1 jaar geleden

Het juiste denken ten opzichte van God

In zijn boek “The Knowledge of the Holy” schreef A.W. Tozer: “Wat in onze gedachten opkomt als we aan God denken is het belangrijkste van ons!” We moeten juist denken over wie God is. Wij zijn geschapen naar Zijn beeld; Hij is niet geschapen naar ons beeld! In Exodus 3, toen de Heer aan Mozes verscheen, droeg Hij hem op zijn schoenen uit te trekken omdat de aanwezigheid van God heilig was! Dan geeft de Heer Mozes de opdracht terug te keren naar Egypte en de in slavernij levende Israëlieten te bevrijden. Toen Mozes de vraag stelde: “En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?” (Ex. 3:13). De Heer antwoordde niet: “Ik ben wat jullie willen dat Ik ben.” Of: “Ik ben wat u zich van Mij voorstelt.” Nee! Hij antwoordde Mozes: “IK BEN DIE IK BEN!”

J.I. Packer schrijft in zijn boek “Knowing God”: “De hoogste wetenschap, de (verhevenste) meest verheven bespiegeling, de machtigste filosofie die ooit de aandacht van het kind van God in beslag zou kunnen nemen, is de naam, de natuur, de persoon en het werk, het doen en laten van de grote God Die hij Vader noemt!”. Packer zegt: “Er is iets buitengewoon verrijkends voor de geest in de beschouwing van de godheid!”

De wereld vertelt ons voortdurend hoe we moeten denken, zelfs wát we moeten denken over God! Maar Paulus spoort ons aan anders te denken over wie God is en zegt: “Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke dienst [1]. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Ik wil drie redenen onderstrepen waarom wat wij van God denken en hoe wij over Hem denken zo belangrijk is in ons christelijk leven.

Juist denken over onze God is de manier waarop we Hem laten zien, dat we Hem lief hebben!

Kijk naar Mattheüs 22 vers 37, en merk op, dat we “de Heer, uw [onze] God, liefhebben met heel uw [ons] hart en met heel uw [onze] ziel en met heel uw [ons] verstand.” Dit betekent, dat onze geest de juiste gedachten moet hebben over wie God is en hoe God is. Dit juiste denken kan alleen voortkomen uit het Woord van God! We moeten dus mannen en vrouwen zijn die zich in dit boek verdiepen en dit boek tot ons laten doordringen! We moeten minder tijd op Facebook doorbrengen en meer tijd in ZIJN boek!

C.H. Spurgeon zei: “Hij die nadenkt over God zal een grotere geest hebben dan de man die eenvoudigweg langs deze smalle aardbol ploetert.” Hij zei: “De meest voortreffelijke studie om de ziel te verruimen is de wetenschap van Christus en Dien gekruisigd en de kennis van de heerlijkheid van de Drie-eenheid!”

Juist denken over God helpt ons afgoderij te vermijden!

Let op de eerste twee geboden in Exodus 20 vers 1-5. Afgoderij begint in de gedachten. Er is gezegd: “Afgoderij is het vermaak van gedachten over God die Hem onwaardig zijn.” Wanneer wij in onze gedachten een beeld van God vormen, dat niet overeenkomt met wat de Bijbel over God zegt, dan is dat afgoderij! Romeinen 1 vers 21 herinnert ons aan het volgende: “omdat zij, hoewel zij God kennen, [Hem] als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.” God heeft Zichzelf aan ons geopenbaard in Zijn geschreven Woord en door het Levende Woord, de Heer Jezus Christus (we zullen hier in onze laatste sessie nader op ingaan).

Juist denken over God sterkt ons om te wandelen in geloof

Als we Hebreeën 11 lezen, worden we eraan herinnerd, dat degenen in het zogenaamde hoofdstuk van de helden van het geloof God kenden! Zij wandelden persoonlijk met God. Zij hadden een intieme relatie met Hem. God had Zich persoonlijk aan hen geopenbaard, en zij geloofden God, vertrouwden Hem, en wandelden door geloof.

Maar wat ons vaak overkomt is, dat we weinig weten over onze God, en wat we weten sluiten we af vanwege onze omstandigheden. We kunnen weten en begrijpen dat God liefde is, maar als er nare dingen gebeuren omdat we leven in een wereld die gebroken is door de zonde, kunnen we gaan denken dat God ons in de steek heeft gelaten of ons afvragen waarom Hij dat ongeluk heeft toegelaten of waarom Hij dit niet heeft voorkomen.

Het is zo gemakkelijk voor ons om specifieke kenmerken van God af te sluiten om onze doelen te dienen. Wij noemen deze kenmerken eigenschappen van God. Een eigenschap van God is “dat wat waar is van Hem wat Hij in Zijn Woord aan ons heeft geopenbaard!” Er zijn niet gedeelde eigenschappen van God, wat betekent dat ze alleen van Hem zijn. Er zijn gedeelde eigenschappen van God, wat betekent, dat Hij wil dat deze ook in ons gezien worden. Ik geloof dat er meer eigenschappen van God zijn dan iemand van ons kan tellen, omdat God oneindig is! Maar één Schriftgedeelte is voor mij altijd heel bijzonder geweest, omdat het vele kostbare eigenschappen van God bevat, die de vraag beantwoorden: “Waar lijkt God op?”

We kennen allemaal de verzen uit Jesaja 40 vers 30 en 31, die luiden: “Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Een kostbare belofte uit het Woord van God! We leren Wie onze God is als we kijken naar de verzen die aan dit bemoedigende vers voorafgaan.

Hij is ‘onafhankelijk’ (Jes. 40:12-14). Hij staat alleen en heeft niemand nodig die Hem helpt, leidt, raad geeft of instrueert.

Hij is ‘almachtig’ (Jes. 40:12). Hij is oppermachtig.

Hij is ‘alwetend’ (Jes. 40:13-14, 28); Hij heeft alle kennis (Rom. 4:17; 11:33-36, Jes. 42:9; 46:10; Hand. 15:18).

Hij is ‘rechtvaardig/juist, zoals past’ (Jes. 40:14). Hij doet altijd wat juist en rechtvaardig is (Gen. 18:25; Hebr. 9:7-8; Ps. 119:137-138; 145:17).

Hij is ‘wijsheid’ (Jes. 40:14). Wijsheid begint en eindigt bij Hem (Rom. 11:33; 1 Tim. 1:17; Ps. 104:24; Spr. 3:19).

Hij is ‘soeverein’ (Jes. 40:15-17). Alles is onder Zijn controle, en niets verrast Hem (1 Sam. 2:6-8; 1 Kron. 29:11-12; Ef. 1:11).

Hij is ‘onvergelijkbaar’ (Jes. 40:18). niets en niemand kan met Hem vergeleken worden (Kol. 1; Hebr. 1; Ef. 1).

Hij is ‘overtreffend’ (Jes. 40:22-24). Hij staat ver boven alles en iedereen! Hij overschrijdt alle grenzen.

Hij is ‘eeuwig’ (Jes. 40:26-28). Hij is er altijd geweest, en Hij heeft altijd de controle gehad (Jes. 57:15; Ps. 147:3-4).

Hij is ‘heilig’ (Jes. 40:25). Hij is rein (Jes. 6:1-4; Ps. 30:5; 47:9; 111:9).

Hij is ‘oneindig’ (Jes. 40:26). Hij heeft geen grenzen (Ps. 47:5; Job 5:9; 9:10).

Hij is ‘alomtegenwoordig’ (Jes. 40:27). Hij is overal (Ps. 139:7-12; Spr. 15:3; Jer. 23:23-24; Matth. 28:20).

Hij is ‘onveranderlijk’ (Jes. 40:28). Hij verandert niet (Mal. 3:6, Hebr. 13:8).

Hij is ‘lijdzaam’ (Jes. 40:28). Hij is een geduldige God Die nooit moe wordt (Ex. 34:6; Ps. 86:15; 2 Petr. 3:9,15

Hij is ‘trouw’ (Jes. 40:29). Hij is altijd betrouwbaar, te vertrouwen en er kan op Hem gerekend worden (Klaagl. 3:23; 2 Kor. 12:9; 1 Kor. 1:7,9; 10:13; 1 Thess. 5:23-24; 2 Tim. 2:13; 1 Joh. 1:9; Ef. 3:16-18).

Er zijn nog veel meer eigenschappen van onze God. Wanneer wij ons bezighouden met wie onze God is en hoe Hij is zoals Hij wordt geopenbaard op de bladzijden van de Schrift, vernieuwt dat onze kracht, helpt het ons de dingen vanuit Zijn perspectief te zien, en geeft het ons geestelijke energie om door geloof te wandelen en onderweg niet te verzwakken!

 

NOOT:
1. Of ‘verstandelijke godsdienst.’

 

© www.anchorsforlife.org

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW