5 jaar geleden

Het koninkrijk der hemelen (2)

“Hij nu zei tot hen: Daarom is ieder schriftgeleerde die een discipel van het koninkrijk der hemelen is gemaakt, gelijk aan een heer des huises die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt” (Matth. 13:52).

In dit Koninkrijk, reeds gevormd op de aarde, is geen zichtbare koning. Met David, Salomo, Nebukadnezar, Darius, Alexander, of Caesar was het geen geheim. Maar geen koning van dit Koninkrijk wordt gezien, toch belijden menigten op aarde dat zij aan Hem onderworpen zijn. Het Koninkrijk in zijn huidige vorm omvat deze gehele groep. Alleen in Mattheüs vinden we de uitdrukking “koninkrijk der hemelen”. En er zijn altijd mensen op aarde die de heerschappij vanuit de hemel erkennen. In Lukas, waar we vergelijkbare gelijkenissen krijgen, is het gewoon deze verandering van plaats naar persoon: “het koninkrijk van God”. In Mattheüs is dit de plaats van waaruit de heerschappij komt; in Lukas is het de Persoon Wiens heerschappij wordt erkend.

In Romeinen 14 vers 17 lezen we een andere uitdrukking: “Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in [de] Heilige Geest”. De waarheid, belichaamd in deze passage, is individueel en moreel. Wanneer een kind van God in ware afhankelijkheid wandelt, zal hij niet worden gekenmerkt door muggenzifterij en verschillen zoals dat hoofdstuk beschrijft, onenigheid over vlees en dranken. Integendeel, de verfijnde eigenschappen van het Koninkrijk van God zullen in hem tot uitdrukking komen: rechtvaardigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

Zo’n leven is een kleine illustratie van deze kenmerken van het Koninkrijk van God. Personen met een dergelijke geest worden niet voortdurend beziggehouden met beuzelarij. Hun harten en levens worden beheerst door God Zelf. Dit is een gedragslijn van dienen die we meer op de voorgrond moeten houden, vooral in onze tijd, waarin de beginselen van rechtvaardigheid grotendeels zijn opgegeven. Want het beginsel van rechtvaardigheid is het voornaamste in het koninkrijk van God.

Slot.

Albert E. Booth, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW