18 jaar geleden

Martelaars (3)

Andréas

De gewijde geschiedschrijver is zeer uitvoerig geweest in het beschrijven van de handelingen van Petrus, maar zeer spaarzaam in het geven van bijzonderheden omtrent zijn broer Andreas. Met Petrus was hij opgeleid tot het handwerk van hun vader, waarmee hij doorging tot hij door de Heer geroepen werd om een “visser van mensen” te worden.

Andréas, gelijk andere jonge mannen uit Galilea, was een discipel geworden van Johannes de doper. Maar toen hij tot tweemaal toe zijn meester hoorde spreken over Jezus als het Lam van God, verliet hij Johannes om Jezus te volgen. Onmiddellijk daarna werd hij het middel om zijn broer Petrus tot de Heer te leiden. In zoverre heeft hij de eer de eerste van de apostelen te zijn, die Christus verkondigde (Johannes 1). Hij komt verder voor in Johannes 6 en 12, en in Markus 13; maar buiten deze weinige verstrooide berichten, deelt de Schrift niets aangaande hem mee. Zijn naam wordt niet vermeld in de Handelingen van de apostelen dan alleen in het eerste hoofdstuk.

De overlevering heeft vele dingen aangaande Andreas bewaard, doch wij wensen ons alleen bezig te houden met betrouwbare feiten. Men zegt dat hij gepredikt heeft Scythië, dat hij door Thracië, Macedonië en Thessalië heeft gereisd, en te Patrae in Achaje de marteldood heeft ondergaan. Zijn kruis moet samengesteld zijn geweest uit twee stukken hout, die elkaar in het. midden kruisten, zodat zij de vorm van de letter X uitmaakten, die nog altijd bekend is onder de naam van Andreas-kruis. Stervende bad hij en vermaande het volk om standvastig te blijven en te volharden in het geloof. Het jaar waarin hij stierf, is niet bekend.

De twee broers, Petrus en Andréas, alsmede die twee andere broers, Jakobus en Johannes, hebben hetzelfde beroep uitgeoefend.

De volgende keer hopen we D.V. verder te gaan met Jakobus.

Bron: Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (deel I), A. Miller

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW