5 jaar geleden

Twee opstandingen … rechterstoel van Christus

“Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan1 tot [de] opstanding van [het] leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot [de] opstanding van [het] oordeel” (Joh. 5 vers 28-29).

Twee opstandingen

De Heer Jezus Zelf zei dit. In tegenstelling tot veel ideeën van mensen in de wereld vandaag. Hij leerde dat er twee opstandingen zouden zijn – de opstanding ten leven en de opstanding ten oordeel – en zei dat ze voor totaal verschillende groepen mensen zijn.

De opstanding ten leven kan elk moment plaats vinden. Details ervan worden ons verteld in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18 en in 1 Korinthe 15 vers 51-57. Dit is alleen voor hen die persoonlijk Jezus als Redder en Heer aangenomen hebben. Dit is wat God noemt ‘het goede hebben gedaan’. De twee groepen die aan déze opstanding deelhebben, zijn de doden in Christus en alle levende gelovigen in Christus. De wereld zal het niet zien gebeuren, want het gebeurt in een oogwenk. De wereld zal echter de resultaten opmerken en zonder twijfel zullen er vele verschrikkelijke rampen optreden, want gelovigen worden weggehaald van elke taak en onderdeel van het leven om voor altijd met Christus te zijn.

Deze opstanding wordt spoedig gevolgd door de grote verdrukking, de meest moeilijke tijd in de geschiedenis van de mens. Wanneer de Heer Jezus op aarde zichtbaar terugkeert in macht en heerlijkheid, komt dit ten einde. Openbaring 20 vertelt ons dat Hij Zijn koninkrijk vestigt en 1000 jaar regeert, en dan satan, die gedurende deze 1000 jaar gebonden is, weer loslaat. Satan beïnvloedt snel massa’s om tegen Christus in opstand te komen. God doet vuur van de hemel naar beneden regenen, en verteert dit goddeloze leger. De niet geredde doden zijn opgewekt en staan voor de Grote Witte Troon. De boeken waarin hun werken staan opgeschreven, worden geopend. Ieder die niet geschreven gevonden wordt in het boek van het leven, wordt voor altijd in de hel geworpen.

Zal de uwe de opstanding van het leven zijn, of de opstanding ten oordeel? De keuze is voor u. Kies verstandig!

NOTEN:
1. Het woord voor ‘doen’ betekent ‘praktizeren (als iemands gebruikelijke handelwijze)’ (verg. 1 Joh. 1:6; 2:17,29; 3:4,7-10,22); ‘bedrijven’ betekent ‘een bepaalde daad verrichten’ (verg. Rom. 1:32).

Eugene P. Vedder, Jr., © The Lord is near

 * * *

De rechterstoel van Christus

“Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Maar Hij die mij beoordeelt, is [de] Heer. Oordeelt daarom niets vóór [de] tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God” (1 Kor. 4 vers 4-5).

Veel christenen zijn nogal verward over de rechterplaats van Christus. Wat hen vooral schrik aanjaagt is het woord ‘oordeel’. Maar de Heer zegt nadrukkelijk in Johannes 5 vers 24 dat de gelovige “eeuwig leven heeft en komt niet in [het] oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven”. De Heer Jezus droeg al het oordeel dat wij verdiend hadden op Golgotha. God is rechtvaardig. Christus droeg het oordeel vanwege onze schuld. God wil ons niet oordelen voor wat Christus voor ons gedragen heeft. Alleen ongelovigen zullen worden geoordeeld voor hun zonden. Dit zal minstens 1000 jaar na de rechterstoel van Christus zijn wat we in Openbaring 20 vers 11 de “grote witte troon” noemen.

Voor de rechterstoel van Christus zullen wij gelovigen rekenschap van ons leven afleggen voor de Heer. Aan Hem en aan Hem alleen moeten we verantwoording afleggen, niet aan een van onze mede-gelovigen. “Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in1 het lichaam is [gedaan], naardat hij heeft bedreven, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Kor. 5:10). Als één van de eerste gebeurtenissen na de opname zullen wij gelovigen voor de Heer verschijnen om verantwoording van ons leven af te leggen aan Hem. We zullen ons leven zien zoals Hij het zag: Onze daden, onze woorden, en zelfs onze motieven zullen allemaal openbaar worden. Alles wat we hier verborgen hebben, zal dan duidelijk onthuld worden. We zullen ongetwijfeld overweldigd zijn om te beseffen voor hoeveel onze Heer gestorven is, hoe groot onze redding werkelijk is. Voor alles is gezorgd. En als dat al niet genoeg zou zijn, zullen we zelfs lof krijgen voor alles wat Hem heeft verheugd. Wat een genade!

NOOT:
1. Of ‘door’.

Eugene P. Vedder, Jr.; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW