19 jaar geleden

Tongen, talen en tekenen … (2)

Is de gave van tongen (talen) vandaag de dag nog steeds werkzaam?

“De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën  zij zullen tenietgedaan worden; hetzij talen (tongen), zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal tenietgedaan worden” (1 Kor. 13:8).

Wat we nu zullen gaan zien aan de hand van het Woord van God Zelf, is dat wanneer het Nieuwe Testament gereed is gekomen, ja, wanneer het boek Handelingen gereed is gekomen, de apostolische tekenen verdwijnen en niet meer terugkomen. Wanneer deze tekenen verdwijnen, heeft zelfs de grote apostel der volken ze niet meer. In 1 Timotheüs 5 vers 23 lezen wij: “Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden”.

Wat staat daar? Daar vertelt Paulus aan Timotheüs om een weinig wijn te nemen als medicijn, wanneer hij last heeft van zijn maag. Waarom geneest Paulus Timotheüs niet gewoon? Weet u dat Paulus mensen kon genezen, door zijn zweetdoeken en gordeldoeken naar hen te laten brengen (Hand. 19:12)? Realiseert u zich dat Paulus mensen uit de dood deed opstaan, zoals dat gebeurde bij Eutychus (Hand. 20:9)? Realiseert u zich dat Paulus mensen kon genezen door naar ze te kijken en met ze te praten (Hand. 14:10)? Maar Paulus kon zijn metgezel Timotheüs (in ca. 65 na Christus), nadat de gebeurtenissen van het boek Handelingen voltooid waren (ca. 63 na Christus), niet genezen.

Kijk ook eens naar de volgende tekst in 2 Timotheüs: “Erastus is te Korinthe gebleven; en Trofimus heb ik te Miléte krank gelaten” (2 Tim. 4:20). Kon Paulus hem niet genezen? Had Trofimus soms niet genoeg geloof? In Handelingen 16 bidden Paulus en Silas in de gevangenis, er komt een aardbeving en alle deuren van de gevangenis worden geopend. In Handelingen 28 kan Paulus niet uit de gevangenis komen. In 2 Korinthe 12 vers 7-9 staat dat Paulus een doorn in het vlees had. En de Heer nam die niet van Paulus weg! Zie vers 10: “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden (…)”. Paulus had gedurende zijn leven een ziekte, en hij kon niet genezen worden. Paulus had gedurende zijn reizen zelfs een arts bij zich: “Lukas, de medicijnmeester, de geliefde” (Kol. 4:14). Waarom kon Paulus niet genezen worden? De wondertekenen werden door God gebruikt in Zijn handelen met Zijn volk Israël! En in het boek Handelingen hield God Zich in de eerste plaats nog met Zijn volk Israël bezig! U hebt in de paragraaf “Waar wordt in de Bijbel in tongen gesproken” kunnen zien dat iedere keer wanneer er sprake was van tongen, dat God “ongelovige” Joden van een heilsfeit wilde overtuigen. Wij beweren niet dat God Paulus niet kon genezen, maar Hij deed het in Zijn wijsheid niet! Kan God niet genezen? Natuurlijk wel, maar de gave van genezing is verdwenen! Er zijn in deze tijd dus geen (gebeds)genezers meer, die handelen in opdracht van de God van de Bijbel. Waarom is de gave van genezing verdwenen? Omdat het een teken was. De gave van tongen is verdwenen. Waarom? Omdat het een teken was. De wonderen, tekenen en krachten, waren de speciale “merktekenen van een apostel” (2 Kor. 12:12).

We hebben gezien dat de merktekenen tijdens het leven van de apostelen verdwenen. Maar er zijn ook geen nieuwe apostelen meer bijgekomen! In het begin van het boek Handelingen zien we dat de lege plaats van Judas werd opgevuld door Matthias (Hand. 2:23-26). Later in Handelingen (Hand. 12:2) lezen we dat de apostel Jakobus gedood werd, maar we lezen nergens dat zijn plaats als apostel door iemand werd ingenomen! Vervolgens lezen we in 1 Korinthe dat Paulus onder andere zegt: “(…) ons, die de LAATSTE apostelen zijn” (1 Kor. 4:9). De apostelen zijn verdwenen. De merktekenen van een apostel zijn dus ook voorgoed verdwenen.

We hebben gezien dat de “merktekenen van een apostel” verdwenen zijn. Zo ook de gave van tongen. We hebben echter gezien dat de tongen tevens een teken waren van gericht, van oordeel voor de Joden. Maar dat oordeel is reeds gekomen! We weten dat er nog een Grote Verdrukking komt, maar het oordeel vanwege het feit dat de Joden hun Messias hebben verworpen, heeft reeds plaatsgevonden! Toen dit gebeurde, was het doel van het teken bereikt en de tongen hielden op.

Maar wanneer was dat oordeel dan? Laten we eens in de Bijbel kijken en Schrift met Schrift vergelijken: “Toen nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn legers zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad [Jeruzalem] in brand gestoken” (Matth. 22:7). “En toen Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, en u zullen omsingelen, en u van alle zijden benauwen; en u tot de grond zullen neerwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten; daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt” (Luk. 19:41-44). “Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn” (Luk. 21:20,22,24).

Al deze passages verwijzen naar het jaar 70 na Christus. De Joden verwierpen en doodden hun Messias, en God stuurde het oordeel door Romeinse soldaten Jeruzalem te laten verwoesten. De tongen waren voor de ongelovige Joden een teken, dat deze dingen zouden gaan gebeuren. Zij konden zich bekeren, maar deden het niet. Toen het oordeel gekomen was, was het doel van de tongen vervuld en hielden de tongen op. Dit is iets wat ook heel duidelijk uit de kerkgeschiedenis blijkt. Na 70 na Christus zijn er geen mensen meer die in tongen spreken, althans niet de Bijbelse tongen, die van God afkomstig zijn!

Wat zijn dan de “tongen” die men vandaag de dag spreekt?

Indien Bijbelse tongen talen waren, en de “tongen” van vandaag de dag geen talen zijn; indien de “merktekenen van een apostel” verdwenen zijn, en indien de Bijbelse tongen in ca. 70 na Christus ophielden te bestaan, wat zijn dan de zogenaamde “tongen”, die men vandaag de dag beweert te spreken? Er zijn twee verklaringen voor de zogenaamde “tongentaal” die men heden ten dage hoort. Ten eerste is er een natuurlijke verklaring, maar er is ook een bovennatuurlijke (geestelijke) verklaring.

Allereerst de natuurlijke verklaring. In de evangelische/charismatische beweging worden mensen vandaag de dag ertoe aangezet om te spreken in tongen. Ze moeten het maar proberen! Wanneer we de Bijbel goed lezen, dan zien we dat de mensen die in tongen spraken, er helemaal geen moeite voor deden. Ze waren er niet op uit, het gebeurde gewoon! Zo zijn er zelfs boeken te krijgen waarin je tongentaal zou kunnen leren. Maar ziet u dat er hier helemaal geen sprake meer is van een bovennatuurlijke, geestelijke gave van God? De “tongen” zijn iets geworden, dat je kunt leren. Nergens in de Bijbel wordt er iemand toe aangezet om in tongen te leren spreken. Het overkwam hen gewoon: het was een gave van God.

Ten tweede de geestelijke verklaring. Alhoewel Bijbelse tongen altijd talen waren, is er vandaag de dag klaarblijkelijk een andere soort “tongen” in de wereld aanwezig, maar deze soort is verre van Bijbels. Deze soort “tongen” is een extatische uiting; er is dus geen sprake van een echt bestaande taal of talen. Maar waar wordt deze andere soort “tongen” gevonden? Het wordt niet alleen onder de charismatischen gevonden, maar tevens onder de aanhangers van valse religies. Extatische uitingen komen voor onder Moslims, Eskimo’s, Boeddhisten, en tevens onder occultisten. Indien deze “tongen” de Bijbelse gave van tongen zou zijn, geeft God deze gave dan ook aan navolgers van heidense religies en binnen het occultisme?

Nee, Jezus Christus geeft de geestelijke gaven alleen aan mensen binnen de Gemeente, die behoren tot Zijn lichaam (Ef. 4:8,11,12 en 1 Kor. 12:28). Omdat dit soort “tongen” dus ook bestaat buiten de Christelijke gemeente, kunnen deze “tongen” niet de Bijbelse gave van talen zijn. Dezelfde geest die de mensen in valse religies verleidt, misleidt ook de “Christenen” binnen de charismatische beweging en andere kringen waar men deze praktijken kent (1 Kor. 10:20). “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen” (1 Tim. 4:1).

De tongen van vandaag de dag zijn een vervalsing, een soort namaak tongen! Van alles kan men eigenlijk een vervalsing maken. Laten we 2 Thessalonicensen 2 vers 9 eens lezen: “Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen”. Deze passage gaat over de antichrist. Lees het gedeelte maar vanaf vers 1. Deze passage gaat over de tijd wanneer de antichrist zal komen. De Bijbel vertelt u dat hij zal komen met “alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen”. Wanneer de antichrist dus komt, komt hij met leugenachtige krachten, wonderen en tekenen.

Ziet u dat? Tekenen, tekenen en nog eens tekenen! De antichrist heeft de zogenaamde “apostolische tekenen”. Gelooft u het nog niet? Laten we dan eens naar 2 Korinthe 11 gaan. Lees 2 Korinthe 11 vers 4 eens, en wat staat daar? Daar geeft de Bijbel zelf aan dat er mensen zijn, die “een andere Jezus” prediken, en dat gelovigen “een andere geest” kunnen ontvangen! Niet de Heilige Geest, maar “een andere geest”. Er is dus meer dan een Jezus, en er is dus meer dan een geest! Laten we ook de verzen 13 tot 15 eens lezen: “Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken” (2 Kor. 11:13-15). Heeft u het gezien? Dienaars – SATANS DIENAARS! Namaak! Vervalsingen!

Zo zien we dus dat er in de laatste dagen, voor de tweede komst van de Heer Jezus Christus, vervalste tekenen komen. Er staan mensen op die claimen de apostolische gaven te hebben, mensen die claimen apostelen te zijn, maar zij hebben de Bijbelse apostolische gaven niet en zij zijn geen apostelen! Openbaring 2:2 zegt: “(…) en dat gij de kwaden niet kunt verdragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die voorgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden”.

Bijbelse grenzen aan Bijbelse tongen

Zelfs het gebruik van de Bijbelse tongen werd in de Schrift reeds beperkt. We hebben gezien dat de “merktekenen van een apostel” aan het eind van het boek Handelingen waren verdwenen. Aan het begin van de periode van de Gemeente kwamen deze tekenen dus wel degelijk voor. Zij geschiedden met name door de hand van de apostelen, als teken voor de ongelovige Joden. De laatst genoemde wonderen in het Nieuwe Testament – de genezingen op het eiland Malta (Hand. 28:7-10) – gebeurden rond het jaar 62 na Christus Vanaf 62 tot 96 na Christus, toen Johannes het boek Openbaring afsloot, wordt er geen melding gemaakt van wonderen. Gaven van krachten, tekenen (zoals tongen) en genezingen worden alleen in 1 Korinthe genoemd, een van de eerste brieven.

In twee latere brieven, Efeze en Romeinen, wordt uitvoerig gesproken over de gaven van de Geest, maar er wordt met geen woord gerept over de gaven van krachten, tekenen en wonderen. In die tijd werden wonderen al gezien als iets dat tot het verleden behoorde (Hebr. 2:3-4). Het gezag en de boodschap van de apostelen en het Woord Gods hadden geen verdere bevestiging meer nodig. Voor het einde van de eerste eeuw was het Nieuwe Testament geschreven en dit werd in alle gemeenten gelezen. De tekengaven waren verdwenen, want ze dienden geen enkel doel meer.

Juist omdat deze tekenen, waaronder ook tongen, aan het begin wel voorkwamen, waren er regels nodig! God heeft die dan ook in Zijn Woord opgenomen, en jawel, in die vroege, eerste brief aan Korinthe. “En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten hoogste drie geschiede, en bij beurte; en dat een het uitlegge. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijge in de gemeente; doch dat hij tot zichzelf spreke, en tot God” (1 Kor. 14:27-28). Deze passage laat heel duidelijk zien dat er grenzen waren aan het gebruik van de gave van tongen binnen de gemeente:

  • Ten eerste: er mochten er niet meer dan drie spreken.
  • Ten tweede: er mocht er slechts een tegelijk spreken.
  • Ten derde: er moest uitleg plaatsvinden, of er moest helemaal niet in tongen gesproken worden.

Paulus voorzag dat uit een verkeerd gebruik van Gods gaven een chaos binnen de gemeente zou ontstaan: “Indien dan de gehele gemeente bijeen vergaderd ware, en zij allen in vreemde talen sprake, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen dat gij uitzinnig waart?” (1 Kor. 14:23). Waarom gaat het spreken in de eigen bekende taal boven het spreken in tongen? “Maar ik wil liever in de gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal” (1 Kor. 14:19).

Het gebruik van vervalste tongen leidt ertoe dat Christenen onder de invloed van verkeerde machten komen. In vele charismatische groepen worden de drie (of in ieder geval een van de drie) genoemde beperkingen regelmatig geschonden. Meestal staan er meer dan drie vooraan in een kring in “tongen” te spreken. Of de hele gemeente doet dapper mee, en meestal wordt er helemaal niets uitgelegd! Daarmee gaan ze regelrecht tegen het Woord van God in.

Ten eerste verwerpen ze Gods Woord, daar de Heer zegt dat de tongen zullen ophouden en daar duidelijk uit de Bijbel blijkt dat dat geldt voor de tijd waarin wij leven. Ten tweede verwerpen zij Gods Woord, daar de Heer voor de tijd dat er wel tongen waren, regels gaf waaraan men zich moest houden! De mens wil gewoonweg niet luisteren, en volgt zijn eigen weg. Het resultaat is geestelijke verwarring. Men spreekt een geestelijke wartaal, die ook binnen occulte kringen te vinden is. Daar waar we ons openstellen voor bovennatuurlijke machten die niet van God afkomstig zijn, stellen we ons open voor de geestelijk negatieve wereld van de satan en zijn handlangers: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht” (Efeze 6:12). Natuurlijk zijn er ook onder de charismatischen oprechte gelovigen, mensen die Jezus Christus hebben aangenomen. Maar er is zoveel misleiding en verleiding, dat de mensen uiteindelijk van het Woord van God worden afgehouden en op de eigen ervaring worden gericht.

 

Een vrije vertaling en bewerking van: “Speaking in Tongues”, James M. Frye, A Grace Bible Church Publication, Mt. Liberty, OH Verenigde Staten 1999, 9 blz.”Tongues, Signs, and Healing”, Dr. Peter S. Ruckman, Bible Baptist Bookstore, Pensacola, FL Verenigde Staten, 1980, 1998, 40 blz.
Geactualiseerd 07-01-2021.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW