18 jaar geleden

Hoe denkt God erover?

Een impressie over de gedachten van God over het thema: Hoe denkt God erover?
Een uitdaging voor ieder die meer wil weten over dit thema. Juist omdat er in onze tijd zoveel gesproken wordt over de Islam en haar leer – maar ook andere wereldgodsdiensten -, daag ik u uit dit te vergelijken met de leer van de Bijbel, beter gezegd met de God van de Bijbel. Want in het Christendom gaat het niet in de eerste plaats om leerstellingen en allerlei ceremoniën en wetten die in stand gehouden moeten worden, maar om een Persoon. Deze persoon is Jezus Christus, de Zoon van God.

God is een God die de hele wereld lief heeft gehad en Zijn Zoon gegeven heeft opdat een ieder (dus óók extremisten) die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). God is licht en God is liefde. Dit zijn de wezenskenmerken van God.

Jezus Christus is de Zoon van God die mij heeft lief gehad en Die Zichzelf voor mij heeft over gegeven. Dit kunt u lezen in Galaten 2:20, geschreven door een bijzondere extremist uit de begindagen van de Christelijke jaartelling. Zijn naam: Saulus van Tarzen, de latere apostel Paulus. Zijn verdienste was (tenminste, hij dacht dat dit zo was): het vervolgen van die gehate Christenen en hen doden of in de gevangenis werpen. Hij was daar zeer succesvol in. Maar God nam hem “gevangen”. Lees zijn levensverhaal in het Boek Handelingen en begin maar in hoofdstuk 8. God had andere gedachten over hem. Hij kreeg een ontmoeting met Jezus Christus (Handelingen 9) en deze Persoon veranderde zijn leven totaal.

Wilt u ook een totaal nieuw leven? Dat kan! God wil dat ook, maar u moet dat echt willen. Daar begint het mee.

Dat geldt ook voor de Christen die ziet dat het niet goed met hem of haar gaat. Wilt u, wil jij dat dit echt anders wordt? Zo ja, dan raad ik u aan om de Bijbel ter hand te nemen en biddend te lezen over de God die uw en mijn leven vernieuwen en veranderen kan en wil zodat er de echte vreugde terugkomt (of voor het eerst komt!). Jezus Christus heeft gezegd: “Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28). Maar: je moet wel komen. Als je dorst hebt blijf je toch ook niet naar het water kijken? Kom tot Hem!

Hoe denkt God erover?

Eerst enkele Bijbelcitaten:

“Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE” (Jesaja 55:8,9);

“Want Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes en niet des kwaads” (Jeremia 29:11);

“Er is geen rechtvaardige, ook niet één; er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; allen zijn zij afgeweken; allen samen zijn zij onnut geworden; eer is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één” (Romeinen 3:10,11,12).

Bij een Christen komt deze vraag ongetwijfeld regelmatig op. Het behoort zelfs tot het “normale Christelijke leven”. Voor een niet-Christen is dit iets wat niet boeit. Voor hem of haar is het veel belangrijker hoe hijzelf erover denkt. Eigen gedachten zijn de gids voor hem of haar die Jezus Christus niet toebehoort. Nu moet u als niet-Christen niet direct afhaken en dit magazine in de prullenbak gooien. Nee, ik vraag u om even verder te lezen en met mij mee te denken, want misschien komt u tot de conclusie dat de gedachten van God toch niet zo raar zijn, ja, misschien zegt u zelfs: “Oh, had ik dit nu maar eerder geweten”. Wel, eerlijk gezegd hoop ik dat.

En de Christen die dit geschrift leest, zou ik ook willen vragen om toch ook maar verder te lezen want denken wij van nature ook niet zo dat wij het wel zonder God af kunnen. Is het niet daarom dat het vaak zo “dor en droog” is in ons geestelijk leven? Maar daarover zou ik graag in één van de volgende artikelen van deze reeks met u verder willen spreken.

Maar u als niet-Christen zou ik wel eens willen vragen: “Wees eens eerlijk, bent u niet nieuwsgierig wat die God van de Christenen nu eigenlijk te zeggen heeft?” Dus: niet direct wat de Christenen te zeggen hebben, maar wat de God van de Christenen te zeggen heeft. Want dat maakt helaas, zoals u misschien ook wel weet, wel eens een groot verschil.

Misschien kunt mij wel haarfijn vertellen wat uw buurman die elke zondag in de kerk zit (ik zeg niet vooraan, want dat weet u natuurlijk niet precies omdat u zelf daar nooit komt) er in de week van bakt. U ziet zelfs helemaal geen verschil met uzelf, sterker nog, u vindt dat u het er veel beter af brengt dan hij. En dat is heel goed mogelijk. Ik kan mij heel goed voorstellen dat het beeld dat u hierdoor gekregen hebt van mijn God en Vader en van mijn Heer en Heiland Jezus Christus voor u helemaal niet zo aantrekkelijk was en is. Daarom wil ik u als Christen hiervoor mijn welgemeende excuses aanbieden en u vragen mij, ons dat te vergeven. Hoe God hierover denkt kan ik u wel zeggen. Niet dat ik dat uit of door mijzelf weet maar door de Bijbel, het Woord van God. Dat is Zijn middel waardoor Hij tot ons mensen spreekt en ons Zijn gedachten bekend maakt. Als u wilt weten hoe God denkt over die buurman van u, over mij en over alle Christenen die er zo’n zootje van hebben gemaakt, dan moet u die Bijbel toch maar eens lezen. Maar ik wil u wel waarschuwen dat die Bijbel het óók over u heeft. Maar ik hoop dat u dit risico erbij neemt! Overigens is dat helemaal niet onoverkomelijk, maar dat moet uzelf ontdekken.

Die Bijbel zegt dat de mens helemaal niet deugt; hij doet helemaal geen goed, alleen kwaad doet en bedenkt hij. Zoals ik aan het begin citeerde uit de Bijbel: Er is geen rechtvaardige! Er is niemand die God zoekt! Dat ziet er dus volgens God niet zo best uit met de mens. En dat klopt toch? Kijkt u nu eens om u heen. Kijkt u nu eens terug in de geschiedenis. Kijkt u ook even in uw eigen hart. Ziet het er daar beter uit? Hebt u werkelijk uw medemens lief? Komt u niet zelf in de eerste plaats en daarna de ander? Ik beantwoord deze vraag niet, dat moet uzelf doen. Ik ken u immers niet. Maar God kent u wèl! God kent mij ook. Hij kent ieder mens van binnen en van buiten. Daarom heeft God Zelf een initiatief genomen om u en mij te redden van de gevolgen van wie wij zelf van nature zijn, namelijk “een zondaar”.

Hè, hè, zucht u nu misschien, eindelijk is het hoge woord eruit waar die ouderwetse Christenen altijd maar over zeuren. Sorry, het is inderdaad wel een hoog woord en het zit heel erg diep, maar wel waar. Maar laat u daardoor niet tegenhouden en leest u nog even verder alstublieft.

Ja, inderdaad, dit “hoge” woord moet er ook uit komen want dit is wat het Woord van God over u en mij te zeggen heeft. En waarom zou ik verzwijgen wat belangrijk is om in te zien hoe God over u en mij denkt.

De Bijbel verbloemt niets. Maar u kunt dat beter ook zelf in de Bijbel lezen. Wat de Bijbel over u en mij zegt is eenvoudigweg de waarheid. Waarom? Omdat God dit zegt! En als u eerlijk bent zult u met mij erkennen: in de mens is niets goeds, hij kan eenvoudigweg niet anders dan “zondigen”, d.w.z. datgene doen wat lijnrecht tegen God ingaat. Dat begon zich te manifesteren vanaf de “zondeval” in het paradijs.

Zondeval

“Zondeval?”, vraagt u misschien, “wat stelt dat dan voor?” Daarover kunt u lezen in Genesis 3. Hoe ging dat? Wel, Adam en Eva vallen in de “val van satan”. Welke val? De val van twijfel! Twijfel aan God en aan Zijn Woord. “Is het ook dat God gezegd heeft: Gij zult niet eten van alle boom van deze hof?” En Eva ging er op in. Zo begon het. En we weten allemaal hoe het eindigde: zij nam van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad terwijl God juist gezegd had dat zij daar niet van zouden eten. Ongehoorzaamheid! Dat is het zich niet houden aan de woorden van God! En zij sleepte Adam daarin mee. Leest u zelf maar eens nauwkeurig hoe dat is gegaan. En let u er eens op hoe Eva iets toevoegt aan de woorden van God. Zij deed niet wat de Heer Jezus eeuwen later deed toen de satan op Hem afkwam met zijn verzoekingen. Christus antwoordde de satan met de woorden van God omdat dit Zijn ‘spijs’ was dat Hij hoger achtte dan voedsel. Wanneer ook wij maar een ogenblik de satan aanhoren, dat het bijvoorbeeld toch nog niet zo gek is wat hij zegt, dan verliezen we de kracht om twijfel en influisteringen af te weren door eenvoudig Gods Woord te citeren en te geloven.

Maar is de mens sinds die “zondeval” dan beter geworden? Waar blijft dan die zogenaamde evolutie in het goede van de mens? Heeft juist de geschiedenis van de mens ons niet geleerd dat er geen vooruitgang is in de mens.

Een nieuw leven

Ja, inderdaad, het blijkt steeds duidelijker dat de Bijbel, dat oude verguisde Boek, toch gelijk heeft. Waarom dit niet erkend? Waarom dan van alles verzinnen om dit te ontkrachten? Waarom verzet de mens zich tegen God en Zijn gedachten? Kent u al de God van de Bijbel? Als u Hem leert kennen zal dit uw leven veranderen! U kunt dan niet meer verder zoals u dat nu doet want God verandert uw leven. Hij laat zien wie u bent; Hij laat zien dat u een verloren zondaar bent; Hij laat zien hoe u gered kunt worden.

Het allerbelangrijkste beginpunt om een ander, nieuw leven te kunnen krijgen is wel het erkennen dat men schuldig is ten opzichte van God. Kortom: Dat u een zondaar bent. Zó denkt God er over!

En u hebt Hem ook niet gezocht; ik ook niet. “… er is niemand die God zoekt” (Romeinen 3:11b). Maar wat zo geweldig is, is het feit dat God de mens wèl heeft opgezocht in Jezus Christus, Zijn eigen Zoon.

“Jezus Christus is de Zoon van God die mij heeft liefgehad en die Zichzelf voor mij heeft overgegeven”, zei de meest gevreesde Christenvervolger in het begin van onze jaartelling, de apostel Paulus in Galaten 2:20. Dat nu was in het hart van God om u en mij te redden van de eeuwige dood, dat wil zeggen het eeuwig gescheiden zijn van de heilige en rechtvaardige God.

Ook het leven van Paulus werd door een ontmoeting met Jezus Christus veranderd. En vele miljoenen na hem hebben dit mogen ervaren. Zij die hun hart open stelden voor God. Dat wil God namelijk dat u doet. Dat betekent dat u zich bekeerd en uw zonden openlijk verteld aan God. Bekering wil zeggen dat u zich omkeert naar God en uw oude leven vaarwel zegt. Als u dat doet dan mag ik u zeggen dat God u al uw zonden vergeeft want: “het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:7). Dan zal Jezus Christus op de troon van uw hart plaats nemen en zal Hij uw leven gaan beheersen. Zo wordt u dus ook een kind van God (Johannes 1:12). Wilt u dit wel?

Wat dit betekent, zal ik u graag willen vertellen. Het is echter teveel om hier in kort bestek te kunnen opnoemen maar enkele dingen wil ik tot slot hier toch wel graag doorgeven.

Uw leven zal veranderen op alle terreinen omdat uw doel niet meer is om uw eigen wil, gedachten en inzichten te volgen maar die van Jezus Christus. Het is zelfs zo dat u dat ook graag wilt. Dit komt omdat u opnieuw geboren bent, als het ware een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17). U zult merken dat u met al uw zorgen en verdriet bij God terecht kunt want Hij wil niet alleen voor u zorgen maar zorgt ook voor u (1 Petrus 5:7). Uw leven heeft een nieuw doel, n.l. het eren van de Heer Jezus Christus. Dat neemt zoveel tijd in beslag dat de andere dingen uit uw “vroegere” leven geen ruimte meer hebben. De tijd die God u geeft om te leven is immers van Hem. De Heilige Geest, die u na uw bekering ontvangen hebt, zal u tonen hoe nu verder te leven, hoe het nu verder moet (Efeze.1:13). In uw leven is blijdschap, vrede en rust gekomen die niet afhankelijk is van de omstandigheden waarin u verkeert, maar God geeft u juist in de omstandigheden die u (hoe moeilijk of verdrietig of uitzichtloos ook) omringen Zijn nabijheid en kracht om verder te kunnen. Dit is iets wat blijft en totaal anders wat u vroeger kende. Het is van de hemel, van de Heer Jezus. Het richt zich ook op Hem. De bron er van ligt ook in Hem. Al mijn bronnen zijn in U, zegt de Psalmist (Psalm 87:7b). Wat de toekomst betreft: daar richt het leven van een kind van God zich op. Hij denkt daar nu net zo over dan als God daarover denkt. Deze toekomst is hoopvol. Ja, Jezus Christus is de toekomst. Hij is het begin en het eind. Hij is de Alpha en de Omega. Hij komt spoedig om de Zijnen te halen (zie Openbaring 22:12-13). U hoort nu daar ook bij, omdat u gelooft in Hem en Zijn volmaakte offer op het kruis van Golgotha.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW