Kerkgeschiedenis

80 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

De Tafel van de Heer

09.03.2010 In het oude tijdschrift “Botschafter des Heils jaargang 1925” publiceerde Rudolf Brockhaus de verkorte versie van een brief aan Samuel Ridout (blz. 197 tot 208), die wij gezien de actualiteit van het onderwerp graag willen doorgeven. Voor een betere leesbaarheid hebben wij tussenkopjes geformuleerd.   “Daarom ben ik er altijd op uit1 u aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid. Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent...

Lees verder
3 jaar geleden

Bindt de hemel zich aan een onbijbelse beslissing?

“Voorwaar, Ik zeg u1: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in [de] hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in [de] hemel ontbonden zijn” (Matth. 18:18) – een korte overdenking.   Ik kom hier terug op de vraag of de hemel zich bindt aan een vals, onbijbels binden en ontbinden op aarde. Om deze vraag juist te kunnen beantwoorden, moet men onderscheid maken tussen onfeilbaarheid en erkenning van gezag. Geen gemeente...

Lees verder
4 jaar geleden

Opwekking onder koning Hizkia (1)

2 Kronieken 29 Inleiding   In het 2e boek van de Kronieken vinden we in wezen de beschrijving van de koningen van Juda en zien we ups en downs, waarbij ook het volk betrokken was. We kunnen dit boek op drie manieren op ons christenen toepassen: We vinden er bepaalde verwijzingen naar de kerkgeschiedenis in. Sommigen zagen in de opwekking onder Hizkia een voorbeeld voor de Reformatie en in de gebeurtenissen onder Josia een toespeling op de opwekking in de...

Lees verder
10 jaar geleden

Gemeente van God – ook in de eindtijd te praktiseren?

Het is zeker belangrijk dat we onszelf juist uitdrukken, wanneer we over de gemeente van God en de afzonderlijke aspecten van deze gemeente spreken. Dat was het onderwerp van het vorige artikel. Maar als basis voor de juiste wijze van uitdrukken, is het natuurlijk allereerst belangrijk, dat we goed begrijpen wat de gemeente van God is, wie ertoe behoort en wat dat dan betekent in de praktijk. Zo zien we aan de ene kant de genade van God die alle...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (61)

Deel 1: 32-814 n. Christus. Hoofdstuk 16 (vervolg) De pauselijke listen Maar de welwillendheid van Karel de Grote wekte slechts te meer de begerigheid en afgunst bij de roofzuchtige priesters op. Niet tevreden met hun landerijen en tienden, haakten zij naar een standpunt ver boven de wereldlijke bezitters van goederen, ja zelfs boven de monarch zelf. Geprikkeld door vroegere voorspoed, probeerden zij thans door een stoutmoedig plan het doel van hun wereldse eerzucht te bereiken. Een aanspraak op keizerlijke macht...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (60)

Deel 1: 32-814 n. Christus. Hoofdstuk 16 (vervolg) De godsdienstoorlogen van Karel de Grote 771‑814. De kerkgeschiedenis van Pepin’s tijd af is zo ineen geweven met de geschiedenis van de Frankische koningen en de schandelijke kunstgrepen van de pausen, dat wij, hoe kort dan ook, de gang van de gebeurtenissen moeten nagaan, die een belangrijke invloed op het karakter van het pausdom en de geschiedenis van de kerk uitoefenden. De aangroeiende macht van Karel de Grote, de jongere zoon van...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (59)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 16 De zilveren draad van de soevereine genade De pauselijke monarchie of kerkelijke staat was nu gevestigd. Het hof van Frankrijk en het pausdom waren verenigd. Rome was nu afgescheiden van het Oosten, en werd het beheersend middelpunt van geheel het Westen. Maar zoals wij de donkere draad gevolgd hebben van de afval van de Latijnse Christenheid, vanaf het begin van de vierde tot het begin van de negende eeuw, willen wij nu een...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (58)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 15 – vervolg DE AFKONDIGING VAN HET TWEEDE EDIKT Hoe onverbiddelijk het tweede edict ook was, de keizerlijke beambten gingen, zoals men zegt, nog verder dan de bevelen luidden. De meest gewijde beelden en schilderstukken werden overal met ruwe hand verbrijzeld, verscheurd of openbaar aan de vlammen prijsgegeven, voor de ogen van de verwoede aanbidders. Zonder aan gevaar of dood te denken, liepen mannen, vrouwen, zelfs kinderen, toe om de voorwerpen die hun zo...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (57)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 15 MOHAMMED, DE VALSE PROFEET VAN ARABIË Met veel belangstelling hebben wij de gestadige voortgang van het Christendom en zijn overheersende macht, zelfs in zijn Latijnse of Roomse vorm over heel Europa, gedurende de zevende en achtste eeuw nagegaan. De naam “Jezus” was alom verspreid, en God was machtig die liefelijke naam, ondanks het vormelijke wat door Rome daaraan verbonden werd, tot een zegen te stellen. Maar al de overwinningen, door het evangelie behaald,...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (56)

Deel 1: 32-814 n. Christus. Hoofdstuk 14 vervolg. DE VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM OVER EUROPA VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM IN DUITSLAND, NEDERLAND, ENZ. Het is meer dan waarschijnlijk, dat het kruis al in de vroegste tijden werd geplant in het hart van de Germaanse wouden, zowel als in die steden en landen, welke aan het Romeinse rijk onderworpen waren. De namen van onderscheiden bisschoppen uit Duitsland komen voor op de lijst van hen, die tegenwoordig waren op de concilies van...

Lees verder