16 jaar geleden

Islam: Vrede? of het beest? (1)

De auteur van het boek “Islam: Peace? or Beast?” is een voormalige Moslim die bekeerd is vanuit de dominante Soennitische secte uit de Islam. Hij komt uit Lahore, Pakistan. Zijn ouders verhuisden uit Amritsar in India naar Pakistan gedurende de oproeren in 1947 en hadden alles verloren (op 15 aug. 1947 werd de Indian Independence Act van kracht, waarmee een eind was gekomen aan het Brits-Indische Rijk). Omdat hij zelf Moslim was, is het goed eens naar hem te luisteren. Zelfs is hij in het kamp van Osama Bin Laden geweest en weet dus waarover hij spreekt. Hij heeft een zeer opmerkelijke visie waarvan we als Christenen veel kunnen leren. Om iets te leren kennen van de Islam en het enorm explosieve klimaat rondom deze afgodendienst, is het voor ons als Nederlanders zeker niet nodig onze oren te luister te leggen bij bijvoorbeeld Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid. Integendeel, ik zou vooral deze partij en haar aanhangers op willen roepen om eens te luisteren naar Simon Altaf. Na contact te hebben gehad met deze moedige strijder voor het geloof in de Heer Jezus Christus, voel ik mij vereerd u de komende tijd te mogen meenemen in zijn boek. Hij schrijft achterop zijn boek: De Christelijke wereld loopt gevaar om de actuele trend te volgen dat de Antichrist uit Europa komt. De Bijbel spreekt niet over Europa als het beest van de eindtijd, in feite spreekt het over de herleving van de fundamentalistische Islam. Dit is de eindtijd-periode van het rijk van het beest, dat zal proberen Israël te vernietigen en de wereld van het politieke toneel zal domineren. We zijn er ons maar al te zeer bewust van dat wat de wereld economie beheerst, de olie is en de Arabische staten hebben dit in overvloed. Zij hebben het monopolie van de wereld-economieën en dus de politieke invloed die daarmee verbonden is en zullen voortgaan dit zo te houden. De wereld is bezig een harde les te leren, dat de Islam niet leeft in overeenstemming met haar retoriek van vrede. Waar de Islam ook regeert en de mensen onder totalitarisme lijden, we zouden allemaal voorbereid en bestand moeten zijn tegen dit kwaad omdat het ons allemaal aangaat. Iemand zei eens: “alles wat nodig is om het kwaad te overwinnen, is dat goede mensen niets doen”. Hoeveel geweld en bloedvergieten moeten we doorstaan? De God van Israël gaf ons Zijn profetieën betreffende de eindtijd niet voor niets. Hij gaf deze opdat wij waakzaam zijn en onderscheiden hoe dit volk is en wat hun doel is. Het is aan ons om ons voor te bereiden en iets te doen met de actuele bedreiging of de gevolgen te dragen zoals zovelen voor ons.

Voorwoord

Mijn eerste lofprijzing gaat uit naar de God van mijn redding, de Heer Jezus Christus, mijn levende Redder die mij uit de Islam riep op mijn vijfendertigste jaar; dit was mijn tijd om geroepen te worden omdat zonder dit niets van wat ik schrijf in deze zes jaren van mijn redding anders mogelijk zou zijn geweest (gered 17 september 1998 – 21 november 2004). Ik geef alle lof en eer aan de Heer Jezus Christus (Yeshua van Nazareth). Yeshua is mijn Meester, mijn persoonlijke leraar en Heer en wat ik geleerd heb, is omdat Hij de God van Israël is – de God van gunst en genade Die genade heeft voor duizenden generaties van hen die trouw jegens Hem zijn -, mijn knieën buigen zich alleen voor Hem en verder voor niemand anders.

Mijn redding werd mogelijk gemaakt door een Egyptische broeder T. I. en de andere persoon met de visie om Moslim zielen te helpen, schreef Jochen Katz van www.answering-islam.org, op wiens aandrang T. door middel van het internet zijn getuigenis gaf, die de waarheid van de Heer Jezus Christus in mijn leven bracht. De meeste mensen denken dat het internet enkel een nest van verderf is, maar zij vergeten dat God werkt op geheimzinnige wegen en vele goede dingen gebeuren er door deze prachtige technologie; ik noem dit de kerk met draden of zonder draad als dit misschien het geval is. Moge de Heer deze personen voor hun werk voor het koninkrijk van God belonen om verloren zielen te bereiken.

Ik zou graag Kathryn Judd willen bedanken voor de hulp die zij mij gegeven heeft in het lezen van de proeven van dit boek en haar hulp in het opsporen en verbeteren van grammaticafouten en verwarring met betrekking tot leerstellige kwesties. Ik zou ook graag mijn dank aan een andere dame willen geven die anoniem wenst te blijven voor het gaan door het boek om fouten te markeren. Ik zou graag mijn dank graag aan Ruby Evangel van www.dtp-designers.com willen toevoegen, die met het ontwerp van de voor- en achterzijde van dit boek hielp.

Ik ben dank verschuldigd aan deze drie dames, zij zijn mijn drie musketiers; mijn gebed is dat de Heer hen enorm zegent. Zij hebben mij geholpen om deze boodschap de wereld in te krijgen, een wereld in van verwarring die uitkijkt naar antwoorden.

Ik ben met dank vervuld jegens Robert Forsbach van www.prophecymaps.com om de kaarten in dit boek te leveren, dat hij voornamelijk voor dit project op mijn verzoek en met mijn instructies heeft ontworpen; hij werkte vele late uren om dit project te kunnen realiseren. Zij zeggen dat een afbeelding duizend woorden spreekt en Robert heeft zijn vaardigheid gebruikt om die woorden over te brengen. Het was een geweldig voorrecht om met Robert te werken, moge de zegen van de Heer op hem rusten.

Ten slotte zou ik ook graag mijn vrouw Zebi willen bedanken voor het verdragen van mij terwijl het boek geschreven werd en er vele gebeurtenissen werden gemist om mij op deze belangrijke taak te concentreren, die de Heer voor mij had geplaatst.

Ik wijd dit boek aan alle gemartelde helden van ons geloof die trouw waren aan de Heer Jezus Christus en die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. U bent niet vergeten en u zult voor altijd schijnen als sterren. Ik kijk ernaar uit dat ik ook u allen eens zal ontmoeten bij onze grote God.

Inleiding

Vandaag is er zoveel geweld in onze wereld, dat waar wij ook kijken, wij moeilijkheden en conflicten zien; het schijnt dat achter ieder belangrijk geval van terrorisme, er enkel één groep mensen staat en dat is de Islam en zijn aanhangers. Onze politici informeren ons dat dit randgroepen of Islamitische extremisten zijn en dat deze niet de meerderheid van de Islamitische leerstellingen vertegenwoordigen. Wij zagen Osama bin Laden over onze TV-schermen walsen vier dagen voor de verkiezing in de VS (2004); dit zou u iets moeten zeggen. De Moslims zijn hardnekkige vechters en verdwijnen niet stilletjes; onze technologie kan terrorisme helpen, maar niet elimineren. Bovendien onze leiders zeggen dat de Islam een religie van vrede is, maar sommige aanhangers van de Islam lopen terrorisme na voor hun eigen onzedelijke doelen en voeren aanvallen uit tegen de beschaafde wereld. Daarom is onze oorlog werkelijk tegen het promoten van terreur en vernietiging. Hoewel de Moslims dit in het algemeen zien als een aanval op de Islam van het Westen.

Is dit echt de waarheid?

Het eenvoudige antwoord is nee. Ik was eenmaal in hun kamp dus ken de feiten beter dan door de media of onze leiders bericht worden. Als Christenen hun geloof bevorderen door actief iedereen in de wereld de liefde van God voor de mensheid en de verzoenende dood van Jezus Christus voor hun redding te prediken, zouden wij hen dan als extremisten moeten bekijken?

Maar hoe te denken over die Christelijke kerken die heel tevreden zijn met het aanstellen van homosexuele bisschoppen, moeten zij als correct bekeken worden wanneer de Bijbel duidelijk onderwijst dat dit een gruwel voor God is?

De waarheid is dat degenen die geen bezorgdheid uiten over het aanstellen van de homosexuele bischop, degenen zijn die zich in het verkeerde kamp bevinden, terwijl degenen die de boodschap van de liefde van God en de noodzaak van de mens om herstel vanwege zijn zonde aannemen, in het juiste kamp zijn. Op dezelfde manier volgen Moslims die strikt vasthouden aan de tekst van de Koran en de Hadiths (gezegden en daden van hun profeet Mohammed) ook het strikte onderwijs overeenkomstig de Islam en zijn daarom correct, terwijl de meerderheid van de Moslims die deze praktijk niet volgen net zo verkeerd zijn. Dit betekent dat degenen in het kamp van Osama die het onderwijs van de Koran volgen, correct zijn en de modernen niet; dit is de reden waarom hij wordt gerespecteerd.

Degenen die niet-Moslims gaan bekeren door macht of strijden tegen het Westen, zijn in het juiste kamp door de norm van de Koran en Hadith. De Koran leert duidelijk ACTIEF OORLOG tegen de Ongelovigen te voeren of tegen hen die Moslimlanden bezetten en tegen hen die zich tegen het onderwijs van Mohammed verzetten. Ik wil deze dingen in dit boek illustreren om aan te tonen, dat wij niet tegen een vreedzame godsdienst zijn, maar tegen een macht zijn die erop uit is om alle democratische waarden te vernietigen, waardoor het Westen functioneert. Wij hebben niet maar te doen met demagogen maar met een godsdienst die wordt gedomineerd om ons mee terug te nemen naar het model van de 7de eeuw.

Laten we een vers onderzoeken in de Koran dat gewoonlijk wordt gezien als het vers van het zwaard. Het volgende vers (Sura 9:29) wordt algemeen aangenomen door Islamitische scholen met de gedachte om dit op onze tijd toe te passen, waar de moslims actief Jihad [uiterlijke1 strijd door oorlog] voeren moeten om de Islamitische regering in alle werelddelen te vestigen en om het kalifaat2 te vestigen (een opperste kalief b.v. een leider). Dit spreekt boekdelen terwijl alle VREEDZAME verzen (die betrekking hebben op het naast elkaar bestaan met niet-Moslims) in de Koran voor dit vers NAASIKH en Mansookh3 zijn (dat betekent buiten werking stellen, vervangen en afschaffen, maak het tot niets en hef het op).

Het volgende vers heeft daarom alle 114 vreedzame verzen in de Koran afgeschaft. Dit was aan Mohammad in Medina door Allah (de Islamitische god) geopenbaard, alhoewel gematigde Moslims vredesverzen verkeerd citeren in de Koran om andere mensen tot de DIY [do it yourself (doe het voor jezelf) – vertaler] verpakte Islam voor het Westen te misleiden. Toen Mohammad in Mekka was, beweerde hij Soera’s te hebben ontvangen die voor de mensen rondom hem heen van nature vreedzaam zijn, maar toen hij naar Medina vertrok en hij enkele aanhangers verwierf, veranderen de Soera’s van vrede tot vijandelijkheid. Deze Medinan Soera’s schaffen de vreedzame verzen af. Omdat de Koran geen enkele chronologische volgorde heeft, is het heel moeilijk voor een gewoon mens om te weten welke de Meccan Soera’s en welke de Medinan zijn zonder een diepe studie van de Koran gemaakt te hebben.

De Westelijke DIY versie is niet de ware Islam, maar een Islam speciaal verpakt voor het Westen waaruit alle ware leerstellingen verwijderd zijn, zodat de nieuwe bekeerlingen niet begrijpen wat de Islam vertegenwoordigt tot zij in de basis Islam zijn geïndoctrineerd, tot wie de Moslim Imams (soortgelijk aan dominees) zich dan richten en kan dan de andere leerstellingen voorstellen, zodat deze mensen die meer aangenaam zullen vinden. Bekijk het als volgt: begin ermee iemand hasjiesj (soft drugs) te geven en vertel hem dat het niet schadelijk is, dan zijn zij heel gelukkig het in te nemen wanneer het hem schijnt te kalmeren en maakt dat zij zich gelukkig voelen; maar als zij er dan aan wennen, stel hen dan heroïne voor (hard drug) op het punt wanneer hun lichaam gewend is hasjiesj te gebruiken. Wij weten echter dat heroïne onbehandeld hen zeker zal doden, maar zij zijn er nu zo van afhankelijk, dat zij er niet buiten kunnen; dit is de toestand van een bekeerde Moslim die dan wordt geconfronteerd met het dilemma om iets te doen met de ware Islam omdat hij weet, dat als hij de Islam verlaat hij als afvallige zeker ten dode opgeschreven is onder de Sjaria Wet van de Islam.

Wij kunnen de bekende Bukhari Hadith hierover lezen, die verklaart:

<<Van Sahih Al Bukhari, vol 9 p 45:

Verteld door Ikrima: Sommige Zanadiqa (atheïsten) werden naar Ali gebracht en hij verbrandde hen. Het nieuws van deze gebeurtenis bereikte Ibn Abbas, die zei: “Als ik in zijn plaats was geweest, zou ik hen niet verbrand hebben, gelijk Allah’s boodschapper het ook verbood, zeggende: “straf niemand met de straf van Allah (vuur). ”Ik zou hen volgens de uitspraak van de boodschapper van Allah gedood hebben: “Om het even wie dan ook zijn Islamitische godsdienst veranderde, doodt hen dan” (klemtoon van mij).>>

Daarom, in het algemeen worden de meeste moslims, bekeerd of niet, bij de Islam gehouden uit angst en niet vanwege de liefde voor de waarheid. Hun profeet Mohammad zelf zei: ‘doodt hen waar u hen ook vindt’; dit betekent overal in de wereld en niet alleen in een Islamitische staat. Veel van wat de laatste tijd in Irak tegen de Moslims gebeurde – die door Moslims zijn gevangengenomen en onthoofd werden – is dat zij worden gezien alsof zij het Westen helpen die als heidenen beschouwd worden, zodat deze Moslims als gevangenen beschouwd worden door Islamieten om als afvallige Moslims gedood te worden.

<<Sahih Bukhari Volume 6, Boek 61, Nummer 577:

Ik hoorde de Profeet die zei: “In de laatste dagen (van de wereld) zullen er jonge mensen met dwaze gedachten en ideeën verschijnen. Zij zullen goed kunnen spreken, maar zij zullen uit de Islam gaan zoals een pijl uit zijn boog gaat, hun geloof zal uit hun kelen niet gehoord worden. Dus, waar u hen ook vindt, dood hen, want er zal voor hun moordenaars een beloning zijn op de Dag van de Opstanding”.>>

Ziet u niet dat de Islamieten die deze wereldse Moslims doden hun Hadith4 voor beloning volbrengen? De meeste Islamitisch Geleerden weten en stellen dat de vreedzame verzen door de verzen van het zwaard zijn vervangen en nu van toepassing zijn op alle Moslims. Zij die dit niet opvolgen, worden gezien als afvallige Moslims d.w.z. zij houden zich niet trouw aan de Koran en is daarom dus hun straf, uitgevoerd door hemelse Moslims, de dood. We hebben gezien, dat de zogenaamde fanatieke Moslims enige van die Moslims hebben gedood die partij kozen voor het Westen en die niet de strikte leerstellingen van de Koran opvolgden.

Is het niet opvallend dat gematigde Moslims – die in Islamitische landen leven – zich nooit tegen een actie van de zogenaamde extremisten verzet?

Sura 9:29: Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek [omvat voornamelijk Joden en Christenen], die in Allah [Allah is niet de God van de Bijbel] noch in de laatste Dag geloven [atheïsten, polytheïsten, humanisten en animisten], noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard [dit omvat alle mensen die aan de voedselbeperkingen en algemene wetten van de Islam niet voldoen], noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen [overgave belasting, Jizzya genoemd voor degenen die in Mohammad en Allah niet geloven], terwijl zij onderdanig zijn [verneder hen door onderwerping d.w.z. tot zij voelen dat de enige weg voor hen is het worden van Moslim om deze belasting en dagelijkse vernedering te vermijden].

Hun doel is eenvoudig om de niet-Moslim wereld te overwinnen en om het naar een Islamitisch wereldrijk te modelleren. Zij doen hierover niet geheimzinnig, het is niet een soort verborgen agenda of een soort geheime missie, in feite zijn de Moslims in dit opzicht heel eerlijk. De Islamitische geleerde Maududi (1903-1979) en stichter van de Jamaat-e-Islami (Partij van Islam) had het volgende in zijn boek “Jihad in de Islam” te zeggen …

<<“de Islam wenst alle staten en regeringen overal op het rond van de aarde te vernietigen die zich tegen de ideologie en programma van de Islam verzetten, in ieder geval het land of de natie dat over hem regeert. Het doel van Islam moet zijn een staat op basis van zijn eigen ideologie en programma voorbereiden, in ieder geval waar de natie de rol van de normale drager van Islam aanneemt of de regering van die natie wordt ondermijnd in het proces van de oprichting van een ideologische Islamitische Staat”.
– – Sayeed Abui A’la Maududi, Jihad in Islam p9.>>

Verder verklaart hij:

<<“Wat deze discussie betreft moet het voor u duidelijk zijn, dat het doel van de Islamitische ‘Jihad’ is de regering van een niet-Islamisch systeem te elimineren en moet in zijn plaats een Islamitisch systeem van regeren vestigen. De Islam heeft niet de intentie deze revolutie tot een enkele staat of tot enkele landen te beperken; het doel van Islam is een universele revolutie te veroorzaken”.
– – Sayeed Abui Maududi, Jihad in Islam p. 24>>

– het onderstreepte klemtoon van mij

Vrijdag 23 juli 2004. Het Barnabas Fonds dat de situatie van vervolgde Christenen onderzoekt, berichtte dat in Irak een Assyrische Christelijk eigenaar van het AlHanna restaurant in het Al-Dawasa district van Mosul door een Islamitische groep was vermoord omdat hij Amerikaanse klanten had. Zijn zakenpartner, een Moslim werden de handen afgehakt en zijn ogen werden uitgestoken door de Islamieten5. Inderdaad, dit is een grimmige waarschuwing dat zij Moslims die met Christenen samenwerken niet zullen dulden, omdat zij deze Moslims beschouwen als afvallig en de Islam niet precies volgen zoals ik eerder verklaarde.

Ik schrijf dit boek om de wereld te laten zien hoe deze aanval door de Islamieten te overleven, bij wie als enige agendapunt is de vernietiging en de plundering van het Westen, en dat wij eens kritisch moeten kijken naar de huidige trends. De Bijbel documenteert onze problemen en oplossingen als profetiën vele eeuwen vóór zij gebeurden. De vraag is nemen wij de Bijbel als gezaghebbend of als een boek dat te oud is om onze problemen op te lossen en gaan we verder met het verspillen van tijd in de dialoog met de terroristen.

Vandaag domineren terroristen onze televisieschermen. De media presenteert onthoofdingen als regelmatige gebeurtenissen die tonen, dat onschuldige mensen “in naam van Allah” worden gedood en de vraag in ieders gedachten is waarom?

Ik zal laten zien dat dit geen nieuwe trend is, maar dat dit eenvoudig een heropleving van de oude fundamentalistische religie van de Islam is, en wij moeten onze vreedzame Moslim-buren waarschuwen voor de catastrofe waartoe dit leiden zal, tenzij zij zich hervormen en zich van deze verkeerde ideologie afwenden. Zij moeten ervoor oppassen dat hun zielen in een eeuwigdurende kwelling gevoerd worden door het volgen van een valse god. De Bijbel betuigt nadrukkelijk dat deze moeiten in de laatste dagen zouden gebeuren en ik zal profetische passages onder de loep nemen om te tonen, waarom dit alleen van toepassing is op de Islam en op geen enkele andere groep van mensen of godsdienst op de gehele oppervlakte van onze planeet. Indien u tot nu toe aandacht geschonken hebt aan het conflict in Israël, dan zult u zich realiseren dat de strijd in de Eindtijd werkelijk tussen de twaalf stammen van Israël en de twaalf stammen van Ismaël is. Beschouw dit als de 12 prinsen van het licht tegenover de 12 prinsen van de duisternis.

Wij vragen onszelf ook af hoe wij al deze problemen moeten oplossen, wat is het antwoord op dit conflict en wat is onze visie?

Dit zijn enkele van de vragen die vele mensen hebben en dit boek is geschreven om enkele van deze vragen van de 21e eeuw te beoordelen en te behandelen. Interessant genoeg, toen de God van Abraham, Izaäk en Jacob het heilige der heiligen gaf aan de Joodse natie in de woestijn, toen Mozes de kinderen van Israël uit de slavernij in Egypte redde, gaf God hun het antwoord op deze vragen. God gaf vanouds de antwoorden aan de profeten, maar wij moeten eens dieper kijken om te zien wat God te zeggen heeft over de bron van dit conflict en hoe onze wereld ten einde gebracht zal worden door een een enorme omwenteling volgend op deze gebeurtenissen.

Hierin zijn wij allen samen, de Hindoes, de Christenen en de Joden, het maakt niet uit wie u bent, u zult allen getroffen worden, maar de oplossing ligt in een enkele Persoon en dat is de persoon van Jezus Christus (Yeshua van Nazareth), die de kloof echt kan overbruggen en ware vrede brengt tussen Moslims en het overige van de wereld. Tweeduizend jaar geleden stierf Hij op een Romeins kruis om de dood te overwinnen. Vervolgens stond Hij op uit de doden om de overwinning te verkrijgen voor hen die Hem Heer en Redder noemen en Hem innig liefhebben en Hem volgen om in de wereld goed te doen. Hij verandert werkelijk levens en dat van mij is zo’n leven, dat Hij veranderde van de weg van de vernietiging naar de weg van het eeuwige leven en vrede met God mijn Vader.

Bij God onze Schepper is alles mogelijk, maar hij heeft ons een vrije wil gegeven en de vrije keus om de goede weg of de verkeerde weg te kiezen. Ik kan de Moslims liefhebben en voor hen bidden die de ware God zoeken, en ik kan hen bevestigen dat God lief heeft en zoekt hen die Hem zoeken. Het is waar dat God sommige van deze Moslims die Hem zoeken, redden zal uit de fanatieke heidense godsdienst van de Islam naar zijn eeuwige liefde, terwijl die Moslims die op vernietiging uit zijn in dit leven geconfronteerd worden met verwoesting met de eeuwigdurende hel als bonus, niet de tweeënzeventig houris6 [eeuwige maagden, met zwarte ogen en met grote boezems] die zij denken te zullen krijgen, hetgeen een pure misleiding van de oude slang, de duivel, is.

Alle citaten in dit boek verwijzen naar de King James Version (KJV) of de New King James version Bibie (NKJV) en waar dit verschilt, zal het als zodanig geciteerd worden7.

Noten:
1. De uiterlijke of kleine Jihad is met name (defensieve) gewapende strijd tegen degenen die de Islam of de eenheid van de Islamitische heerschappij bedreigen. Islamistische groeperingen gebruiken wel de term heilige oorlog, een begrip dat in het vocabulaire van de klassieke sharia niet voorkomt en zeer waarschijnlijk is overgenomen uit de geschiedenis van het Christendom. Het uiteindelijk doel van de uiterlijke Jihad wordt door deze groeperingen wel gedefinieerd als de verwezenlijking van een Moslimsamenleving door het invoeren van de sharia [noot vertaler].
2. Kalifaat: Rijk van de kaliefen. Kalief (Arabisch: chalifa = opvolger) staat aan het hoofd van een kalifaat en in het bijzonder van het Islamitische Rijk. De kalief wordt beschouwd als de opvolger van de profeet Mohammed [noot vertaler].
3. NAASIKH en Mansookh: een voorschrift dat een voorgaande voorschrift ongeldig maakt [noot vertaler].
4. Hadith zijn letterlijke overleveringen van dingen die de Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd of gedaan. Na de Koran en de soennah zijn deze zaken het belangrijkst voor de Moslim [noot vertaler].
5. http://www.assistnews.net/Stories/s04070079.htm
6. Houris zijn maagden – niet ouder dan 33 jaar – die aangesteld zijn om de sexuele verlangens van mannen te bevredigen. Hun relaties met mannen hebben geen invloed op hun maagdelijkheid. Zij zijn blank met charmante, grote, zwarte ogen en een zachte huid [vertaler].
7. Dit geldt alleen voor de Engelse versie van het boek “Islam: Peace? or Beast?”. Voor de Nederlandse vertaling is de Telos-vertaling gebruikt, tenzij anders vermeld [vertaler].

Wordt D.V. vervolgd.

Simon Altaf

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW