8 jaar geleden

Topnerd Tycho – de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen

VAN HET KERKELIJK ERF

De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboeken-schrijfster Corien Oranje hebben een kinderboek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God goed samengaan.Zie deze link, naar een lijst met citaten uit een interview met Dekker en Oranje over het boek: www.toetsalles.nl/htmldoc/Topnerdcit.htm

1.      De titel en inhoud van het boek

Het geheime logboek van topnerd Tycho, is een avontuurlijk verhaal over een jongen die van zijn slimme oom Jeroen, sterrenkundige, leert dat je uitstekend de evolutietheorie kunt aannemen en tegelijk in God geloven.”

2.      Vakwerk

Het boek is wat opzet betreft vakwerk. Het is onderwijs in verhaalvorm. Het lezende kind zal zich identificeren met de hoofdpersoon en zo meegevoerd worden in Tycho’s ontdekking dat de wereld door God is geschapen door het proces van evolutie. En dat dit niet in strijd is met de Bijbel. Onderwijs in verhaal vorm is een zeer effectieve manier voor het overbrengen van een boodschap, speciaal als het kinderen betreft.

3.      Het doel van het boek

Het boek heeft het uitdrukkelijke doel om kinderen te laten zien dat je in evolutie kunt geloven en tegelijkertijd ook in de Bijbel.

De uitgever had Oranje en Dekker eerst gevraagd om een boek te schrijven waarin beide opties zouden worden aangereikt aan de kinderen. Een boek dus dat zowel het creationisme als theïstische evolutie als serieuze alternatieven zou presenteren. Maar dat wilde Dekker niet. Oranje ging daar in mee omdat ze tot de conclusie kwam: “evolutie klopt”. Ik citeer Oranje uit het interview in het ND:  “hoe meer ik er over ging lezen, hoe meer ik dacht: evolutietheorie klopt gewoon”.

Cees Dekker was zich er van bewust dat er nog geen boek voor kinderen was dat theïstische evolutie onderwees. Om met zijn woorden te spreken, er was een lacune op dat gebied. Die lacune heeft hij nu samen met Corien Oranje opgevuld.

4.      Het is meer dan zo maar een kinderboek

Dat blijkt uit de publiciteitscampagne rondom het boek. De grote interviews in de christelijke pers. Neem bijvoorbeeld het grote interview met Dekker en Oranje, waar ik in dit artikel uit citeer en naar verwijs. Er wordt zelfs, in samenwerking met de Evangelische Hogeschool, op 24 september een symposium rondom de lancering van het boek gehouden. Dat gebeurt niet met een doorsnee kinderboek. Er is veel meer aan de hand.

5.      De drie hoofdstellingen van het boek

(1)   Evolutie is een feit
Of om het met de woorden van Corien Oranje te zeggen: “evolutie klopt”

(2)   Als je niet in evolutie gelooft dan neem je de wetenschap niet serieus
Ik citeer Corien weer: “Met theïstische evolutie doe je zowel de wetenschap als de Bijbel recht.” Met andere woorden, als je niet in evolutie gelooft dan doe je geen recht aan “de” wetenschap. Zo worden de creationisten genegeerd en weggezet.

(3)   Geloof in de evolutie en geloof in de Bijbel gaan samen

Deze drie stellingen geven de filosofie achter het boek weer. Dit zijn de overtuigingen van de schrijvers. Dit is de boodschap die ze door het boek over willen brengen. Dit willen ze de kinderen duidelijk maken.

6.      Een korte reactie op de drie hoofdstellingen van het boek

Evolutie is geen feit. Het is niet meer dan een hypothese over het ontstaan van het leven en van de soorten. Het aangevoerde bewijs is flinterdun.

Zelfs eerlijke niet-christenen geven dit toe. Hier is een voorbeeld van een niet-christen die op integere en zorgvuldige wijze het bewijs voor de neo-darwinistische evolutietheorie onderzoekt en tot de conclusie komt dat het bewijs geen stand houdt: http://www.darwinisme.be/problemen

Dat alleen theïstische evolutie recht zou doen aan de wetenschap is de gebruikelijke arrogante bluf van de atheïsten, nu overgenomen door theïstisch evolutionisten. Als je beweert dat de waargenomen feiten beter in het scheppingsmodel passen dan in het evolutiemodel, dan ben je opeens niet meer wetenschappelijk bezig.

Ook de derde stelling klopt niet. Het is niet waar dat geloof in evolutie en geloof in de Bijbel samen kunnen gaan. Om evolutie te kunnen combineren met de Bijbel, moet je namelijk Genesis 1 en Genesis 2 opvatten als dichterlijke fantasie. Want een letterlijke lezing van Genesis 1 en 2 en de evolutietheorie gaan niet samen.

Voor het opvatten van Genesis 1 en 2 als poëzie is echter geen grond te vinden in de hoofdstukken zelf. Die lezen als een ordelijk verslag van wat er gebeurd is. Maar beslissend voor de uitleg van deze twee hoofdstukken is dat in andere gedeelten van de Bijbel wordt uitgegaan van een letterlijke interpretatie. Jezus en Paulus doen dat[i]. En toch vergeestelijken theïstisch evolutionisten als Cees Dekker en Corien Oranje Genesis 1 en 2. In feite zeggen ze daarmee: “Paulus en Jezus hebben zich vergist in hun uitleg van deze Bijbelgedeelten”. Als je dat toelaat dan is het hek van de dam. Wat weerhoud je er dan nog van om je af te vragen waarin Jezus en Paulus zich nog meer hebben vergist? Waarom Paulus dan nog serieus nemen als hij spreekt over de letterlijke zondeval of over andere omstreden onderwerpen, zoals homoseksualiteit.

Laten we, omdat het zo belangrijk is, eens nauwkeurig bekijken wat de apostel Paulus over de schepping van man en vrouw heeft geschreven. Ik citeer: “Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.” (1 Tim. 2:13) en “de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.” (1 Kor. 11:8,9). Paulus vatte het verslag uit Genesis 2, over de formering van de vrouw uit de rib van de man, letterlijk op. Eerst was Adam er en daarna pas Eva. Eva is genomen “uit de man”. En Eva is geschapen “om de man”. Nadat Adam de dieren een naam had gegeven drong tot hem door dat hij geen partner had. Daarop maakt God uit zijn rib een vrouw voor hem (Genesis 2:18-22). Op deze feiten baseert Paulus zelfs mede de regels voor de verhouding tussen man en vrouw binnen de gemeente (1 Tim. 2:11-13). Deze uitspraken van Paulus zijn met geen mogelijkheid met theïstische evolutie in overeenstemming te brengen. Hij ging uit van de letterlijke formering van Eva uit de rib van Adam. Dat is wat anders dan God die in een mannetje en vrouwtje van een geëvolueerd aapachtig beest een menselijk bewustzijn legt.

7.      De ernst van de zaak

Als de Bijbel niet meer beslissend is voor de eigen interpretatie, dan betekent dat het einde van het Schriftgezag. Voor een uitgebreide weerlegging en bespreking van de gevolgen van het theïstisch evolutionisme voor het Schriftgezag verwijs ik naar dit document: www.toetsalles.nl/htmldoc/oproep.htm

Wat denkt u dat het met het geloof van kinderen zal doen als de dominee of de biologieleraar van de reformatorische of algemeen christelijke scholengemeenschap leert dat Genesis 1 en 2 slechts dichterlijke verbeelding zijn. En dat de apostel Paulus wel uitging van de letterlijke tekst van Genesis 2, maar dat wij het intussen beter weten dan Paulus. Wat denkt u dat het met kinderen, ook met kinderen van gelovige ouders zal doen, als ze een bekwaam geschreven en meeslepend kinderboek lezen, waar een ‘echte’ wetenschapper uitlegt dat evolutie klopt en dat Genesis 1 en 2 niet letterlijk zijn bedoeld.

Ik heb midden vorige eeuw meegemaakt hoe binnen een tijdsbestek van 10 tot 20 jaar, de grote Gereformeerde Kerk synodaal werd “omgeturnd” van orthodox naar vrijzinnig. Dit proces begon met het door de leiding van de Gereformeerd Kerk en de Vrije Universiteit tolereren van theïstische evolutie. Theïstisch evolutionisten zoals VU hoogleraar Jan Lever kwamen openlijk uit voor hun theïstische evolutionistische denkbeelden. Er was protest, maar er werd niet tegen opgetreden, het werd getolereerd. Toen die slag door de Theïstisch evolutionisten gewonnen was, was het Schriftgezag weg en volgde een lawine van andere dwalingen.

En ook toen waren er, net als nu, de bezwerende stemmen: “Geloof en evolutie kunnen best samen gaan. Het is geen hoofdzaak van geloof. We kunnen als Bijbel-getrouwe christenen best van mening verschillen op dit punt. Laten we in dialoog met elkaar blijven ……..”

8.      Nogmaals de doelgroep

Het boek is geschreven voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Maar je kunt de doelgroep nog wat scherper afbakenen. Het boek is in het bijzonder gericht op de “nerds” onder hen, op de leerlingen van vwo niveau, op de kinderen van gelovige ouders die aanleg hebben om later een universitaire studie te doen. Het boek is dus speciaal gericht op de groep kinderen uit Bijbel-getrouwe kring waar de intellectuele elite van de volgende generatie uit zal voortkomen. Het boek is toegesneden op deze groep, het sluit aan bij hun belangstelling. Het is een krachtige poging om de toekomstige intellectuele elite onder de kinderen uit Bijbel-getrouwe kring te winnen voor de theïstische evolutie. Het is een geestelijke aanslag op deze kinderen.

9.       Cees Dekker is bezig om de kinderen van gelovigen ouders “te redden”

Cees Dekker is op zijn manier bezig om de kinderen van gelovige ouders te “redden”. Want als ze in het hoger onderwijs komen, dan komen ze in een spagaat. Ze hebben thuis, in de kerk en op de christelijke middelbare school geleerd om Genesis 1 en 2 letterlijk te nemen. En dan worden ze op hogeschool en universiteit geconfronteerd met de evolutietheorie. Cees ziet het als zijn missie om deze kinderen te redden door hen te vertellen dat de Bijbel-getrouwe christenen van vorige generaties Genesis 1 en 2 helemaal verkeerd hebben gelezen. Het gaat in die hoofdstukken niet om een beschrijving van de schepping, maar om dichterlijke verbeelding. Dat je de kinderen leert dat de Bijbel begint met een soort sprookje met een diepere “theologische” betekenis en dat je ze indirect leert dat Jezus en Paulus zich vergisten toen ze uitgingen van een letterlijke schepping, dat is voor Cees Dekker blijkbaar geen probleem.

Dit boek betekent een complete breuk met hoe de kinderen vroeger werden voorbereid op de confrontatie met de seculiere wetenschappelijke wereld. Hen werd verteld dat ze op de universiteit met de evolutietheorie zouden worden geconfronteerd en ze werden onderwezen waarom het aangevoerde bewijs voor die theorie niet deugt.

10.  Wat gaan onze geestelijke leiders doen?

Wat gaan de dominees doen? Wat gaan de leraren van de theologische opleidingen van de orthodox reformatorische kerken doen? Wat gaat de leraren van de theologische opleidingen van de evangelische beweging doen? Wat gaan de leiders van christelijke organisaties doen? Wat gaan de besturen van de reformatorische en algemeen christelijke  scholengemeenschappen doen? En zeer belangrijk. Wat gaan de biologie en natuurkunde leraren van deze scholengemeenschappen doen?

Zal er stelling worden genomen tegen het boek van Dekker en Oranje en tegen theïstische evolutie? Zullen er maatregelen worden genomen? Zal er publiekelijk worden gewaarschuwd? Zal er leertucht worden toegepast? Of zal het net zo gaan als in de Gereformeerde Kerken Synodaal. Niet meer dan een zwak protest van een enkeling, geen krachtige stellingname of waarschuwing, geen afscheiding en geen tuchtmaatregelen.

Zal er goed onderwijs materiaal dat de letterlijke schepping verdedigd worden geschreven. En zal het goede materiaal dat er op dit moment al is worden verspreid.

Als Paulus een dwaling tegenkwam die rechtstreeks het evangelie en het geloof bedreigde, dan ging hij er frontaal tegen in. Dan verdedigde hij de schapen. Dat is de plicht van elke geestelijke leider.

“Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan …. ”  (Handelingen 20:28-31)

Paulus spreekt over valse leraren, die hij vergeleek met grimmige wolven, die de kudde (de christelijke gemeente) zouden binnen dringen. Mannen die verkeerde dingen spreken om de gelovigen achter zich aan te trekken. Dat is wat er hier aan de hand is. Theïstisch evolutionisten zijn de kudde binnen gedrongen. Geestelijk gezien zijn het wolven, vermomd in schaapsklederen.

Laten we een voorbeeld nemen aan de wijze waarop Paulus en de anders apostelen omgingen met valse leer en valse leraren. Valse leraren die het fundament van het geloof bedreigden.

Leertucht is een Bijbelse zaak. De dwalingen zijn anders, nu gaat het om theïstische evolutie, maar de aanpak blijft hetzelfde. Dit zijn enkele van de Bijbelse richtlijnen:

“ontvangt hem niet” (2 Johannes :10)

“de mond snoeren” (Titus 1:11)

“houdt ook dezen op een afstand” (2 Timotheüs 3:5)

“bevelen om geen andere leer te brengen” (1 Timotheüs 1:3) Niet verzoeken, maar bevelen!

“Let op .. de slechte arbeiders ..” (Fillipenzen 3:2) Houdt ze in de gaten. Wie het zijn, wat ze doen.

11.  Wat gaat u doen?

Doet u uw kinderboeken van Corien Oranje weg? Bedenk, als kinderen haar andere boeken lezen en daar plezier aan beleven, dan zullen ze ook naar dit boek grijpen, als ze het tegenkomen.

Houdt u in de gaten wat de biologie en natuurkunde leraren op de christelijke middelbare school van uw kinderen of  uw kleinkinderen over evolutie en schepping vertellen?  Wordt daar nog met overtuiging door de leerkrachten de letterlijke schepping beleden en verdedigd en wordt met kracht de evolutietheorie weerlegd?

Rust u uw kinderen toe door hen goede literatuur te geven, waarin de evolutietheorie wordt weerlegd en de letterlijke lezing van Genesis 1 en 2 wordt verdedigd. Wat doet uw kerk op dit gebied? Wat doet de school van uw kinderen en kleinkinderen?

Enkele boekjes/boeken die ik kan aanbevelen. Wellicht is er meer goed materiaal beschikbaar.

-Evolutie. Een ei zonder kip. Drs. Ben Hobrink

Kinderen vanaf brugklas leeftijd.

-Hoe bestaat het! 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel. Door Don Batten en anderen. Geschikt voor middelbare scholieren en studenten.

Waarschuw anderen voor het boek van Oranje en Dekker. Bijvoorbeeld door deze waarschuwing tegen het boek naar anderen door te sturen. Kaart de zaak aan bij uw geestelijke leiders. Onderzoek hoe de school hier in staat.

Ary Geelhoed

[i] Zie, www.toetsalles.nl/htmldoc/oproep.htm , speciaal punt 3

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW