7 jaar geleden

Na de Babylonische ballingschap (11-12)

“Als het de koning goeddunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het niet herroepbaar is, dat Vasthi niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw, die beter is dan zij.

Wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden, dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk – want het is groot – dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste” (Esther 1:19-20*).

* Lees ook verder in dit hoofdstuk tot en met vers 22.

XI

Opstandigheid bestraft

Terwijl koning Ahasveros een maaltijd aanrichtte voor de mensen, richtte zijn vrouw, koningin Vasthi, een maaltijd aan voor de vrouwen. Op de laatste dag van zijn feest beval de koning dat zij koningin Vasthi bij hem moesten brengen, getooid met de koninklijke diadeem om haar schoonheid te tonen aan de aanwezige gasten. Maar Vasthi weigerde te komen. Dit maakte de koning woedend. Hij vroeg toen aan zijn zeven wijze mannen wat er met haar gebeuren moest volgens de wet voor deze belediging en ongehoorzaamheid.

Memuchan, een van deze raadgevers, wees op het rampzalige gevolg dat zou kunnen komen van het gedrag van de koningin. Hij was bang dat alle vrouwen die van dit incident horen zouden, van nu af aan hun echtgenoten met minachting zouden behandelen en hun daden  rechtvaardigen zouden door wat de koningin had gedaan. Hij suggereerde dat de koningin moest worden verwijderd en haar positie worden gegeven aan een andere, die beter is dan zij. Dit voorstel beviel de koning (beviel dit God ook?) en werd aangenomen. Er werden brieven gezonden naar elk gewest om dit te bewerkstelligen.

Soortgelijke gevechten woeden nog steeds. Onderzoeken we Genesis 2, dan zien we dat God de vrouw schiep om een hulp voor de man te zijn (Gen. 2:18). In hoofdstuk 3 wordt de vrouw ondergeschikt aan haar man als het resultaat van haar bedrog door de leugens van de slang en het verleiden van Adam om God ongehoorzaam te zijn (Gen. 3:16).

Efeze 5 vers 24 beveelt de vrouwen om onderdanig te zijn aan haar eigen mannen in alles zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Mannen moeten hun vrouwen liefhebben evenals Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven (Ef. 5:24-25). Het trotseren van Gods aanwijzingen brengt nog altijd onheil.

XII

 

“En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde, want zij had geen vader of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen.

En het gebeurde, toen het woord van de koning en zijn wet bekend waren geworden en toen veel meisjes verzameld werden in de burcht Susan onder de hoede van Hegai, dat ook Esther meegenomen werd naar het huis van de koning, onder de hoede van Hegai, de bewaarder van de vrouwen.

En het meisje was welgevallig in zijn ogen en zij verwierf gunst bij hem en hij haastte zich om haar haar schoonheidsmiddelen en haar deel van het voedsel te geven en om haar zeven aanzienlijke meisjes uit het huis van de koning te geven. En hij plaatste haar en haar meisjes over naar het beste gedeelte van het vrouwenverblijf.

Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen.

En elke dag wandelde Mordechai voor de voorhof van het vrouwenverblijf om de welstand van Esther te vernemen, en wat er met haar zou gebeuren (Esther 2:7-11*).

* Lees ook verder in dit hoofdstuk tot en met vers 20.

Schoonheidswedstrijd

We worden hier geïntroduceerd in de twee centrale karakters van het boek Esther. Mordechai, een jood, en Esther, zijn ouderloze nicht, die hij als zijn dochter had geadopteerd. Dit hele boek door kunnen we de nauwe, liefdevolle relatie zien tussen de man die in de burgerlijke dienst van het keizerrijk was (hij zat in de poort van de koning), en zijn liefdevolle en mooie geadopteerde dochter. Het Woord van God geeft kinderen de levenslange verantwoordelijkheid van het eren van hun ouders, en godvrezende ouders zullen hen zeker liefhebben en zullen niet ophouden om het welzijn van hun kinderen te zoeken.

Vier jaar waren voorbij sinds Vasthi haar koninklijke positie verloor. Aan het Perzische hof zien we wat nog steeds kenmerkend is voor de wereld van vandaag – een nadruk op schoonheid en seks. Een welgevallige jonge maagd moest elke nacht bij de koning gebracht worden.

Wat ze ook wilden hebben om zichzelf aantrekkelijker voor hem te maken, werd hen gegeven. Uit hen zou hij zijn nieuwe koningin kiezen. “Troostprijs” was om een deel van de koninklijke harem te worden, om voor het plezier van de koning te worden bewaard. Hoe droevig verschillend is dit van Gods standaard voor het goddelijk huwelijk!

In dit heidense land ver van de tempel van God in Jeruzalem, werd Esther meegenomen naar het paleis en haar werd de aangewezen schoonheidsbehandeling gegeven voor haar nacht met de koning. Haar stille bescheiden manieren leverden haar de gunst van de verantwoordelijke ambtenaar en van iedereen die haar zag. De koning hield van haar meer dan van alle andere meisjes en maakte haar koningin. En dit alles veranderde haar gehoorzaamheid niet om het bevel van Mordechai te gehoorzamen.

© The Lord is near, Eugene P. Vedder, Jr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW