5 jaar geleden

Psalm 105 vers 17-21

“Hij zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de HEERE hem gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los. Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit …”

Jozefs lijden en verhoging – een beeld van de Heer Jezus

Ons wordt verteld in Johannes 1 vers 11: “Hij kwam tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Hoe droevig is de schandelijke manier waarop waar Hij werd behandeld! Christus werd verkocht voor dertig zilverstukken, de prijs van een slaaf. Het lijden van Jozef kan niet vergeleken worden met het lijden van Christus in Zijn dood aan het kruis. Daar doorstond Hij de bittere smaad en vervolging van degenen die Hij geschapen had. Meer dan dat, leed Hij de pijn van het verlaten-zijn van God, toen Hij het vreselijke oordeel voor onze zonden droeg in die drie uren van uiterste duisternis. Zijn ziel inderdaad “kwam in de ijzers”.

Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam …” (vs. 19). Deze woorden in de verzen hierboven, geschreven over Jozef, zijn zeker veel meer waar voor Christus dan voor Jozef. Wat had Christus gezegd? We vinden Zijn woorden in Lukas 18: “… en alles wat door de profeten is geschreven zal aan Zoon des mensen worden volbracht. Want Hij zal aan de volkeren overgeleverd worden en bespot, mishandeld en bespuwd worden; en zij zullen hem geselen en doden; en op de derde dag zal Hij opstaan” (vs. 31-33). De wonderbare opstanding van de Heer Jezus uit de doden wordt hier afgebeeld in wat er over Jozef wordt gezegd: “De koning stuurde boden en liet hem vrij.” God maakte de Heer Jezus los van de banden van de dood.

En er is meer. Zoals Jozef in Egypte hoog werd verheven, werd de Heer Jezus verheven en een naam gegeven die boven alle naam is. Nu, vanuit onze harten, mogen we Hem de eer en heerlijkheid schenken vanwege Zijn wonderbare naam!

L. M. Grant; © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW