15 jaar geleden

Islam: Vrede of het Beest (2)

Het is zaterdag 30 december 2006. De dag waarop Saddam Hoessein is opgehangen als straf voor zijn gepleegde misdaden. Als hij zich niet bekeerd heeft tot de levende ware God (dit is niet Allah) en Zijn Zoon Jezus Christus als Heer en Heiland heeft aangenomen in dit leven, zal hij voor eeuwig in de poel van vuur komen waar de eeuwige straf voor hem er zal zijn. Vreselijk!!! Door deze wending in de geschiedenis van Irak – en daarmee mogelijk ook in deze wereld – komt dit artikel over de Islam ook in een helder en waarschuwend daglicht te staan. Iets uit de inhoud: “Het is duidelijk dat Allah niet de god van Abraham, Izaäk of Jakob is. Dit verklaart waarom de fundamentalisten er op uit zijn om oorlog te voeren met de Christenen en de Joden, want wij hebben geen deel aan dezelfde god. Er is geen noodzaak voor hen om de Christenen en de Joden te doden behalve dan dat hun godheid niet de God van de Bijbel is en de Moslims hebben dit door hun acties duidelijk gedemonstreerd, die duidelijker spreken dan woorden”.

Vervolg hoofdstuk 1

Is Allah de God van Abraham, Izaäk en Jakob?

Allah de God van de Islam

Bij nauwkeurig lezen van Koran en de Bijbel vindt men dat Allah de god van de Islam en Jahweh de God van de Bijbel niet hetzelfde zijn en eigenlijk twee totaal verschillende goden zijn (merk op dat God in hoofdletters naar de drieeënige God verwijst, terwijl “god” met kleine letters verwijst naar al de anderen).

Allah beweert een unitarische* god te zijn, hij heeft geen wens of doel in eeuwigheid, hij biedt geen weg aan om een levende verhouding met hem te hebben en “niemand” kan hem persoonlijk kennen.

De grote Islamitische geleerde Alghazali zei dit: “Het eindresultaat van de kennis van het ‘arifin is hun onvermogen om hem te kennen, en hun kennis is, in waarheid, dat zij hem niet kennen en dat het absoluut onmogelijk voor hen is om hem te kennen”1.

Fadlou Shehadi, een geleerde tijdgenoot van Alghazali, na het analyseren van Al-Ghazali’s (moslim geleerde) argumenten over de superioriteit van God, concludeert:

“Na al het voorafgaande moet er een belangrijke conclusie getrokken worden. God is Volkomen Onkenbaar. Als god een uniek soort schepsel is, dat in elke verschijning van elk ander schepsel verschilt, nog nauwkeuriger, verschilt in alles wat door mensen wordt gekend, zou uit de eigen principes van Ghazali voortvloeien, dat god volkomen onkenbaar is. Want, volgens Ghazali, dingen worden door hun gelijkenissen gekend en wat volkomen verschilt met wat geweten wordt door de mens, kan niet gekend worden. Verder zou god onkenbaar zijn, volledig onkenbaar, niet alleen voor ‘de man op de straat’, maar ook voor profeten en mystici. Dit is een conclusie die Ghazali heel expliciet en niet zelden verklaart. Het is ook een visie die dikwijls onafhankelijk van zijn logische relatie met de uiterste bijzonderheid van god verklaard wordt”2.

Allah zweert dikwijls bij gecreëerde voorwerpen

alBalad 90:1 Allah zweerde bij de stad (van Mekka)

Allah spreekt nooit met Mohammed persoonlijk, maar naar men zegt altijd door de engel Gabriël, terwijl de God van de Bijbel Zichzelf altijd rechtstreeks aan de Joodse profeten en anderen openbaarde die kwamen om Hem te leren kennen!

Allah openbaart zich nooit in onze tijd en ruimte terwijl de God van Bijbel Zich in onze wereld en geschiedenis openbaart!

Allah houdt alleen van die mensen die eerst van hem houden terwijl de God van de Bijbel zondaars liefheeft, hen tot berouw van hun zonden brengt om met Hem in gemeenschap te komen, omdat de zonde in ons leven ons van onze heilige God scheidt en ons niet kan toestaan om een verhouding met Hem te hebben!

Sura 2:222: Waarlijk Allah bemint hen die zich tot Hem wenden en bemint hen, die zich rein houden.

Allah creëerde genade

Sahih Bukhari Volume 8, boek 76, nummer 476:

verteld door Abu Huraira:

Ik hoorde Allah’s apostel zeggen: “Allah creëerde veel genade. De dag die hij creëerde, maakte hij in honderd delen. Hij onthield hem negenennegentig delen en stuurde ieders deel naar ieder van zijn schepselen. Had de ongelovige kennis van al de genade die in handen van Allah is, hij zou de hoop niet verliezen om het paradijs binnen te gaan, en had de gelovige kennis van alle straffen die bij Allah zijn, dan zou zichzelf niet veilig beschouwen van het hellevuur”.

Allah creëerde genade, hetgeen betekent dat deze god Allah niet begon met genade en dit ook niet had als eeuwige eigenschap, hetgeen ook impliceert dat hij niet genadig was als een schepper-god in zijn bewustzijn, noch geweten heeft hoe genade te tonen naar enig ander persoon in eeuwigheid tot hij genade creëerde, hetgeen impliceert dat hij veranderde d.w.z. veranderde van karakter. Dit brengt ernstige verwarring in zoverre dat iemand een wisselende god niet vertrouwen kan. De daad van genade is de daad van vriendelijkheid en vergevingsgezindheid, aangezien Allah noch met de daad van vriendelijkheid noch met de daad van vergevingsgezindheid begon, zou iemand kunnen redeneren dat hij helemaal geen god van vergeving was. Genade is ook een component van liefde en dat betekent dat hij ook geen god van liefde was. De genade is een eigenschap die alleen in een relatie kan gedemonstreerd worden, b.v. je kunt iemand liefhebben alleen als er iemand is om van te houden; een monade** (eenheid) kan niet iets liefhebben in eeuwigheid aangezien hij geen ramen heeft. Op dezelfde wijze is Allah een god zonder zelfbewustzijn, hij claimt eigendommen te hebben en aangezien eigendommen alleen uit verhoudingen voortkomen, zou iemand kunnen vragen wat Allah in eeuwigheid was, met wie hij een relatie had?

Dit komt erop neer dat Allah bengelt als een god die noch liefheeft noch vergeeft, die veranderen moet om deze eigenschappen te verwerven die in het bezit van relaties zijn; aangezien wij door de ruime definitie van God weten dat God niet veranderen kan en eeuwig is, dit maakt Allah ongeschikt om de volmaakte God te zijn.

De God van de Bijbel – Jahweh

Jahweh is een enig God van drie persoonlijkheden: Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom staat dit hem toe met mensen om te gaan op persoonlijk niveau zodat Hij Zich op onze tijd en ruimte kan begeven telkens als Hij dat wenst om met ons op een persoonlijke basis door de Persoon van Jezus Christus te communiceren, Die twee naturen heeft, menselijk en Goddelijk.

God bezoekt Abraham

Genesis 18:1: “Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd”.

God bezoekt Izaäk

Genesis 26:2: “En de HEERE verscheen hem en zei: Trek niet af naar Egypte; woon in het land, dat Ik u aanzeggen zal”.

God bezoekt Jakob

Genesis 28:13: “En ziet, de HEERE stond daarop en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad”.

God verschijnt aan Mozes en spreekt:

Exodus 6:2a: “En Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob verschenen”.

Jahweh’s Woord Jezus Christus is eeuwig die van eeuwigheid bestond als God in de Godheid.

Spreuken 8:30: “Toen was Ik [Jezus Christus] een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks [Zijn] vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende”;

Jahweh zweert ENKEL bij Zijn eigen heilige naam.

Hebreeën 6:13: “Want toen God aan Abraham de belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij geen meerdere kon zweren, bij Zichzelf”.

Genesis 22:16a: “En zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE;”

Jahweh zendt Zijn dienstknecht Mozes om de Hebreeuwse slaven van Farao te bevrijden en demonstreert Zijn almachtige kracht en wonderen door de tien plagen van Egypte en de scheiding van de Rode zee, Exodus 6:5; 8:2,16; 9:3,9,18; 10:4,22; 11:5 en 14:5-6).

Jahweh heeft elk van Zijn schepselen lief en snakt er naar om een verhouding met hen te vestigen dat hen in staat stelt om met berouw van hun zonden terug te keren van hun boosheid, opdat niet zij sterven in hun zonden.

Efeze 2:4-5: “Maar God, Die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus (uit genade bent u behouden) …”.

1 Johannes 4:16: “En wij hebben onderkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem”.

Jahweh demonstreert Zijn gerechtigheid en genade aan het kruis door Jezus van Nazareth die op het kruis stierf om de wereld te reinigen van hun zonden door Zijn zondeloos bloed, het lam van God en stond op uit de dood om te tonen dat Hij zowel Mens als God is omdat God niet verslagen kan worden en zo satan definitief verslaat.

Johannes 1:29: “De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt”.

Als God genadig is en dan beide gedemonstreerd moeten worden omdat op het gezicht daarvan zij beide exclusief zijn, kan God toch het een niet zonder het andere zijn. Het begrip van Allah werd volgens de Islamitische theologie met dit dilemma geconfronteerd dat niet rationeel opgelost kan worden. Genade is liefde in actie en ten einde om deze eigenschap rationeel op God toe te passen; God wil Zelf wil gedefinieerd worden als eeuwig de eigenschap van liefde bezittend en liefde bestaat alleen in een relatie. De islamitische theologie poneert dat Allah geen relatie (ofwel buiten ofwel binnen in zichzelf) heeft. Als deze onderstelling *** waar is, dan volgt daaruit dat liefde zelfs niet mogelijk kan worden gedefinieerd als een eigenschap van deze god.

De enige weg om dit dilemma te overwinnen is te “ontsnappen” uit een “rationeel geloof” naar het “mystieke”, waarin alles mogelijk is en niets kan worden meegedeeld als zijnde de waarheid.

Als ons geloof is het hebben van geen enkele rationele grondslag, moet het alleen in het karakter van God geplaatst worden. Dit kan alleen waar zijn van God, Die Zichzelf geopenbaard heeft als de eeuwige Volmaakte in Zichzelf, de Zichzelf liefhebbende Schepper en niet een of ander eenheidsbegrip of idee die nooit kan worden beredeneerd om enige eigenschap, wat dan ook, te bezitten.

Precies zoals het toepassen van “goddelijke” eigenschappen naar een idool een duidelijke leugen is, zo is het ook wanneer men goddelijke eigenschappen toepast op een “idee” dat niet meer kan worden beredeneerd om deze eigenschappen te bezitten, beide zijn afgodisch.

Het is duidelijk dat Allah niet de god van Abraham, Izaäk of Jakob is. Dit verklaart waarom de fundamentalisten er op uit zijn om oorlog te voeren met de Christenen en de Joden, want wij hebben geen deel aan dezelfde god. Er is geen noodzaak voor hen om de Christenen en de Joden te doden behalve dan dat hun godheid niet de God van de Bijbel is en de Moslims hebben dit door hun acties duidelijk gedemonstreerd, die duidelijker spreken dan woorden.

Als de Islam het ware monotheïsme is, waarom dan oorlog voeren met de Christenen en de Joden?

Antwoord: De Islam is een soort monotheïsme dat van toepassing is op het Arabische heidendom en er is niets nieuws onder de zon, Mohammed nam praktsich elke heidense praktijk op in Saoedie-Arabië en introduceerde dit in de Islam en noemde dit monotheïsme; bijvoorbeeld de volgende dingen bestonden al in de Islam vóór de geboorte van Mohammed: deze kunnen allemaal gelocaliseerd worden in de pre-Islamitische Arabische geschiedenis.

 • Hajj [grote bedevaart] (De bedevaart naar Mekka, de haij, is een van de vijf zuilen van de Islam. De andere vier zijn de geloofsbelijdenis, het rituele gebed, de religieuze belasting en het vasten – vertaler)
 • Umra [kleine bedevaart]
 • Rondtrekkende beweging om de Ka’ba [tawaf] van zeven maal
 • Zeven maal heen en weer rennen tussen de Mounts Safa en Marwa (sa’y)
 • Stenen gooien naar de 3 pilaren van kwaad in Mina, de representatie van satan en zijn demonen
 • Ze gorgelden ook, water in hun neus opsnuivend ter reiniging
 • Knipten hun vingernagels
 • Plukten hun haar van hun oksels
 • Wasten zichzelf na seksuele gemeenschap
 • Vastten
 • Baden 5 keer per dag Salaat**** richting Mekka
 • Gaven aalmoezen
 • Kapten de rechterhand van een dief er af
 • Offerden geiten
 • Schoren hun hoofdhaar
 • Voerden de riten van de besnijdenis op3

Zij vinden het rouwen van twee zusters niet goed, noch als iemand een moeder en een dochter zou trouwen. Dus het enige “nieuwe” ding dat Mohammed verzon was een soort monotheïsme dat hij de Joden en christenen zag praktiseren; hij zei dat de almachtige god Allah de enige god was boven 360 afgoden en hij brak alle afgoden af en zei: Aanbidt Allah boven alles en niet als een lage afgod. Allah was ook de opperste god van de Oorlog.

Mohammed nam veel praktijken over uit het judaïsme om de Islam op de waarheid te laten lijken maar het is niet de waarheid maar misleiding van de hoogste plank waar spirituele krachten bij betrokken zijn.

 • Oproep van de Sjofar om op te roepen tot tempel-aanbidding en op feesten (judaïsme)
 • Muezzin oproep om mensen op te roepen om naar de moskee te komen (Islam)
 • Opzeggen van de Tohra en het memoreren ervan ((judaïsme)
 • Mohammed deed hetzelfde met de Koran en veel Moslims dragen het Arabisch in proza voor en memoreren de Koran (Islam)
 • De Joden hebben het feest van Yom Kippur
 • De moslims hebben het feest van Ashura***** die Mohammed instelde
 • De Joden schudden heen en weer terwijl ze de Koran lezen
 • De Moslims schudden heen en weer terwijl ze de Torah lezen
 • Joden besnijden op de 8e dag
 • Moslims besnijden in het eerstte jaar van de baby
 • Joden eten geen varkens, hebben de Torah, de wet van Mozes
 • Moslims eten ook geen varkens; verdraaien de Joodse Wet om aan hun behoeften aan te passen
 • Joden wenden hun gezicht tijdens het gebed naar Jeruzalem (judaïsme)
 • Moslims baden gewoonlijk naar Jeruzalem; later veranderde Mohammed dit naar Mekka omdat hij de Joden niet kon overtuigen dat hij hun profeet was
 • Joden dragen een keppeltje
 • Moslims dragen een smalle witte kap
 • Joden wassen zich voordat zij heilige plaatsen binnenkomen
 • Moslims reinigen zich (wassen hun lichaam onder gebed)
 • Joden bidden praktisch voor elk ding van zonsopgang tot zonsondergang
 • Moslims hebben ook voor allerlei dingen gebeden
 • Joden offeren het schaap tijdens Jom Kippoer tempel tijden
 • Moslims offeren gedurende Eid ul Uda (verschillende redenen om zich Abraham en Ismaël, niet Izaäk, te herinneren
 • Joden bidden drie keer per dag
 • De Koran noemt slechts drie gebeden per dag hoewel de traditie er later twee meer aan toevoegde

Dit zijn slechts enkele van de dingen die Mohammad wanhopig kopieerde en probeerde om dingen te doen die ronduit Joods zijn om zichzelf de wettige profeet voor de Joden te maken, maar de Joden hadden zijn misleiding precies door en keurden hem als een verzinsel af.

Daniël 11:38: “Maar hij zal de god Mazuïm [de god der sterkten: god van Jihad en oorlog] in zijn standplaats eren; namelijk de god, die zijn vaders niet gekend hebben [hun vaders waren polytheïsten], zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostbaar gesteente, en met gewenste dingen”.

De Anti-Messias zal gemeenschap hebben met een “god van de Jihad” die zijn vaders niet gekend hebben, d.w.z. de polytheïstische Arabieren vereerden 360 idolen, ook verfraaien de Moslims hun heiligdommen met zilver en goud en betalen ieder jaar ook Zakat****** (hulde) in goud en cash aan hun god Allah.

NOTEN:
1. Fadlou Shehadi, Ghazali’s Unique Unknowable God, Leiden, E.J. Brill, 1964, p. 37.
2. Ibid., pp. 21-22. Later op p. 48, verklaart hij ook:
“Dus het onbuigzame karakter van het agnosticisme van Ghazali volgt logisch op zijn onbuigzaam staan op het uiterste verschil van de natuur van God”.
3. (Al-Milal wa al-Nihil, Muhammad ibn ‘Abdalkarim al-Sharastani, Muslim, hoofdstuk 2; over de opinies van de pre-Islamitische Arabieren, zoals geciteerd in al-Fadi: “Is de Koran onfeilbaar?, p. 122, niet-Moslim.

 

NOTEN VERTALER:
* Het ‘unitarisme’ is de vorm van het Christendom die de doctrine van de drie-eenheid ontkent en gelooft dat God slechts in één persoon bestaat. Unitaristen ontkennen de menswording van God in Jezus.
** Het woord ‘monade’ komt van het Griekse woord voor ‘eenheid’, afgeleid van het Griekse woord voor één, alleen, uniek.
*** Gissing die men aan een redenering of handeling ten grondslag legt.
**** Salaat = Gebed dat vijfmaal wordt uitgesproken in de richting van Mekka en bestaat uit: lofprijzing, reciteren en gebed om vergeving.
***** Ashura = De tiende dag. In 623 na Christus stelde Mohammed de tiende dag van de maand Muharram in als vastendag, die later vervangen werd door de verplichte vasten tijdens de islamitische maand Ramadan. Ashura is de tiende dag van de eerste maand van het islamitisch jaar (10 muharan). Op deze dag wordt het echte (volgens hen) nieuwjaar gevierd.
****** Zakat betekent ‘reiniging’ in de vorm van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Betaling ervan ‘reinigt’ het overige bezit en vermogen en dient als boetedoening voor de zonden. Daarmee zal de gever verre gehouden worden van het hellevuur.

 

Opmerking vertaler:
Het monotheïsme (van het Grieks monos: één en theos: god) is de religieuze leer of filosofie die gelooft in het bestaan van één God, in tegenstelling met het polytheïsme dat in het bestaan van meerdere goden gelooft.

Wordt D.V. vervolgd.

Simon Altaf

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW