15 jaar geleden

Hebreeën 10:10

“Wij zijn geheiligd door middel van de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd”

In het Woord van God wordt veel over heiliging gesproken en het is goed als we de gedachten van God, die Hij daaraan verbindt, goed begrijpen. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament heeft heiliging de fundamentele betekenis van ’terzijde stellen’ en ‘afzonderen’ voor God. Zo bestaat heiliging aan de ene kant daaruit dat iedere gelovige voor wie de Heer Zijn leven gaf, voor God afgezonderd is. Hij is niet meer van deze wereld. Dit is in zekere zin onze positie voor God. Deze positie kunnen we niet door eigen bemoeiingen bereiken, maar ze valt iedere gelovige uit genade ten deel. Door de “offerdood” van de Heere komen we in de positie van heiligen, zoals Hebreeën 10:10 ons dat zegt (vergelijk ook Hebreeën 13:12). Het kenmerk van de afzondering voor God is de Heilige Geest, zoals we lezen in 1 Petrus 1:2: “uitverkorenen door heiliging van de Geest…”. Als we dit feit, dat we voor God als geheiligden staan, eenmaal begrepen hebben, dan kunnen we ook de andere kant van heiliging begrijpen, waarover we in de eerste Thessalonika-brief gelezen hebben. Daarmee wordt de praktische scheiding van de wereld bedoeld. Ons dagelijks leven moet overeenkomen met dat, wat we in positie zijn. Het gaat om praktische heiligheid. Hoe kunnen we in heiligheid wandelen? Door steeds Gods Woord persoonlijk op ons hart en geweten toe te passen. We zien hoe belangrijk het voor praktische heiliging is het Woord van God dat een reinigende werking op ons heeft, goed te kennen en ook daarnaar te wandelen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW