18 jaar geleden

Sta stil …

“Sta, en aanmerk de wonderen van God” (Job 37:14). “Sta eens stil”, zegt Elihu tegen Job. Juist in deze weken hebben we misschien wel behoefte om eens stil te staan en ons leven wat dichterbij bekijken. Elihu voegt eraan toe: “… en let op de wonderen van God”. Deze korte overdenkingen zijn bedoeld om je daarmee te helpen. Immers alleen in het licht van het Woord van God kan “stilstaan” ons “vooruit helpen” naar de Heer Jezus toe en … op de weg achter Hem aan.


“De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede”.

Psalm 29:11

Sterkte en vrede

Er ligt weer een nieuw jaar voor ons. Een jaar met nog onbekende gebeurtenissen, opgaven, beproevingen en gevaren. Hoe machteloos en hulpeloos staan we hier tegenover. Vooral als we denken aan de onzekerheid en vergankelijkheid van het leven. De dood is steeds dichtbij en we leven in een ernstige tijd. Maar kinderen van God hebben reden te over om dit nieuwe jaar vol moed en vertrouwen tegemoet te zien. Hoewel zij zich bewust zijn van de ernst van bovengenoemde dingen, vormen zij toch het gelukkige volk waarover de Geest van God in het bovenstaande vers zoveel heerlijks zegt. Welgelukzalig een ieder die mag weten dat zijn of haar zonden zijn afgewassen door het bloed van Christus, en nu bij Zijn volk mag horen. Zij mogen met een gerust hart alles wat nog in de toekomst verborgen ligt, tegemoet zien. God Zelf geeft hen, op grond van het volbrachte verlossingswerk van Zijn Zoon, sterkte en vrede! Indien de alwijze Vader het nodig vindt ons zware beproevingen te sturen, dan zal Hij ons ook de kracht geven dit alles te dragen. Ja, Hijzelf wil ons elke dag dragen (Psalm 68:20). In die beproevingen wil Hij ons Zijn vrede geven, “de vrede van God, die alle verstand te boven gaat”.

Hoe heerlijk heeft Hij ons tot dusver geleid. Laten we ons hele vertrouwen op Hem stellen. Maar laten we ons ook in het hart voornemen om Hem in dit nieuwe jaar trouw en vol overgave te dienen.


Daarom worden wij niet moedeloos; maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

2 Korinthe 4:16

Op leeftijd

De ouderdom brengt verschillende moeiten met zich mee en kan voor een Christen even gevaarlijk zijn als zijn jeugd. Hoevelen gaan er niet mopperen, als ze merken dat hun krachten minder worden! Daaronder lijdt dan ook het geestelijke leven. Men zoekt niet meer ernstig het aangezicht van de Heer. Men laat het persoonlijke onderzoek van het Woord van God na, omdat men moe is, en denkt het niet meer nodig te hebben, want het is immers allemaal zo bekend. Zo wordt men in geestelijk opzicht een ruïne in plaats van een vruchtdragende boom.

Toen Paulus de bovenstaande tekst schreef, was ook hij al over het hoogtepunt van zijn leven. Het ononderbroken werken, het vele lijden, de ontberingen, de strijd en smarten waren aan hem niet voorbijgegaan zonder hun sporen na te laten. Maar wat was zijn ziel nog vol kracht en vreugde! Zijn geloof was ongebroken, de vreugde in zijn Heer was zuiver en nam nog steeds toe! Hij ontvouwt ons het geheim van zijn kracht en frisheid; hij liet zich elke dag opnieuw van boven met het hemelse manna voeden. Dag aan dag putte hij nieuwe kracht uit de beek van verkwikking en de gemeenschap met zijn God. Hij was als de boom die aan het water geplant was en zijn wortels aan de rivier uitschoot en waarvan het loof groen bleef (Jeremía 17:8). Zijn blad viel niet af en hij gaf vrucht (Psalm 1:3). Hij werd niet moedeloos, maar nam – tot aan het einde van zijn leven – toe aan innerlijke kracht en genade. Gelukkig zegt hij: “Daarom worden wij …”, en niet: “Daarom word ik …”. Dit is dus bereikbaar voor elke Christen. Hebt dus goede moed, geliefde broeders en zusters in Christus die vlak voor de poort van de hemelse heerlijkheid staan. Laten we voortdurend Zijn aangezicht zoeken en blijven zoeken! Hij zal ons nooit teleurstellen, Hij faalt nooit en Hij geeft echte, pure troost.

Uw aangezicht
geeft vreugde en licht
in droefheid en in smarte.
Gij, Heiland, let
op ons gebed,
vertroost, verkwikt ons harte.


“Vóór alle dingen wens ik, dat gij wel vaart en gezond zijt, zoals uw ziel wel vaart”.

3 Johannes, vers 2

De beste wensen

Een nieuw jaar is weer begonnen. Het is weer tijd voor de beste wensen. Veel van die wensen worden uitgesproken omdat men vriendelijk voor de ander wil zijn, maar soms spreekt er gelukkig échte belangstelling uit.

De meeste wensen hebben één ding gemeenschappelijk: ze gaan niet verder dan allerlei aardse dingen: geluk, succes in je beroepsleven, een prettige sfeer in het gezin en een luxueus leven. Dat zijn de dingen die de mensen elkaar toewensen, en zeker niet helemaal onterecht, behalve dat laatste. Ook in onze Bijbeltekst wijst de apostel Johannes immers op het ‘welzijn’ en de ‘gezondheid’ van zijn geliefde vriend Gajus. Maar deze Gajus had één ding, wat helaas velen van ons niet hebben: het ging goed met zijn ziel! Dat betekent niet alleen, dat hij psychisch gezond was. Nee, het geestelijk welzijn betekent in de Bijbel dat iemand met God verzoend is en de vrede van God diep in zijn hart ervaart. Zo iemand leeft in gemeenschap met God en kent God als de bron van zijn kracht. Bij Gajus was dat het geval, en daarom kon de apostel hem duidelijk maken: Wanneer het met je gezondheid ook zo goed gaat als met je ziel, dan kan ik je niets beters meer toewensen.

Is het bij velen van ons niet precies omgekeerd? Veel mensen verwaarlozen het welzijn van hun ziel, terwijl ze proberen in materieel opzicht goed rond te komen. De apostel zou nu heel wat mensen moeten toewensen dat het met hun ziel net zo goed zou gaan als met hun lichaam! Maar alleen een beslissing voor God heeft waarde voor de eeuwigheid want ook jij hebt een ziel die gered kan worden èn die verloren kan gaan. Alle andere dingen vergaan – ook al het moois dat dit nieuwe jaar naar je natuurlijk hoopt, jou zal brengen! Heb jij die beslissing voor God al genomen?


“En zoals het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel”.

Hebreeën 9:27

Sterven en dan …

Het is algemeen bekend dat ieder mens eens moet sterven. Maar weet je ook dat alleen de Bijbel ons vertelt (namelijk in Romeinen 5) ‘waarom’ alle mensen moeten sterven? De Bijbel zegt ons dat de zonde van de eerste mens de dood in de wereld heeft gebracht. We moeten er aan toevoegen dat iemand die na Adam leefde, als hij niet zou zondigen, niet zou hoeven sterven. De Bijbel stelt naar waarheid vast, dat alle mensen hebben gezondigd, en dat dus geen enkele mens aan de dood kan ontkomen. “Het loon van de zonde is de dood …” (Romeinen 6:23).

De tweede uitspraak in onze bijbeltekst is nog ernstiger: “… en daarna het oordeel”. Na de dood volgt het oordeel van God! Het heeft geen enkele zin dit te ontkennen. Ook al laten mensen zich verbranden in de veronderstelling van Oosterse leringen, dat ze daarna weer een ander lichaam krijgen – geen mens kan van nature ontkomen aan het oordeel van God. Zijn Woord is de waarheid, en elk mens zal slechts éénmaal sterven, dus niet vaker. En daarna komt het oordeel. God heeft een grote afkeer van de zonde, en Hij zal Zijn oordeel over de zonde uitoefenen in overeenstemming met Zijn eigen heiligheid. Het is onmogelijk God om te kopen. Maar als het dus waar is dat niemand ontkomt aan de dood – is er dan geen mogelijkheid te ontkomen aan het oordeel van God? Ja, God zij dank! Dat is mogelijk door de Heer Jezus Christus, de Redder van zondaren. Wanneer iemand zijn zonden voor God belijdt en vervolgens gelooft dat de Heer Jezus ook voor hem het oordeel heeft gedragen, dan komt hij of zij niet in het oordeel. Want de Bijbel zegt: “Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18).


“… zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om veler zonden weg te nemen, ten anderen male zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot behoudenis”.

Hebreeën 9:28

Christus komt nog een keer

Christus is eenmaal geofferd. Zijn offer is eenmalig en uniek, net zoals het sterven van mensen eenmalig is. Dit offer kan en zal nooit herhaald worden, omdat God, Die heilig is, eens en voor altijd genoegdoening heeft gekregen door dit offer. God heeft dat bevestigd door Christus op te wekken uit de doden.

Christus is geofferd om de zonden van velen weg te nemen. Wie zijn deze “velen”? Het zijn die mensen die Hem in hun leven hun zonden hebben beleden en hebben geloofd, dat Hij in hun plaats voor hen heeft geleden en is gestorven. Deze ‘velen’ zijn dus de kinderen van God. Het oordeel dat zij evenals alle anderen verdiend hadden, heeft Christus gedragen. Daarom kunnen Christenen Hem nu met een gelukkig hart verwachten.

Christus komt nog een keer. Dan zullen de Zijnen Hem zien. Hij verschijnt dan “zonder zonde”, dat wil zeggen dat deze komst niets meer met de zonde te maken heeft. Bij Zijn eerste komst heeft Christus de zonden van de Zijnen gedragen en daarmee de vraag van de zonde opgelost tot volle tevredenheid van God. Daarom komt deze vraag niet meer ter sprake bij Zijn tweede komst. Het verschil tussen de mensen uit vers 27 en de gelovigen uit vers 28 is dus heel diepgaand. De ene groep staat het oordeel te wachten, de anderen verwachten Christus, hun Heiland. We hopen dat je bij de laatste groep hoort en blij naar uw Redder uitziet. Als je daar nog niet bij hoort, keer je dan om naar God en geloof in de Heer Jezus Christus. “Wie in Mij gelooft, zal leven”. Denk niet dat dit niet voor jou bestemd is, want God zegt nu ook tegen jou: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).


“Ook vermoeit Hij de dikke wolken door klaarheid; Hij verstrooit de wolk van Zijn licht. Die keert zich dan naar Zijn wijze raad door omgangen, dat zij doen al wat Hij ze gebiedt”.

Job 37:11-12

Waarom, o waarom toch …

Waarom verduistert onze horizon zich zo vaak na gelukkige dagen? Waarom hopen zich zulke moeilijkheden op op onze weg? Waarom zoveel terneerdrukkende beproevingen? Hoeveel ‘wolken van waaroms’ zijn er toch in ons leven!

Job kon het “zweven van de wolk” aan zijn tot dan toe heldere hemel ook niet begrijpen. Hij Die aan wijsheid volkomen is, was bezig om hem te leren dat ook de stormen een deel van de grote dingen zijn die Hij doet. En wat een “late regen” aan zegeningen gaf God – we mogen wel zeggen “stromen van zegen” – uiteindelijk aan deze zwaar beproefde patriarch!

Op deze manier beantwoordt God al onze ‘waaroms’, als we maar geloven en volhouden. God Die Zich nooit vergist, zal mij duidelijk maken dat deze wolk die mijn ziel heeft verduisterd of mijn familieleden heeft bedroefd, met water was gevuld dat verkwikking en vrucht voortbrengt. Het is soms nodig dat Hij streng handelt, maar wat weet ik van de bedoelingen van Zijn goedertierenheid met betrekking tot de mensen die Hij door moeiten van het leven tot inkeer wil brengen?

Hij wil allen zegenen die op Hem vertrouwen. Als Hij hen beproeft, is het, “opdat Hij u ten laatste weldeed” (Deuteronomium 8:16). De apostel Paulus zegt: “Wij weten, dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede” (Romeinen 8:28). Hebben wij Hem zo lief dat wij dat te allen tijde voor ogen hebben, en kunnen wij Hem net als David noemen: “God, de Allerhoogste, Die het aan mij voleindigen zal” (Psalm 57:3)?


Wees mij genadig, o God! … Ik zal roepen tot God, de Allerhoogste, tot God, Die het aan mij voleindigen zal.

Psalm 57:2,3

Voor jongeren

“Op een zondag”, zo vertelde hij, “had ik 19 uur achter elkaar gereden. Toen viel ik achter het stuur in slaap. Het gevolg: ze moesten mij uit een schroothoop trekken. Een tante had mij vroeger een Nieuw Testament gegeven en mij aangeraden het steeds bij mij te houden. Maar ik had het nooit gelezen. Toen ik nu in het ziekenhuis lag, vond ik het tussen mijn spullen. Ik opende het op goed geluk en las: “Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijd gezien wordt, en daarna verdwijnt” (Jakobus 4:14).Maar betekent de dood werkelijk het einde? Staat er in Hebreeën 9:27 niet: “En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel?” Het gelezen Schriftwoord en de gedachten die hem later bezighielden, bewerkten dat David vrede met God vond en een navolger van de Heer Jezus werd.

En als je de Heer Jezus al eens in je leven hebt aangenomen, maar Hij praktisch niets meer voor je betekent omdat je je eigen weg gaat zonder Hem, kom dan terug … bekeer je eveneens. Bedroef Zijn liefhebbende hart niet langer … Hij wacht al zo lang op jou. O, wat een feest zal dat zijn wanneer je weer terugkomt, echt feest waaraan je geen kater overhoudt. Dan heb je de rust en en vreugde die je al zolang ontbeerd hebt. “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28). Wat zal dat een goed begin kunnen zijn voor het nieuwe jaar.

Met een hartelijke en frisse groet voor 2006!!!

Heb je hulp nodig … wil je wat vragen of wil je gewoon reageren … mail dan naar:

frissewateren@ctmax.nl

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW