14 jaar geleden

Problemen met een doel

Problemen en teleurstellingen zijn er in vele vormen. Er zijn grote problemen zoals de smartelijke dood van een vriend of de ongelukkige verbreking van een liefdesrelatie. Er zijn middelzware problemen zoals het schrappen van een vakantiereis in het voorjaar. En er zijn kleine problemen zoals het je opstellen in een lange rei of het verliezen van de sleutelbos of het “humeur” op een regendag. Heeft de bijbel op zulke beproevingen of tegenslagen iets te zeggen?…

“Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt. Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen die aan allen mild en zonder verwijt geeft en zij zal hem gegeven worden. Laat hij echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van [de] zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen; hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen” (Jakobus 1:2-8).

Problemen en teleurstellingen zijn er in vele vormen. Er zijn grote problemen zoals de smartelijke dood van een vriend of de ongelukkige verbreking van een liefdesrelatie. Er zijn middelzware problemen zoals het schrappen van een vakantiereis in het voorjaar. En er zijn kleine problemen zoals het je opstellen in een lange rei of het verliezen van de sleutelbos of het “humeur” op een regendag.

Heeft de bijbel op zulke beproevingen of tegenslagen iets te zeggen? O ja! Een van de plaatsen daarvoor is Jakobus 1. We willen kijken wat ons dit gedeelte over problemen te zeggen heeft.

Het eerste wat we uit dit gedeelte leren, is dit: Een Christen moet zeker op deze problemen rekenen. In vers 2 staat: “wanneer u in allerlei verzoekingen valt”. Een Christen wordt met de teleurstellingen van het leven geconfronteerd, net als ieder ander.

Er is zeker onderscheid tussen de problemen en teleurstellingen van een gelovige en de frustaties en angsten van een ongelovige. Een Christen kan de verzoekingen van het leven met vreugde tegemoet treden – uitgerekend dat! Ons wordt in vers 2 gezegd dat wij het “voor enkel vreugde achten” kunnen, wanneer de wereld om ons heen dreigt in te storten. God verwacht niet van ons dat wij vol vreugde uitroepen “Prijs de Heer”, wanneer we vanwege een auto-ongeval aan het ziekenhuis overgeleverd worden of op een sollicitatie een negatief bericht komt. Neen, we kunnen het “voor enkel vreugde achten”, omdat we weten (vers 3) dat God met ieder probleem dat Hij ons ontmoeten laat, een bepaald doel heeft. Niets gebeurt door toeval of verrast God. Hij is altijd Heer over onze situatie. Door het door elkaar spelen van verschillende factoren laat Hij toch toe door middel van bepaalde problemen in ons leven in te grijpen – Problemen met een doel!

Een hele reeks van de bedoelingen van God in verbinding met de verzoekingen en verdrukkingen van het leven worden in de bijbel genoemd. Vers 3 en 4 van ons Schriftgedeelte bevatten twee van deze doelen.

Ten eerste is het Zijn doel, ons geloof op de proef te stellen. God beproeft ons geloof! Hoe rein en echt is mijn geloof? Verdwijnt het onder de druk van de gebeurtenissen? Blijf ik rustig bij het plotselinge en schokkend bericht, dat ik kanker in een eindstadium heb, en buig ik mij onder de souvereine hand van God, of bal ik mijn vuisten in bittere opstand tegen mijn Schepper? Uit 1 Petrus 1 vers 7 weten wij, dat de beproeving van ons geloof kostbaarder is dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt. God benut het “vuur” om ons geloof te louteren zoals waardevol materiaal, dat in een smeltkroes gelouterd wordt. Wanneer de hitte inwerkt, verbranden de onzuiverheden, en het zuivere materiaal blijft over. Pas dan kan het aangezicht van de smelter op de oppervlakte van het metaal weerspiegelen. Kan het beeld van de smelter in uw en mijn leven gezien worden (zie ook Psalm 66:10 en 2 Korinthe 4:11)?

Nog een doel met het oog op problemen en teleurstellingen van het leven wordt in Jakobus 1 vers 3 en 4 genoemd. Ons geloof wordt niet alleen beproefd en gelouterd – het wordt ook gesterkt. Dat is de betekenis van de uitdrukking “volharding bewerkt” en “opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt”.

God wil geen “elastieken” kinderen in Zijn familie hebben. Hij wil graag dat wij sterk en rijp, belastbare en evenwichtige en afgeslepen zonen en dochters zijn. Zonder de problemen van het leven zou er bij ons geen volharding ontstaan. Ziekte, lijden en nood kunnen ons vertrouwen op de Heer versterken. De donkere wolken voeren de regen voorbij die nodig is, om sterker te worden. De aprilregen brengt de meibloemen tot bloei. Dit principe gebruikt God zowel in het geestelijk leven van Zijn kinderen als ook in het natuurkundige leven van Zijn schepping.

De uitdrukking “laat de volharding echter een volmaakt werk hebben” betekent dat wij ons niet tegen de bedoelingen van God met het oog op ons leven moeten verzetten. Zoals gezegd, kan een moeilijke ervaring bij u ergerlijke en bittere kritiek oproepen. Ze kan echter ook een sterkere en meer gegroeide gelovige, die op God vertrouwt, van u maken. Dat alles hangt ervan af, of u zich overgeeft en u zich onderwerpt en Zijn doel een “volkomen werk” doen laat of niet.

Vers 5 behelst zowel een belofte als ook een vermaning. In verband met deze Schriftplaats betekent dat hier, dat u, wanneer u wijsheid nodig hebt met betrekking tot de vraag, waarom God bepaalde problemen in uw leven toegelaten heeft, Hem vragen mag en Hij u zal antwoorden. Wilt u een bijzondere tragedie of teleurstelling in uw leven begrijpen? Maak u zich daar geen zorgen over. Wanneer u in geloof vraagt (vers 6), zal God u de verborgen kant van de zaak tonen. Mogelijkerwijze geeft Hij ons geen uitdrukkelijke reden voor het gebeurde (meestal zijn ze te moeilijk om te kunnen verstaan – zie Jesaja 55:9), maar Hij wil ons geestelijk inzicht en wijsheid schenken met betrekking tot dat wat er gebeurt. En onze hemelse Vader zal het ons nooit kwalijk nemen, wanneer wij Hem om deze wijsheid vragen. Hij geeft mild zonder verwijt. Wat een bemoedigende belofte!

Helaas lijken we te vaak op de mensen, die in vers 6-8 beschreven worden. We zijn niet bereid, geduldig vol geloofsvertrouwen op het antwoord van de Heer te wachten. We twijfelen en zoeken uitvluchten, we klagen en wenen en eisen als ondeugende kinderen en niet als gerijpte zonen en dochters. Dan is het niet verwonderlijk, dat we er niet op hoeven te rekenen de wijsheid van de Heer te ontvangen.

Problemen en teleurstellingen in het leven van een Christen doen zich niet bij toeval voor. Hoewel de spreuk “onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden” afgesleten mag lijken, zo bevat zij toch de kern van de zaak. Het is een andere uitdrukking voor onze titel: Problemen met een doel.

David R. Reid, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW