6 jaar geleden

Handelingen 12 vers 5

“Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan”.

Gedachten over gezamenlijk gebed (2)

Er is niets in de Schrift, voor zover ik me bewust ben, dat aanduidt, dat gemeenschappelijke gebeden “krachtiger” zouden zijn dan individuele gebeden in de zin van het in beweging brengen van de hand van God. Veel te veel christenen stellen gebed gelijk met “dingen van God krijgen”, en groepsgebed wordt vooral een gelegenheid om een lijst met onze wensen op te sommen. Echt gebed is veelzijdig! Het gaat het heiligdom binnen om overvloedig uit te storten (Ps. 27:4; 63:1-8), brengt oprecht berouw en belijdenis voort (Ps. 51; Luk. 18:9-14), wekt een uitstorting van dankbaarheid en dankzegging op (Fil. 4:6; Kol. 1:12), en creëert oprechte voorbede ten behoeve van anderen (2 Thess. 1:11; 2:16-17).

De opvatting dat gezamenlijke gebeden eerder de hand van God in beweging brengen, komt grotendeels door een verkeerde interpretatie van Mattheüs 18:19: “Ik zeg u tevens, dat als twee van u overeenstemmen op de aarde over enige zaak die zij maar zouden vragen, het hun ten deel zal vallen van de Vader die in [de] hemelen is”. Dit vers komt uit een grotere passage die de procedures behandelt die moeten worden gevolgd in het geval van gemeentelijke tucht.

Om het te interpreteren als een belofte dat gelovigen een blanco cheque ontvangen voor alles wat ze zouden kunnen overeenstemmen om van God te vragen, ongeacht hoe zondig of dwaas, is niet alleen niet-passend in de context van gemeentelijke tucht, maar het ontkent ook de soevereiniteit van God.

De Heer Jezus is tegenwoordig wanneer twee of drie bidden, maar Hij is even aanwezig wanneer een gelovige alleen bidt, zelfs als die persoon duizenden mijlen van anderen gescheiden is. Gezamenlijk gebed is belangrijk omdat het eenheid creëert en een belangrijk aspect is van gelovigen die elkaar aanmoedigen (1 Thess. 5:11) en elkaar aansporen tot liefde en goede werken (Hebr. 10:24).

Tim Hadley, Sr., The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW