11 jaar geleden

Gij zult Mijn getuigen zijn …

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God”

(Ps. 14:1b)

Zo is het momenteel toch eigenlijk gesteld met ons land en volk als geheel gezien. Men heeft als geheel de bijbel los gelaten, het Woord van God. Ons land leeft – als geheel gezien – zonder God en velen zeggen in hun hart: “Er is geen God, dus kan ik en moet ik gewoon mijn eigen gang gaan”. Is het dan zo vreemd wat er gebeurt op politiek terrein met alle vreselijke gevolgen van dien? Ons land bestaat uit een bevolking die voorheen beleed God te kennen en de bijbel als het Woord van God erkende. Ons staatkundig bestel is daar voor een groot deel op gebouwd. Nu worden er wetten vervaardigd die – om een voorbeeld te noemen – het gezin zoals de bijbel dat beschrijft ondermijnt (denk aan het erkennen van andere samenlevingsvormen als het huwelijk). Scheiden is “in”. Of kinderen daardoor diep ongelukkig worden, is blijkbaar niet zo belangrijk. Dat de naam van God daardoor wordt onteerd is al bijna helemaal niet meer van belang. Misschien hebt u die dit leest, moeite met deze schets. Zou kunnen. Neemt u mij dan alstublieft niets kwalijk. Het is slechts een poging om iets te schetsen en aan te geven wat de oorzaak is van deze neergang wat het geloof in God betreft. Nederland – en misschien behoort u daar ook bij – heeft God verlaten en er groeit een generatie op die God niet kent. Een generatie die zegt en doet zoals in Psalm 14 vers 1b staat:  “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God” (Ps. 14:1b). Maar deze generatie heeft een heel slecht voorbeeld gehad. Dat moeten wij nooit vergeten. Als u Jezus Christus niet kent en toebehoort, vraag ik u van Godswege: “Laat u met God verzoenen (zie 2 Kor. 5:20). Als u Jezus Christus wel toebehoort, dan vraag ik u: Gedraag u als een “hemelburger” en wacht met politiek totdat Christus gekomen is om Zijn Rijk hier op aarde op te richten.

De bijbel zegt: “Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus verwachten …” (Fil. 3:20). Wees daarom een getuige voor Hem en laat deze wereld los en laat u niet opnieuw verstrikken in de strikken van satan, noch op maatschappelijk noch op politiek terrein. Wij mogen Hem dienen die wij uit de hemelen verwachten om ons vernederd lichaam gelijkvormig te maken aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. Deze vervulling van deze verwachting is nog toekomst en ondertussen mogen wij voor en van onze Heer en Heiland een getuige zijn. Daarbij kunnen de onderstaande tips dienen.

Tijdgenoten – kabinet (1)

Agnes, de agnosticus1

 • Agnes noemt zich een agnosticus2, omdat zij gelooft dat men het bestaan van God niet bewijzen kan. Misschien bestaat Hij, misschien ook niet.
 • Op de keeper beschouwd gelooft zij niet in God, omdat zij meent dat “haar geloof” met de “wetenschappelijke feiten” eerder overeenstemt. Maar zij is open voor de gedachten aan een God.

Kontakt met Agnes

 • Probeer niet om haar God op een wetenschappelijke wijze te bewijzen. Dat is een defensieve positie. Je kunt niemand “tot geloof beargumenteren”.
 • Leef haar praktisch christendom, gelijkvormigheid aan Christus voor, om haar misschien voor de ware “bewijzen” te kunnen openen.

Tijdgenoten – kabinet (2)

Andy, de atheïst3

 • Andy’s zienswijze op de wereld wordt door puur rationalisme en “wetenschappelijk denken” bepaald.
 • Hij gelooft in de evolutie-theorie en wijst de gedachten aan een hiernamaals en een leven na de dood beslist af.
 • De Bijbel is voor hem een verzameling van mythen, sprookjes en halve waarheden.

Kontakt met Andy

• gesprekken met een atheïst over God (of God bestaat; wat Hij doet of niet doet) zijn in de regel vruchteloos. Getuig het leven van de Heer Jezus, Zijn dood aan het kruis, Zijn opstanding en wat Hij voor u betekent. Een persoonlijkk getuigenis is moeilijk “weg te discussiëren” en het laat af en toe een indruk achter.
• Een gesprek over zonde is als ingang in een gesprek met een atheïst problematisch, omdat hij voor zichzelf geen absolute maatstaf erkent. Voor hem wordt alles door de situatie bepaald en relatief.

Tijdgenoten – kabinet (3)

Beate, de boedhiste4

Beate’s wereldbeeld wordt door de gedachten van de “vier waarheden” bepaald, die beweren:

 • De mens is gevangen in de kringloop van wedergeboorten.
 • Deze gevangenschap wordt door de onverzadigbare levensdorst van de mens gedreven.
 • Omdat deze begeerte nooit werkelijk bevredigd kan worden, wordt het leven door lijden gekenmerkt.
 • Deze samenhang te erkennen, is de eerst stap tot verlichting. Zodra de levensdorst gelest is, wordt het lijden opgeheven en het einde van de wedergeboorten, het Nirwana bereikt.

Kontakt met Beate

 • Thema’s als “wedergeboorte” of “opnieuw geboren worden” zijn niet geschikt als inleiding tot de verkondiging van het evangelie aan Beate, omdat zij deze uitdrukking ook gebruikt, echter met volledig andere betekenis. Een betere mogelijkheid biedt daarentegen het gesprek over het einde van het lijden, tranen, schuld en zonde in het leven van een mens zowel de vraag, wat na de dood gebeurt. Tenslotte wordt alles door de vraag beslist: Wie is Jezus Christus voor jou?
NOTEN:
1. Het agnosticisme is een filosofische  positie die geen bevestigende of ontkennende uitspraken doet over het bestaan van bovennatuurlijke verschijnselen. Veel agnosten benadrukken de onmogelijkheid om religieuze ideeën over vermeende bovennatuurlijke verschijnselen met een traditionele wetenschappelijke aanpak  te bewijzen. Het woord is afgeleid van het Griekse gnosis  (weten) met het voorvoegsel a (niet). Letterlijk is dus een agnost  “iemand die (het) niet weet”, die niet weet of er een God is of niet.
Het ontstaan van het woord “agnosticisme” is precies bekend: het werd voor het eerst gebruikt door de bioloog en voorvechter van het Darwinistisch denken Thomas Henry Huxley (de grootvader van Aldous Huxley, de schrijver) op een bijeenkomst van de Metaphysical Society in 1869 te Londen.
Een agnost verschilt van een atheïst, die de stelling betrekt dat er geen God is omdat daar geen geldig bewijs voor is. Een agnost stelt dat het niet mogelijk is om het bestaan van hogere machten aan te tonen (en evenmin het niet-bestaan). (Wikipedia)
2. De inzonderheid door Spencer en Huxley ontwikkelde leer dat wij de eerste oorzaak der dingen (God, het absolute) niet kunnen kennen.
3. Atheïsme is: 1. de afwezigheid van geloof in één of meerdere goden, of 2. de aanname dat er geen god(en) bestaan of kunnen bestaan. In het eerste geval is atheïsme het tegenovergestelde van theïsme. Het verschil tussen deze twee definities kan tot verwarring leiden, in het bijzonder als ze door elkaar gebruikt worden. In de filosofie wordt traditioneel meestal de tweede definitie gehanteerd, in het dagelijks spraakgebruik wordt vaak de eerste definitie gehanteerd. Het woord atheïsme komt van het Grieks: het voorvoegsel ‘α’ (a) betekent ‘niet’ en het woord ‘θεος’ (theos) betekent ‘god’ of ‘godheid’ (Wikipedia).
4. Het boeddhisme is een dharmistische  non-theïstische  wereldreligie. Het is een levensbeschouwelijke en religieuze  stroming die werd gestart door Gautama Boeddha. Volgens de historische wetenschap leefde Boeddha waarschijnlijk van ca. 450 tot ca. 370 v.Chr. in wat tegenwoordig Nepal is. Door moderne geleerden wordt ook ca. 480-400 v.Chr. gesuggereerd. Er zijn ook alternatieve data die gangbaar zijn vanuit de geloofstradities zelf. Alle bronnen zijn het er echter over eens dat Boeddha stierf op 80-jarige leeftijd[1]. Het boeddhisme heeft zich geleidelijk over andere delen van Azië uitgebreid en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van de oosterse wereld. Tegenwoordig telt het boeddhisme wereldwijd ongeveer 415 miljoen aanhangers. De oorspronkelijke naam van het boeddhisme is “Boeddhasasana” (in het Pali), wat ‘de leer van de Boeddha’ betekent. De kern van deze leer is het natuurlijke principe dat de Boeddha ontdekte als resultaat van zijn zoektocht naar een einde van het lijden en de ontevredenheid. “Boeddhisme” is in de loop der tijden een verzamelnaam geworden voor de vele tradities die gebaseerd zijn op de oorspronkelijke leringen van de Boeddha. De wetenschappelijke studie naar het boeddhisme wordt boeddhologie genoemd {Wikipedia}.

Bron: © Folge mir nach

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW