweedracht – scheuringen. Het vormen van partijen is verbonden met het resulteren in scheuringen. Gelovigen moeten niet alleen bewaard worden voor het veroorzaken van scheuringen maar ook op hun hoede zijn tegen hen die scheuringen veroorzaken en zich aan hen moeten onttrekken (“En ik vermaan u, broeders, geef acht op hen die tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken tegen de leer die u geleerd hebt, en onttrekt u aan hen” (Romeinen 16:17).
 • Scholen van meningen – Ketterijen, sekten. Een afdeling is het beginstadium van een sekte, een sekte is een gerijpte en gevestigde orde van dingen. Sektarisme is het hoogtepunt die uit een ontwikkeling voortvloeit, dat uit vijandschap voortkwam. De opklimming in deze zeven woorden is gemakkelijk waarneembaar.
 • Het benijdenAfgunst is zeer dicht bij jaloersheid. Het verschil kan als volgt worden beschreven: de afgunst wenst iemand anders van iets te beroven wat hij heeft, terwijl de jaloersheid eveneens hetzelfde voor zich wenst te hebben. De afgunst is “als verrotting van de beenderen” (Spreuken 14:30).
 • Dronkenschappen – Bovenmatige mateloosheid in sterke drank
 • Zwelgpartijen – Een gemeenschappelijk gevolg van dronkenschap, samen ook genoemd in 1 Petrus 4:3.

“Dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beërven” (vers 21). Dat wie zulke dingen bedrijven, betekent dat zij die doorgaans in zulke dingen leven, door zulke dingen worden gekenmerkt. Paulus gebruikt een gelijksoortige uitdrukking in Kolosse 3:7: “Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld toen u daarin [dat is ‘in deze dingen’ – vertaler FW] leefde”. Voor de heiligen van Kolosse was dit verleden tijd; “vroeger” hadden zij in daarin geleefd, maar nu had een verandering plaatsgevonden, gelijksoortig aan dat in het leven van de gelovigen uit Korinthe: “En dit waren sommigen van u; maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus en door de Geest van onze God” (1 Korinthe 6:11).

De vrucht van de Geest

Aangezien het vlees in de werken tot uiting komt, zo manifesteert de Geest Zichzelf in Zijn vrucht. “Werken” valt op door het idee van activiteit; “vrucht” spreekt van de kracht die werkt in de gelovige door de energie van de Heilige Geest.

Zoals aangehaald aan het begin van dit artikel stelt de bijzondere vorm “vrucht” eenheid en harmonie voor. Een eenheid en een harmonie die volkomen in de Heer Jezus werd gezien en dat zou moeten worden gereproduceerd in hen, die van Hem zijn door de kracht van de Heilige Geest. De vrucht van de Geest is – in Christus daadwerkelijk, in de Christen potentieel – een harmonische vrucht, de verschillende elementen die wederzijds verenigbaar zijn.

Onvruchtbaar

Het tegenovergestelde van het dragen van vrucht wordt ook vermeld in de Schrift: zijnde onvruchtbaar. Wij vermelden enkele van de verschillende passages voor verdere persoonlijke studie:

 • “en hij wordt onvruchtbaar” (Mattheüs 13:22 – gezaaid tussen de dorens);
 • “laten zij u niet werkeloos noch onvruchtbaar” (2 Petrus 1:8 – als de dingen die in de vorige verzen worden vermeld, niet worden gemist);
 • “zonder vrucht” (Judas :12 – de ongoddelijke);• “de onvruchtbare werken van de duisternis” (Efeze 5:11);
 • “opdat zij niet onvruchtbaar zijn” (Titus 3:14);
 • “maar mijn verstand is onvruchtbaar” (1 Korinthe 14:14 – hoewel de geest en de tong in gebed actief kunnen zijn, is het onvruchtbaar of van geen nut als het verstand er niet ook bij betrokken is).

Liefde, blijdschap, vrede

De eerste drie eigenschappen van de vrucht van de Geest hebben iets gemeenschappelijks, dat zeer mooi is. De Heer vermeldt elk van hen en noemt hen “Mijn ….

 • “blijft in Mijn liefde” (Johannes 15:9);
 • “opdat Mijn blijdschap in u is” (Johannes 15:11);
 • Mijn vrede geef Ik u” (Johannes 14:27).

Terwijl elk van de negen eigenschappen een deel van de vrucht van de Geest zijn en daarom hun oorsprong in het werk van de Geest van God vinden, zijn liefde en vreugde eveneens verbonden aan de Geest van God als in andere passages van de Schrift.

“Maar ik spoor u aan, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, dat u met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij” (Romeinen 15:30).

“En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest” (Handelingen 13:52).

 • Lankmoedigheid – Dit is de houding van geest en ziel dat zonder gemopper in alle verschillende problemen en lasten van het leven van een Christen volhardt.
 • Goedertierenheid (zachtaardigheid) – Dit wordt wel is genoemd “goedheid in actie,” goedheid die zich in daden van gunst, medeleven en tederheid uitdrukt. Er wordt van God gezegd, dat Hij rijk aan goedertierenheid is (Romeinen 2:4); een goedertierenheid die in de gave van Zijn Zoon verscheen (Titus 3:4).
 • Goedheid – Dit is een synoniem van het voorafgaand. Het heeft een gelijksoordige betekenis, maar niet precies hetzelfde. Wat is het verschil? Sommigen hebben voorgesteld dat dit woord de strengere kwaliteiten van goedheid, dat wil zeggen het goed doen aan anderen omvat, maar niet noodzakelijk door zachte middelen. In het boek van Trench over Synoniemen, gebruikt hij de kopers en de verkopers die de Heer uit de tempel drijft als illustratie.
 • Trouw (geloof, trouwhartigheid) – Wat een mooie eigenschap in iemand – trouw. De slaven moesten aangemoedigd worden om “alle goede trouw” aan hun meesters te bewijzen opdat zij de leer van God, onze Heiland, in alles te versieren (Titus 2:10). Opnieuw is dit iets dat in God Zelf gevonden wordt (Romeinen 3:3).
 • Zachtmoedigheid – In dagelijkse taal verbindt men zachtmoedigheid met zwakheid. Zo wordt het niet in de Bijbel gebruikt! Het gemeenschappelijke idee is, dat als iemand zachtmoedig is, hij zichzelf niet kan helpen. Wat een verschil met onze Heer die “zachtmoedig van hart” was (Mattheüs 11:20-30). Hij was zachtmoedig en had alle oneindige middelen van God op Zijn bevel tot Zijn beschikking. De gelovige moet dezelfde kwaliteit in zijn leven en zeker ook in zijn dienst ontwikkelen (1 Korinthe 4:21, 2 Timotheüs 2:25).
 • Zelfbeheersing (matigheid) – Hoe belangrijk is zelfbeheersing in een wereld waar de mens in het tegenovergestelde wordt onderwezen. De wandel door deze wereld in volledige zelfbeheersing, zal u volledig in staat stellen om te zegevieren waar anderen zullen vallen. Zoals iemand heeft gezegd: zelfbeheersing is het geheim tot overwinning.
 • “Tegen zulke dingen is geen wet” – Geen wet verbiedt het vertonen van deze vrucht van de Geest in uw leven. Integendeel: wanneer u en ik door deze eigenschappen worden gekenmerkt, zal onze Heer worden verheerlijkt.

Waarom niet uw Bijbel en de concordance opnemen en begin een woordstudie over deze negen belangrijke eigenschappen. U zult zeker beloond worden.

Michael Vogelsang, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW