9 jaar geleden

Romeinen 6 vers 11-13

“Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te gehoorzamen. En stelt1 uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van [de] ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit [de] doden levend [geworden], en uw leden  voor God tot werktuigen van [de] gerechtigheid” (Rom. 6:11-13).

Een krachtmeting

Het woordenboek definieert een krachtmeting als een “lange lichamelijke of morele confrontatie”2. De oorsprong van de uitdrukking komt blijkbaar uit de sportwereld, waar het nog steeds voorkomt, maar nu wordt het ook gebruikt in vele andere aspecten van het leven, zoals het bedrijfsleven, de internationale betrekkingen, zelfs in het gezinsleven.

Bent u zich ervan bewust dat er een krachtmeting is die ons allemaal aangaat? Het is de krachtmeting tegen het kwaad. Als wij de boodschap van redding door Jezus Christus geloofd hebben, zijn onze zonden vergeven. Toch kunnen we nog terugvallen in deze of gene zonde, hetgeen ons beschaamd maakt. Vanwaar deze terugval?

In de eerste plaats omdat wij niet praktisch realiseren dat de gelovige met Christus gestorven is (Rom. 6:8). Misschien vraagt iemand zich af wat dat eigenlijk betekent. Het is een feit: ik ben levend. Waar genoeg, maar voor God werd, wat ik vroeger was, met Christus gekruisigd, niet teniet gedaan, maar aan de kant gezet. Nu, door geloof heb ik het recht om mijzelf te beschouwen als “dood voor de zonde” en “levend voor God in Christus Jezus”. Daarom kan ik leven voor Christus. Ik kan dit doen door geloof, omdat God mij de hulp van Zijn Geest geeft. Ik moet de zijde van deze verlossing niet uit het oog verliezen. Het blijkt vaak een strijd te zijn in het leven van een christen. Jezus gaf het geheim van overwinning aan Zijn discipelen: “Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Matth. 26:41).

© The Good Seed

NOOT:
1. Het eerste ‘stelt’ is een voortdurende zaak (praesens), d.w.z. ‘laat het nimmer gebeuren’; het tweede is een eenmalig feit (aoristus), d.w.z. ‘laat het eens voor altijd gebeuren’; (zo ook 2x in Rom. 6:19).
2. Of: ‘het meten of het beproeven van krachten, wedstrijd’ – Van Dale.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW