1 jaar geleden

Sport en gezondheid – of: Hoe belangrijk is mijn lichaam?

1 Korinthe 6 vers 19-20:
“Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van [de] Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam.”

1 Timotheüs 4 vers 8:
“Want de lichamelijke oefening is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij [de] belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomstige leven.”

Gezondheid wordt gerekend tot de hoogste goederen in iemands leven. Ook onder jongeren hebben gezondheid en welzijn een zeer hoge prioriteit. In een onderzoek uit 2013 zei ongeveer 64 procent van de ondervraagden1 tussen 14 en 25 jaar dat gezondheid bijzonder belangrijk en wenselijk was in hun leven.

Zoals op vele andere terreinen wordt de samenleving vandaag de dag geconfronteerd met vele uitersten op het gebied van gezondheid. Voor sommige mensen zijn gezondheid en welzijn bijna een soort “religie” waaraan zij alles ondergeschikt maken. Voor anderen is hun lichaam totaal onbelangrijk – het belangrijkste is dat het “functioneert.” Als christenen bewegen wij ons dagelijks in het spanningsveld tussen deze uitersten. Wij willen helpen om het thema “gezondheid” een passende en op de bijbel gebaseerde status te geven in ons leven, vooral met betrekking tot sportactiviteiten.

De mens – een schepsel van God

Ten eerste merken wij op dat de mens geschapen is naar het beeld van God (Gen. 1:27; Jak. 3:9). Hij is geen toevallig product van de natuur, maar een wonderbaar schepsel van God. De hele mens (bestaande uit geest, ziel en lichaam) is het werk van Zijn handen (Job 34:19; 1 Thess. 5:23). Ieder mens is uniek en enig in zijn soort omdat de Schepper-God hem op een verbazingwekkende en voortreffelijke manier heeft gemaakt (Ps. 139:13-16).

Ons lichaam is een groot geschenk van God waarvoor we God dankbaar moeten zijn. De waardering voor dit geschenk van God zal ook in ons leven tot uiting komen door op verantwoorde wijze met ons lichaam om te gaan en het op gepaste wijze te verzorgen. God wil dat we alles doen tot eer van God (1 Kor. 10:31). Daar hoort ook bij dat we op de juiste manier met ons lichaam omgaan.

De verloste mens – een tempel van de Heilige Geest

De Heer Jezus maakt in twee opzichten aanspraak op ons, gelovigen. Enerzijds heeft Hij ons geschapen, anderzijds heeft Hij ons ook verlost. Sinds onze bekering is ons lichaam de tempel van de Heilige Geest die in ons woont. Zijn doel is in en door ons te werken en God te verheerlijken in ons lichaam (1 Kor. 6:19,20).

Maar kunnen we God werkelijk verheerlijken in ons lichaam als het zichtbaar is, dat we volkomen onverschillig staan tegenover ons lichaam en onze gezondheid? Aan de andere kant: Het lichaam is een middel om een doel te bereiken. Wij hebben niet de opdracht voor ons lichaam te leven, maar voor de Heer (2 Kor. 5:15).

Twee extremen

In de omgang met ons lichaam kunnen we gemakkelijk in extremen vervallen. Aan de hand van twee (denkbeeldige) voorbeelden van jonge christenen zullen twee tegengestelde extremen worden geïllustreerd, die geen verder commentaar behoeven.

Extreem nr. 1: Mijn leven draait om mijn lichaam

Anita is 16 jaar oud. Alles in haar leven draait om haar lichaam. Haar belangrijkste “gebruiksvoorwerp” is de spiegel, waarvoor ze zichzelf steeds opnieuw onderzoekt – wat soms tot goede, maar vaak ook tot slechte stemmingen voor haar leidt. Elke kleine verandering die ze opmerkt in haar lichaam, maakt haar angstig en bezorgd. Anita brengt het grootste deel van haar vrije tijd door in het fitnesscentrum. Ze is meer thuis op voedingssites van verschillende internetportalen dan in haar bijbel. Om nog maar te zwijgen van al het geld dat ze voortdurend uitgeeft aan speciale voeding, lotions of aan het fitnesscentrum …

Extreem nr. 2: Ik geef helemaal niets om mijn lichaam.

Dirk is 17 jaar oud en precies het tegenovergestelde van Anita. Hij geeft helemaal niets om zijn lichaam. Sport is een vreemd woord voor hem. Hij beweegt zo weinig mogelijk en brengt daarom het grootste deel van de dag zittend of liggend door. Tussen de uitgebreide hoofdmaaltijden door grijpt hij altijd naar chocolade of chips. Tegelijkertijd is zijn gewicht de laatste tijd gestaag toegenomen en heeft nu de categorie “obesitas” bereikt. Als Dirk in het weekend bij zijn vrienden is, mag alcohol niet ontbreken. De laatste tijd doet zijn rug veel pijn. Zijn prestaties lijken ook te zijn afgenomen. Hij weet dat zijn gezondheid niet de beste is, maar hij wil niets veranderen …

De bijbelse norm (1 Tim. 4:8)

Om ons te behoeden voor extremen in de omgang met ons lichaam heeft God ons in Zijn Woord een onveranderlijke norm gegeven. We vinden deze norm in 1 Timotheüs 4 vers 8: “Want de lichamelijke oefening is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij [de] belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomstige leven.”

Het Woord van God legt ons hier uit, dat lichamelijke oefening slechts van weinig nut is, terwijl de godsvrucht nuttig is voor alle dingen, omdat het rijke zegeningen belooft in dit leven en ook in het toekomstige leven. Vergeleken met het nut van de godsvrucht is het nut van lichamelijke activiteit echter klein, omdat het beperkt blijft tot ons natuurlijke leven op aarde en de positieve effecten op ons lichaam daarom van minder belang zijn.

God wil ons helpen de juiste prioriteiten te stellen in ons leven. Moeten we ons niet in de eerste plaats richten op wat “nuttig is tot alle dingen” zonder “wat van weinig nut is” uit het oog te verliezen?

Lichaamsbeweging – van weinig nut

Zelfs als lichaamsbeweging slechts van weinig nut is, dan is het toch nog nuttig. Lichaamsbeweging heeft positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van de hele persoon, dat wil zeggen het lichaam, de ziel en de geest.

Wat zijn de voordelen van lichaamsbeweging?

Regelmatige lichaamsbeweging leidt tot een grotere lichamelijke conditie en helpt overgewicht en diverse ziekten te voorkomen (bijv. hart- en vaatziekten, diabetes type 2, sommige vormen van kanker, enz.) Lichaamsbeweging heeft ook een positieve invloed op sommige psychische aandoeningen (bijv. depressie of burn-out syndroom, enz.). Het helpt stress te verminderen en heeft een positieve invloed op de stemming. Bovendien helpt lichaamsbeweging om met zorgen en problemen om te gaan. Ten slotte heeft lichaamsbeweging ook positieve effecten op de menselijke geest. Het dient voor geestelijke ontspanning en bevordert “geestelijk welzijn.”

Bewust gedrag ten aanzien van de gezondheid

Als christenen moeten wij ons “gezondheidsbewust” gedragen, wat betekent dat wij – voor zover wij daartoe in staat zijn in het dagelijks leven – onze levenswijze zo moeten inrichten, dat zij bevorderlijk is voor onze gezondheid. Dit houdt onder meer in, dat wij acht geven om gezond en evenwichtig te eten, schadelijke lichamelijke verslavingen vermijden (bijv. niet roken) en ons regelmatig bewegen.

Bij de verwezenlijking van dit doel willen wij echter niet uit het oog verliezen, dat de gezondheid van ons lichaam niet ons hoogste levensdoel is, maar slechts een randvoorwaarde voor de ontplooiing van het echte (nieuwe) leven. Christus moet prioriteit hebben in ons leven – omdat ons leven Hem toebehoort! Daarom willen wij ons lichaam met zijn vermogens in Zijn dienst stellen. Gezond gedrag en regelmatige lichaamsbeweging kunnen hierbij een goede hulp zijn.

Suggesties

  • Bent u zich ervan bewust, dat u een schepsel van God bent en uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?
  • Hoe belangrijk is uw lichaam voor u? Zorgt u er goed voor of verwaarloost u het?
  • Hebt u uw prioriteiten juist gesteld? Komt de Heer Jezus op de eerste plaats in uw leven of draait alles om uw lichaam en uw conditie?
  • Bent u bereid uw lichaam en zijn vermogens volledig in dienst te stellen van uw Heer en Meester?

 

NOOT:
1. Dit onderzoek vond in Duitsland plaats; echter het zal in Nederland vermoedelijk niet zo veel anders zijn geweest. {FW}

 

© www.bibelstudium.de; Daniel Melui

Online in het Duits sinds 05.03.2017.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW