14 jaar geleden

Ter overdenking …

In het leven van een kind van God kan er zoveel gebeuren dat het loflied verdwijnt. We vergeten wat de Heer allemaal gedaan heeft in ons leven en zijn gevangen door onze omstandigheden. We zien alleen nog maar diepe afgronden die ons dreigend aangapen vanuit de diepten. We dreigen daarin ten onder te gaan. Hoe kunnen we daaraan ontkomen? Wat moet ik doen? …

“Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in Mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden” (Psalm 103:1-2).

Dit mag ons deze dagen ook bezighouden. “Loof de HEERE, mijn ziel”. Het is goed om ons dat voor te houden. Mijn ziel, dat ben ik zelf dus. Niet de ziel van de ander. Heel persoonlijk. Misschien zegt u: Maar ik heb niets om te loven! … Alles breekt mij bij de handen af …. Alles gaat verkeerd … Ik voel me zo verschrikkelijk eenzaam … Mijn huwelijk is stuk … Mijn gezin loopt niet zoals ik graag zou willen … De kinderen wonen zo ver weg waardoor het contact niet meer zo goed loopt … ik ben mijn baan kwijt … ik ben ernstig ziek geworden …. ik heb problemen met mijn brusters uit mijn plaatselijke gemeente … vult u zelf verder maar in. Ja, dat kan allemaal zo zijn. Dat klopt helemaal. Maar daarom wil ik uw aandacht ook richten op het volgende vers uit Psalm 103.

“Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden”. Wat een weldaden heeft de Heer dit afgelopen jaar bij, aan en in u verricht? Neemt u nu eens een velletje A4 en schrijft u dat voor uzelf op. Dat kan u helpen om uw gedachten te richten op Hem die al deze weldaden verricht heeft. Want dat is wat we moeten doen, ons op Hem richten. Niet langer meer naar binnen kijken in ons eigen hart, maar naar boven, naar Hem Die ons nimmer begeven heeft en die ons nimmer verlaten heeft (Hebreeën 13:6). Begin dan met de volgende kostbare zegening: het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus op Golgotha! Als we met Hem beginnen, komt er zeker vanzelf meer in ons op wat we allemaal aan Hem te danken hebben. Laten we ons herinneren wat Hij heeft gedaan op het kruis: Al mijn zonden weggedaan! Oók die van het afgelopen jaar heeft Hij in Zijn lichaam gedragen op het hout (1 Petrus 2:24). Wat een genade! Loof Hem daarvoor. Vervolgens kunnen we eens gaan nadenken over wat de Heer Jezus nu doet voor ons bij de Vader (zie o.a. Romeinen 8:34). En wat denkt u van die “geestelijke zegeningen” in de hemelse gewesten uit Efeze 1? Gaat ons hart dan niet van vreugde en dankbaarheid juichen? En nu zegt of denkt u misschien: mooi gezegd broeder, maar mijn problemen zijn er nog steeds. Ja, klopt ook helemaal. Maar dan kom ik met de volgende zegen: ‘ik mag naderen tot de troon van de genade’ (Hebreeën 4:16) en daar al mijn zorgen voor Hem neerleggen. Herinner u de volgende woorden: “Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw begeerten bekend worden bij God”. Dat is een zegen die God zelf ons toeroept om dat te doen. Vergeten we vooral niet om Hem daarbij te danken! En hieraan is een belofte verbonden, namelijk: “En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus” (Filippi 4:6-7). Wat willen wij nog meer? Onze harten en gedachten worden bewaard. Ze zullen niet langer meer met ons op de loop gaan en liggen nu onder de controle van de Heer Jezus. We zullen los kunnen laten. De omstandigheden veranderen misschien niet maar wij veranderen!!! Dat maakt alles anders, dat geeft vrede, ja vrede van God; en stelt ons zelfs in staat om ons te verblijden in de Heer. Niet in de omstandigheden als zodanig maar in de Heer temidden van die omstandigheden die mij zo te pakken hadden dat ik wanhoopte. Is dat geen zegen, is dat geen weldaad van de Heer? Dan kunnen we Hem loven.

Geliefde broeder en zuster: De Heer kent u en mij. Hij weet wat wij hebben doorgemaakt het afgelopen jaar. Hij begrijpt alles van ons. Daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Anderen begrijpen ons vaak niet maar de Heer wel. We kunnen Hem ook vertrouwen. Als we Hem onze noden bekend maken, kunnen we er van op aan, dat Hij het hoort en er datgene aan of mee zal doen wat goed is voor ons. Dat moeten we ook aan Hem overlaten. Niet zelf invullen. Hij heeft ook gezegd door Zijn Geest in Romeinen 8:27: “… dat hun die God liefhebben, alle dingen doet meewerken ten goede …”. Alle dingen!!! Is dat niet een zegen, een weldaad?!

Tot slot: Hij – onze Heer en Heiland – komt spoedig! Ook dat is een weldaad, zij het een toekomstige. Maar het duurt niet lang meer. Houdt vol en houdt vast. “Ik kom spoedig, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt”, en: “houdt vast totdat Ik kom” (Openbaring 2:25; 3:11).

“Hij Die ons roept is getrouw; Hij zal het ook doen” (1 Thessalonika 5:24).

O, Heer Jezus, mijn vertrouwen,
wat zal ’t voor mijn ziele zijn,
U in heerlijkheid te aanschouwen,
eeuwig U mijn lof te wij’n.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW