14 jaar geleden

Waarheid en leugen (3 slot)

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”. Dit is zeker waar! De bijbel bevestigt dit ook en dat zullen we in dit artikel ook zien. Het is van het grootste belang dat we op de Heer Jezus zien, Die het zeggen kon: Als Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet? Hij is “de weg en de waarheid en het leven …”. Deze wereld barst uit haar voegen van de leugen omdat zij niet anders kan dan de vader van de leugen, de satan, te volgen. De leugen regeert! Voor kinderen van God is dat niet zo. Zij hebben gereinigde zielen door hun gehoorzaamheid aan de waarheid en behoeven niet meer te liegen. Zij mogen en kunnen in de waarheid wandelen. Zij zijn opnieuw geboren en hebben een nieuwe natuur, die uit God is, ontvangen. Zij zijn kinderen van het licht en overgebracht vanuit de duisternis in het licht, en daar regeert de waarheid omdat de Heer Jezus hun Heer en Heiland is. Dat maakt alles totaal anders. De kinderen van God moeten echter wel in dat licht wandelen, anders zijn ook zij niet te onderscheiden van hen die nog in de duisternis zijn, de ongelovigen …

“Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste …” (Efeze 4:25).

“Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart” (Psalm 97:11).

• 4. gevolgen van de leugen

“Leugens hebben korte benen”. Dit spreekwoord betekent, dat men met een leugen niet ver komt. Want wanneer zij “opvliegt”, wordt alles alleen nog erger. En zij vliegt gegarandeerd op – wanneer niet nu, dan later!

In overeenstemming met het type leugen kunnen haar gevolgen fataal zijn:

* Slecht geweten

Denken we maar eens aan de broers van Jozef, die hun vader bedrogen hadden: Jozef zou door een wild dier verscheurd zijn. Jarenlang moesten zij met deze leugen in hun harten leven! Konden zij hun vader eigenlijk wel recht in de ogen zien?

* Verdere leugens

Om een leugen te verdoezelen, moet men vaak nog eens liegen. En om deze leugen te verdoezelen, moet men weer liegen, en … Kortweg: er volgt een kettingreactie. Hoe moet men daar weer uitkomen? Jakobs leugen om de zegen van Izaäk te verkrijgen, spreekt hier een duidelijke taal. Ook hierom kan men het beste helemaal niet hieraan beginnen!

* Vervreemding of zelfs strijd

Bij Jakob kwam nog een erg gevolg erbij: Hij moest wegens zijn onoprechtheid voor zijn broer Ezau vluchten en durfde zelfs 20 jaar later hem nog niet te ontmoeten. Zo kunnen we door een enkele leugen goede verhoudingen verliezen.

* Beschaming

Wie nog niet volledig afgestompt is, zal van schaamte door de grond willen zakken, wanneer zijn leugen uitkomt. Zelfs in de huidige maatschappij roept een gladde leugen altijd nog verachting op. En onder de mede-brusters zal het bedruktheid en verdriet uitwerken.

* Ongeloofwaardigheid

Een spreekwoord zegt: “Wie eenmaal liegt, die gelooft men niet, ook wanneer hij de waarheid spreekt”. Mensen zijn in de omgang met elkaar op vertrouwen aangewezen. Een leugen verstoort het vertrouwen van de mensen, die tegenover hen geuit werd. Tenminste zal enige tijd voorbij gaan, totdat men iemand die gelogen heeft, weer het volle vertrouwen geeft. En aan wie geen vertrouwen gegeven wordt, die zal men ook niets toevertrouwen!

* Straf

Vaak wordt niet alleen de daad bestraft, die door een leugen verdoezeld moest worden, maar ook de leugen zelf. We weten dat op meineed voor het gerecht hoge straffen staan.

Maar veel erger is de straf, die een leugenaar van God bedreigt. Bij een gelovige zal God door verschillende tuchtmaatregelen ervoor zorgen, dat hij zijn leugen als zonde erkent en belijdt. Ananias en Saffira bestrafte God zelfs met de lichamelijke dood! Voor ongelovigen geldt echter de verschrikkelijke vaststelling: “Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet” (Openbaring 22:15).

Dat leugenaars in één adem genoemd worden met de verschrikkelijkste zondaars, toont hoe afschuwelijk de leugen in Gods ogen is. Moeten wij dan niet voor elke soort van leugen terugschrikken?

Slot.

Egbert Brockhaus, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW