19 jaar geleden

Hebzucht

“Kinderen, wacht u voor de afgoden”. Zo’n 2000 jaar geleden sprak de apostel Johannes aan het einde van zijn eerste brief deze waarschuwing uit (1 Johannes 5:21). Vandaag niet meer actueel? Nou en of!

Wanneer de onzichtbare afgod nummer 1 in het leven wordt

Een avontuurlijk bericht om over na te denken

Het Oude Testament spreekt op vele plaatsen van afgoden en afgodendienst. Het volk van God mocht geen andere goden naast de ware en levende God hebben. God heeft het uitdrukkelijk verboden. Ook het Nieuwe Testament spreekt van afgoden. Niet zozeer van afgoden van hout en steen of andere materialen, maar van onzichtbare afgoden. En die bedoelt de apostel Johannes ook in de eerste plaats, wanneer hij ons voor afgoden waarschuwt1.

Wat is eigenlijk een “onzichtbare” afgod? Kortweg gezegd alles, wat de Heer Jezus van de eerste plaats in ons leven verdringt. Dat kan van alles en nog wat zijn: mijn beroep, mijn hobby, mijn familie, de sport, de muziek, de tuin, de mode, de auto …

Hier nu de geschiedenis van een man die de aandelen tot afgoden werden en die bijna daaraan ten onder was gegaan:2

Meer dan 40 jaar geleden toen nog maar enkele gelovigen ook maar iets wisten, wat men op een beurs deed en hoe met aandelen gehandeld werd, kwam hij als jonge man in deze handel. Hij zette zijn hele vermogen op een dynamische en vooruitstrevend bedrijf die hij heel veel toevertrouwde. En hij heeft het juiste gevoel. “Zijn” bedrijf was zo duidelijk in opmars. De omzet steeg van jaar tot jaar, de winst ook en als aandeelhouder verdiende hij er niet slecht mee.
Hij was Christen, maar het deel economie van het dagblad en de actuele beursberichten werden voor hem spoedig belangrijker dan zijn Bijbel. Verder bezocht hij wel Christelijke samenkomsten, maar zijn gedachten waren meestal helemaal ergens anders. Hij hielp altijd nog met Christelijke activiteiten mee, maar zijn eigenlijke energie was voor de aandelen. Hij miste geen vergadering van “zijn” firma, hij kende veel directeurs en bestuurders persoonlijk. En boven alle dingen: zijn portemonnaie werd steeds dikker, zijn vermogen nam toe.
Zijn vrouw waarschuwde hem. Zij zag hoe de aandelen haar man veranderden. “Hoe meer hij bezit, hoe meer hij wil”. Hij werd gierig en hebzuchtig. De nood van andere mensen raakte hem nog slechts ten dele. Daarmee overeenkomend gaf hij maar spaarzaam voor anderen – hoewel zijn inkomen gestaag steeg. Zijn leven waren de aandelen. Van de morgen tot de avond was hij met één vraag bezig: Hoe kan ik mijn kapitaal vermeerderen.

Terugblikkend op deze tijd zegt hij nu: “Het aandeel is mij tot mijn God geworden. Ik was een gebondene. De hele week door hielden mij de waardepapieren zo zeer bezig, dat ik mij nauwelijks tijd gunde om te bidden. Bij de samenkomst op zondag voelde ik mij niet lekker in mijn vel. Daarom ben ik blij, dat deze tijd voorbij is”.

De scheidslijn heeft hij – menselijk gesproken – bijtijds getrokken, of beter gezegd: God heeft haar getrokken. Kort voor “zijn” firma insolventie3 moest aanmelden, had hij zijn complete aandelenpakket afgestoten.En dat niet omdat hij de voor de deur staande “klap” vermoed zou hebben, maar omdat God in zijn leven ingreep. Hij beschrijft het vandaag als de genade van God, dat Hij hem voor erger bewaard heeft. God heeft hem zijn vermogen niet afgenomen. In plaats van een financiële strop te beleven, kon hij zijn kapitaal redden. Vandaag gebruikt hij het om Christelijk werk te ondersteunen. Maar het wezenlijke is, dat hij zegt: “God heeft nu weer de eerste plaats in mijn leven”.

Niet iedereen die in de laatste jaren aandelen als afgoden naliep, is er zo schappelijk afgekomen! Want een zodanige belofte is er in de Bijbel niet.

Wat is voor mij nr. 1 in mijn leven?

Wie heeft eigenlijk de eerste plaats in mijn leven? Misschien interesseren aandelen mij niet, maar ondanks dat blijft de vraag bestaan. De apostel Paulus schrijft: “Het leven is voor mij Christus”. Wat zou ik hier invullen: “Het leven is voor mij …”?

De Bijbel zegt ondubbelzinnig: “Hebzucht is afgodendienst” (Kolosse 3:5). De zucht naar aandelen is een mogelijke vorm van deze moderne afgoden-cultus. Het kunnen duizend ander dingen zijn (zie boven). daarom moeten wij op onze hoede zijn voor de afgoden van onze tijd en ons laten waarschuwen.

NOTEN:
1. Het is zeker waar te nemen, dat de feitelijke – materiële – afgodendienst in de laatste jaren toenemend in de voormalige Christelijke landen terugkeert, zodat deze vermaning ook in dit opzicht dubbel actueel is. Zelfs in sommige kerken – niet alleen de Katholieke – buigt men zich vandaag weer voor beelden en doden neer.
2. Informatiebron: Idea Spektrum, nr. 28 van 10.07.2002
3. Onvermogen tot betaling van geldelijke verplichtingen; men is failliet.

Ernst August Bremicker, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW