8 jaar geleden

Praktijk van de gemeente (3)

Verwerkelijken van de eenheid

Sommige lezers zullen de Engelse Bijbelleraar William Kelly (1821-1906) wel kennen. Hij heeft over vele boeken van de Bijbel geschreven – soms zijn het weergaven van zijn lezingen. In het volgende willen we iets uit zijn boeken citeren over de vergadering-praktijk (praktijk van de gemeente, praktijk van de kerk). Deze bijdrage vermaant ons de praktische eenheid van het lichaam te verwerkelijken en is uit een een boek over “de leer van het Nieuwe Testament over de Heilige Geest“ genomen (pag. 251 e.v.).

Iedere gelovige is een lid van het ene lichaam.

“Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en ons allen is van één Geest te drinken gegeven” (1 Kor. 12:13).

Wie kan eraan twijfelen dat vandaag de dag elk kind van God, ieder die door de genade van God, sinds het kruis, geroepen is, een lid van Zijn Lichaam is? Geen enkele christen wordt daarvan uitgezonderd. Waartoe zijn we gedoopt met de Heilige Geest? Bepaald niet om geïsoleerd van elkaar als individuen te leven. Dat was vroeger in Israël het geval; maar vandaag zijn we door de Heilige Geest daaruit genomen. Daartoe is juist de Heilige Geest neergedaald.

Handel ik als een lid van het lichaam?

Natuurlijk verlies ik door het christendom niet mijn persoonlijke zegen – integendeel! Maar er is nu een basis, die God ons hier gemeenschappelijk gegeven heeft, namelijk dat ik bij het ene lichaam, de vergadering (kerk, gemeente) behoor. Door de Heilige Geest die uit de hemel gezonden is, ben ik in dit ene lichaam gedoopt. Dit is ook duidelijk alleen in het geloof te verstaan, hoe ik een kind van God geworden ben.

De vraag is of ik, nadat ik een lid van het ene lichaam geworden ben, als zodanig fungeer. Geloof ik dat het vandaag nog steeds zo geldt? Is het niet afhankelijk van de onfeilbare aanwezigheid van de Heilige Geest? Als het ook vandaag de dag waar is, geeft mij dat niet de verplichting om daarnaar te handelen? En hoe? Onderzoek en ontdek het uit het Woord van God. Beproef uw wegen!

Onderzoek uw weg aan de hand van het Woord van God!

Ik twijfel er niet aan, tot welke uitkomst iedereen, die dat eerlijk doet, komt. Met “eerlijk” bedoel ik niet alleen menselijke openheid, maar goddelijke oprechtheid en die eenvoud, die niet de eigen dingen, maar de dingen van Jezus Christus zoeken. Is het überhaupt mogelijk dat kinderen van God, die zich alleen door het Woord van God en de Geest van God leiden laten, tot verschillende conclusies komen? In de Bijbel zijn geen tekortkomingen, en de Heilige Geest mist nooit zijn doel!

Is het te veel gevraagd om wat Gods Woord ons toont te verwerkelijken?

Ik ben me ervan bewust dat velen zullen zeggen dat dit een gewaagd woord is. Maar ik durf niet minder of iets anders te zeggen. Zou ik dat doen, dan zou ik het Woord van God vernederen en de kracht van de Heilige Geest loochenen. Het zou een erkenning van ontrouw zijn, de openbaring van God en Zijn tegenwoordige leiding zouden ontoereikend zijn. Zulke gedachten vind ik absurd en verwerp ik absoluut.

Is de Geest van God in ons niet groter dan de geest, die in deze wereld is? Het Woord van God is niet als was, dat zich naar believen vormen laat. Sommige aanhangers van de paus en de ongelovigen denken dat wel. Een christen is niet in het vlees, hoewel hij het vlees nog in zich heeft, maar in de Geest, omdat de Geest van God in hem woont.

Ik bedoel mij zelf! Niet eerst anderen!

Als we eenvoudig waren en ondergeschikt aan de Schrift zouden zijn, zou de Heilige Geest bij ons allen één en dezelfde overtuiging teweegbrengen! De enige reden waarom onder de christenen zo grote afwijkingen optreden, is dat niet geoordeeld vlees tegen de geest strijdt. Daarmee bedoel ik niet in de eerste plaats alleen anderen; ik zeg dit met dezelfde ernst tegen mezelf! Ik ben ervan overtuigd dat niemand de absolute zekerheid van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest of het gezag van het Woord van God kan of mag loslaten.

Is de Heilige Geest niet bij ons, om het Woord met kracht tot eer van Christus in de christen en in de vergadering (gemeente, kerk) te gebruiken, op basis van de mate van het geloof? Het is dan ook passend voor een kind van God, al het puin van tradities en de ketenen van het ongeloof af te schudden, waardoor het gehinderd wordt, en waarmee het verbonden is, en alles na te laten wat de Schrift tegenspreekt en waardoor het hem onmogelijk gemaakt wordt om volgens het Woord van God in de Heilige Geest te leven en te handelen.

© Bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW